THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946- 06/01/2021)

Thứ ba - 05/01/2021 20:23 247 0
THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM  (06/01/1946- 06/01/2021)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946- 06/01/2021), sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta; Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đầu tiên là “Kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc”;
Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, người dân về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, tôn vin và tri ân công lao đóng góp to lớn của Quốc hội đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam...;

Thư viện tỉnh Lào Cai biên soạn Thư mục chuyên đề nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1646- 06/01/2021).

1.  Lịch sử quốc hội Việt Nam 1946-1960. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 378 tr. ; 22 cm
     ĐTTS ghi: Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn phòng Quốc hội
     Phân loại: 328.597 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.021135
     Từ khoá: Lịch sử; Quốc hội; Việt Nam; 1954-1960

2. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội. - H. : Pháp lý, 1992. - 32 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Phân loại: 342.59707 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.001505
                          Kho Mượn: M.002670-2671
     Từ khoá: Nhà nước và pháp luật; Luật bầu cử; Quốc hội; Việt Nam

3. Luật tổ chức Quốc hội. - H. : Pháp lý, 1992. - 38 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.    
     Phân loại: 342.597057 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.001506
                          Kho Mượn: M.002672-2673
     Từ khoá: Nhà nước và pháp luật; Luật tổ chức; Quốc hội; Việt Nam

4.  Luật bầu cử đại biểu quốc hội. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 56 tr. ; 19 cm.     s94134
     Phân loại: 342.5970702632 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.012982
                          Kho Mượn: M.013538
     Từ khoá: Luật bầu cử; Đại biểu quốc hội; Việt Nam

5. Các pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam (Từ năm 1993 đến tháng 6 -1999). - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 845 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Hệ thống 56 pháp lệnh đã được UBTVQH nước CHXHCNVN ban hành từ năm 1993 đến tháng 6 - 1999
     Phân loại: 342.59705 / C101P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.015750
     Từ khoá: Nhà nước và pháp luật; Pháp lệnh; Uỷ ban thường vụ Quốc Hội; Việt Nam

6. Các luật của Quốc hội khoá IX nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Từ tháng 9-1992 đến tháng 5-1997. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 715 tr. ; 22 cm
     Phân loại: 349.597 / C101L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.013503
                          Kho Mượn: M.014234
     Từ khoá: Quốc hội; Luật pháp; Việt Nam

7. Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Sửa đổi) : Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 ; Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 ; Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2002 ; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2001. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 231 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Các luật về tổ chức Quốc Hội ; Chính phủ ; Tòa án nhân dân ; Viện kiểm sát nhân dân được Quốc hội khóa X thông qua phù hợp với Hiến pháp năm 1992 sửa đổi và thay thế các luật tương ứng được quốc hội khoá VII thông qua năm 1992.
     Phân loại: 342.597023 / H305P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.017558
                          Kho Mượn: M.020944-20945
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Hiến pháp; Luật tổ chức; Quốc hội; Toà án nhân dân; Việm kiểm sát nhân dân; Chính phủ; Việt Nam

8. Luật tổ chức Quốc hội. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 60 tr. ; 19 cm.     s137442
     Tóm tắt: Lệnh số 02/2002/L-CTN ngày 7-01-2002 của Chủ tịch nước về việc công bố luật tổ chức Quốc hội. Trình bày nội dung chính của Luật tổ chức Quốc hội
     Phân loại: 342.59705702632 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.018659
                          Kho Mượn: M.022745-22746
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Quốc hội; Tổ chức; Luật

9. Nghị quyết ban hành qui chế hoạt động của đại biểu Quốc Hội và đoàn đại biểu Quốc Hội. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 35 tr. ; 19 cm.     s148266
     Tóm tắt: Giới thiệu nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -  Khóa XI kì họp thứ 2 về việc ban hành Qui chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội và nội dung qui chế trên
     Phân loại: 342.597052 / NGH300Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.018660
                          Kho Mượn: M.022747-22748
     Từ khoá: Qui chế; Nghị quyết; Đại biểu Quốc hội; Hoạt động

10. Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 63 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Những quy định chung. Nội dung hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tổ chức và tiến hành phiên họp, quan hệ công tác. Bộ máy giúp việc và kinh phí hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hộ
     Phân loại: 342.597052 / QU600C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.019503
                          Kho Mượn: M.024065-24066
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Qui chế; Quốc hội; Ủy ban thường vụ

11. Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960 / Biên soạn: Lê Mậu Hãn, Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Chí Nguyện, Trần Duy Khanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2000. - 380 tr. : ảnh chân dung ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn phòng Quốc hội
     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Quốc hội nước Việt Nam từ khi ra đời đến những năm đầu xây dựng miền bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1946-1950)
     Phân loại: 328.597 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.020203
     Từ khoá: Quốc hội; Việt Nam; Lịch sử

12. Kỷ yếu kỳ họp thứ tám - Quốc hội khoá X phần về kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc Hội : Lưu hành nội bộ. - H. : Văn phòng Quốc Hội, 2001. - 1260 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Tóm tắt: Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nêu lên tại kỳ họp thứ VII và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khoá X. Chất vấn, trả lời chất vấn và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.
     Phân loại: 328.597 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.021305
     Từ khoá: Kỉ yếu; Cuộc họp; Kiến nghị; Chất vấn; Đại biểu quốc hội; Việt Nam

13.  Các văn kiện của kỳ họp thứ X, Quốc hội khoá VIII : Từ ngày 10 tháng 12 đến 26 tháng 12 năm 1991 : Lưu hành nội bộ. - H. : Văn phòng Quốc hội, 2002. - 746 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Phân loại: 328.59704 / C101V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.021567
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội; Văn kiện; Việt Nam

14. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 57 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 342.59705202632 / L504H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.021600
     Từ khoá: Quốc hội; Hoạt động; Giám sát; Việt Nam

15. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khoá XI. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 173 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Phân loại: 328.597 / C101N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.024437
     Từ khoá: Nghị quyết; Kì họp Quốc hội; Quốc hội

16. 60 năm Quốc hội Việt Nam : Tài liệu tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 60 năm Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. - H. : Nxb. Hà Nội, 2005. - 63 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 328.597 / S111M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.024455
     Từ khoá: Quốc hội; Việt Nam; Lịch sử

17. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997, sửa đổi, bổ sung năm 2001. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 117 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử Quốc hội của nước CHXHCH Việt Nam...
     Phân loại: 342.5970702632 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.024827
                          Kho Mượn: M.029061-29062
     Từ khoá: Luật bầu cử; Quốc hội; Bầu cử; Đại biểu Quốc hội

18. Kỷ yếu phiên họp thứ 21 (8-2004) của Uỷ ban thường vụ Quốc hội : Lưu hành nội bộ bảo quản và sử dụng theo chế độ tài liệu mật. - H. : Văn phòng Quốc hội, 2004. - 261 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Quốc hội khoá XI nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Phân loại: 328.597 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.024888
     Từ khoá: Kỉ yếu; Kì họp; Uỷ ban thường vụ; Quốc Hội; Việt Nam

19. Luật tổ chức Quốc hội : Được sửa đổi, bổ sung năm 2007. - H. : Tư pháp, 2007. - 63 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc Hội. Luật gồm 7 chương với 94 điều
     Phân loại: 342.59705702632 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.025794
                          Kho Mượn: M.030443-30444
     Từ khoá: Nhà nước và pháp luật; Luật tổ chức Quốc Hội; Việt Nam

20.  Mấy vấn đề về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Trường Chinh. - H. : Sự thật, 1985. - 402 tr. : 1 ảnh chân dung ; 19 cm.     s56886
     Tóm tắt: Đặc điểm, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền Ktế đất nước; Xây dựng và thi hành hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Phân loại: 321.009597 / M126V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.009053
                          Kho Mượn: M.008857
     Từ khoá: Việt Nam; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Quốc hội; Hiến pháp; Pháp luật

21.  NGUYỄN VĂN LINH. Về công tác quần chúng / Nguyễn Văn Linh. - H. : Sự thật, 1987. - 131 tr. ; 19 cm.     s61675
     Tóm tắt: Các vấn đề về công tác quần chúng, công tác vận động quần chúng, sức mạnh của đoàn thể quần chúng; Đổi mới tư duy lý luận, đưa lý luận thâm nhập vào quần chúng; Sự đoàn kết giữa Đảng với toàn dân; Vai trò của quốc hội trong việc thực hiện nền dân chủ XHCN
     Phân loại: 324.2597013 / V250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.009157, D.011982
     Từ khoá: Công tác quần chúng; Đảng cộng sản Việt Nam; Quốc hội; Việt Nam

22.  LÊ DUẨN. Toàn dân đoàn kết xây dựng Tổ Quốc Việt Nam thống nhất xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn. - H. : Sự Thật, 1976. - 59 tr. ; 19 cm.     s41612
     Tóm tắt: Báo cáo chính trị của Lê Duẩn tại kỳ họp thứ nhất của Quốc Hội chung của cả nước (25/6/76)
     Phân loại: 323.09597 / T406D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.009334
                          Kho Mượn: M.009098
     Từ khoá: Chính trị; Quốc hội; Báo cáo; Lê Duẩn;  1907-1986

23.  Lịch sử Quốc Hội Việt Nam 1960-1976. - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 569 tr. ; 21 cm
     Thư mục: Tr.567-568
     Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình hoạt động của Quốc hội qua các giai đoạn cách mạng
     Phân loại: 328.597 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.026227
                          Kho Mượn: M.031254-31255
     Từ khoá: Nhà nước pháp quyền; Cơ quan lập pháp; Quốc hội; Việt Nam

24.  Tổ chức nhà nước Việt Nam (1945 - 2007) / Biên soạn: Chu Văn Thành chủ biên, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Đăng Dung.... - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 672 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tổ chức quốc hội, chủ tịch nước, tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức tòa án nhân dân, tổ chức viện kiểm sát nhân dân.
     Phân loại: 351.597 / T450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.027867
                          Kho Mượn: M.033800
     Từ khoá: Tổ chức nhà nước; Quốc hội; Chính phủ; Tòa án; Viện kiểm sát; Chính quyền địa phương; Việt Nam

25. .  Những quyết định quan trọng của Quốc hội chung cả nước khóa IV kỳ họp thứ nhất. - H. : Phổ thông, 1977. - 52 tr. ; 19 cm.     s43268
     Tóm tắt: Nghị quyết của quốc hội nước cộng hào XHCNVN về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, thủ đô, quốc ca; Về tổ chức và hoạt động của nhà nước, quốc hội... việc thành lập ủy ban dự thảo hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam
     Phân loại: 328.597 / NH556Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.010532
                          Kho Mượn: M.010196
     Từ khoá: Quốc hội khóa 4; Nghị quyết; Dự thảo hiến pháp; Việt Nam

26. Một số vấn đề về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội / Lê Thanh Vân. - H. : Tư pháp, 2007. - 327 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết có nhiều nội dung liên quan đến hệ thống tri thức lý luận về phân công quyền lực nhà nước, về vị trí, tính chất của Quốc hội, về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội nước ta trong quá trình hình thành và phát triển từ trước đến nay. Một số bài viết đi sâu phân tích, lý giải thực trạng, nêu lên những mặt được, chưa được, những nguyên nhân hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp góp phần vào việc tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong điều kiện hiện nay.
     Phân loại: 328.597 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.028116
                          Kho Mượn: M.034215
     Từ khoá: Đổi mới; Tổ chức; Hoạt động; Quốc hội; Việt Nam

27. Nghị quyết kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa X và Nghị quyết về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân và luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 23 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Gồm Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa X và Nghị quyết về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
     Phân loại: 34(V)61 / NGH300Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.028545
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Nghị quyết; Quốc hội; Thi hành; Việt Nam

28. Kết quả hoạt động của Quốc hội khóa X (1997-2002). - H. : Nxb. Hà Nội, 2002. - 331 tr.: ảnh ; 27 cm
     Tóm tắt: Gồm Tổ chức của Quốc hội khóa X (1997-2002) ; Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa X...
     Phân loại: 328.597 / K258Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.029387
                          Kho Mượn: M.036485-36486
     Từ khoá: Quốc hội; Kết quả; Hoạt động; Việt Nam; Nhiệm kỳ 1997-2002

29.  Đại biểu Quốc hội từ Khóa I đến khóa X / Biên soạn: Phan Trung Lý, Trần Văn Tám, Lê Thị Kim Hoa. - H. : Văn phòng Quốc hội : Chính trị quốc gia, 2002. - 1037 tr.: ảnh chân dung ; 30 cm
     Tóm tắt: Gồm những thông tin ngắn gọn về tiểu sử và quá trình hoạt động của toàn bộ các vị đại biểu Quốc hội từ Khóa I đến Khóa X
     Phân loại: 328.597 / Đ103B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.029388
                          Kho Mượn: M.036487
     Từ khoá: Quốc hội; Việt Nam; Đại biểu; Tiểu sử; Quá trình; Hoạt động

30.  60 năm Quốc hội Việt Nam 1946 - 2006 = 60 years of the Vietnamese national assembly. - H. : Thông tấn, 2006. - 345 tr.: ảnh ; 29 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về mặt tổ chức và những hoạt động chủ yếu của Quốc hội Việt Nam qua 11 khoá từ 1946 đến nay
     Phân loại: 328.597 / S111M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.029702
     Từ khoá: Lịch sử hiện đại; Hoạt động; Quốc hội; Sách ảnh; Việt Nam

31.  Hỏi đáp về bầu cử đại biểu quốc hội. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 143 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ban công tác đại biểu
     Tóm tắt: Giới thiệu một số nội dung cơ bản về Quốc hội, bầu cử Quốc hội và một số tình huống trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội
     Phân loại: 328.3 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.034331
     Từ khoá: Bầu cử; Luật bầu cử; Đại biểu quốc hội

32. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Kế thừa, đổi mới và phát triển / Biên soạn: Uông Chu Lưu chủ biên, Nguyễn Đình Quyền, Nguyễn Hạnh Phúc.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 576 tr.: ảnh ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Ủy ban thường vụ Quốc hội. Viện nghiên cứu lập pháp
     Tóm tắt: Gồm 5 chương, khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam và những hoạt động đang được tiếp tục kế thừa ở Quốc hội khoá XIV. Những bài học kinh nghiệm, những vấn đề Quốc hội cần nghiên cứu và tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển
     Phân loại: 328.597 / QU451H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.038249
     Từ khoá: Quốc hội; Kế thừa; Đổi mới; Phát triển; Việt Nam

33. Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển 1946 - 2016 : Kỷ yếu hội thảo / Uông Trung Lưu, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Văn Yểu.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 326 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
     Tóm tắt: Giới thiệu các ý kiến phát biểu và thảo luận của các nhà khoa học, đại diện các bộ, ban, ngành trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, những đóng góp to lớn của Quốc hội vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong những nhiệm kỳ tới
     Phân loại: 328.597 / QU451H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.037408
     Từ khoá: Quốc hội; Cơ quan lập pháp; Lịch sử; Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam
 

Nguồn tin: Phòng TTTM&XDPT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 924 | lượt tải:234

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 898 | lượt tải:222

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 925 | lượt tải:239

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 950 | lượt tải:249

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1071 | lượt tải:267
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây