Thể lệ "Hội thi Thiếu nhi Tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Lào Cai năm 2014".

SỞ VĂN HOÁ, TT&DL TỈNH LÀO CAI

BTC HỘI THI  THIẾU NHI

TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH

 

 
 
 

Số:  160 /QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lào Cai, ngày  26   tháng 5 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Thể lệ "Hội thi Thiếu nhi Tuyên truyền giới thiệu sách

tỉnh Lào Cai năm 2014".

Căn cứ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-SVHTTDL ngày 21/05/2014 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai về việc quyết định thành lập Ban tổ chức "Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Lào Cai năm 2014;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; Giám đốc Thư viện tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ "Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sáchtỉnh Lào Cai năm 2014".

 Điều 2. Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm thông báo Thể lệ Hội thi và hướng dẫn các tập thể, cá nhân tham gia Hội thi thực hiện nghiêm túc Thể lệ ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban tổ chức; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Hội thi kết thúc./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Thư viện tỉnh;

- Phòng, Trung tâm VHTT-TT

các huyện, thành phố;

- Lưu : VT, NVVH;

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL

Nguyễn Thị Tố Uyên

 Thể lệ Hội thi Thiếu nhi Tuyên truyền giới thiệu sách năm 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 160 /QĐ-BTC ngày 26/05/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai)

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

- Thể lệ này được áp dụng cho Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2014”.

 - Các tổ chức, cá nhân tham dự Hội thi trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ được ban hành.

2. Mục đích Hội thi:

- Nhằm khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đọc, học và làm theo sách trong lứa tuổi Thiếu niên - Nhi đồng. Tạo điều kiện để các em có thêm sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, góp phần tăng cường sự đoàn kết, giao lưu trong thiếu nhi các dân tộc địa phương.

- Thông qua Hội thi, nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, góp phần tuyên truyền, phổ biến cho thiếu nhi nói riêng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung hiểu sâu sắc hơn về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu" của dân tộc Việt Nam. 

3. Chủ đề và nội dung của Hội thi:

3.1. Chủ đề: "Thiếu nhi Lào Cai tiếp bước cha anh"

            3.2. Nội dung: Nội dung Tuyên truyền giới thiệu tập trung vào các vấn đề sau:

            + Kể về những tấm gương tiêu biểu của các anh hùng, liệt sĩ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. (Chú trọng giới thiệu gương tiêu biểu các anh hùng, liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ).

+ Giới thiệu các bài viết, các cuốn sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ, về những nhân vật nổi tiếng có liên quan đến Chiến thắng này; Về gương thiếu nhi Lào Cai học tập chăm ngoan, nói lời hay làm việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, các hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ...

4. Quy mô, thời gian, địa điểm:

- Hội thi Thiếu nhi Tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Lào Cai năm 2014 được tổ chức quy mô toàn tỉnh.

- Thời gian: 03 ngày (từ ngày 16-18/7/2014)

- Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

I. Đối với các đoàn dự thi:

1. Đối tượng, số lượng thành viên tham dự:

1.1. Đối tượng:

- Mỗi huyện, thành phố thành lập một đoàn tham dự gồm thiếu nhi các dân tộc Lào Cai trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở (từ 6-14 tuổi) có thành tích cao tại Hội thi cấp huyện, thành phố.

1.2. Số lượng thành viên mỗi đoàn:

- Mỗi đoàn tham dự Hội thi cấp tỉnh gồm 05 em, trong đó phải bao gồm thí sinh ở cả hai độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở (ngoài 5 thí sinh dự thi bắt buộc, các đoàn có thể mời thêm các em tham gia minh họa cho chương trình của đoàn).

2. Thời gian, thang điểm chấm và nội dung chương trình thi

* Trong thời gian không quá 35 phút, mỗi đoàn tham dự phải thực hiện đầy đủ chương trình thi từ phần 1 đến phần 4 với thang điểm tổng cộng tối đa 40 điểm, cụ thể như sau:

2.1. Phần 1: Màn chào hỏi:  (5 điểm)

- Nội dung: Giới thiệu một số nét tiêu biểu về địa phương, về phong trào đọc, học và làm theo sách ở địa phương, đặc biệt trong thiếu nhi các dân tộc; Giới thiệu về năng khiếu, sở thích, ước mơ,... của từng thành viên trong đoàn.

- Thời gian: 5-7 phút

2.2. Phần 2: Thi tuyên truyền giới thiệu sách: (20 điểm)

- Trên cơ sở chủ đề, nội dung Hội thi, mỗi đoàn tham dự Hội thi phải đảm bảo 02 tiết mục:

+ 01 tiết mục Kể chuyện sách: (10điểm):Dành cho lứa tuổi tiểu học (từ 6-10 tuổi).

-> Nội dung: Kể về những tấm gương tiêu biểu của các anh hùng, liệt sĩ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN (Chú trọng giới thiệu gương tiêu biểu các anh hùng, liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ)

+ 01 tiết mụcGiới thiệu sách: (10 điểm): Dành cho lứa tuổi trung học cơ sở (từ 11-14 tuổi). Phần thi giới thiệu sách, các em được lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau: Giới thiệu 1 cuốn sách hoặc Điểm sách theo cùng 1 chủ đề (từ 3-5 cuốn).

-> Nội dung: Giới thiệu các bài viết, các cuốn sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ, về những nhân vật nổi tiếng có liên quan đến Chiến thắng này; về gương thiếu nhi Lào Cai học tập chăm ngoan, nói lời hay làm việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, các hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ... 

- Nguồn tài liệu: Bao gồm các ấn phẩm đã xuất bản, các tư liệu, bài viết đăng trên báo chí Trung ương và địa phương...

- Thời gian: 12 - 15 phút

2.3. Phần 3: Trả lời câu hỏi kiến thức: (10 điểm)

- Các thành viên trong đoàn trả lời câu hỏi hiểu biết về chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ; về các anh hùng, liệt sĩ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (Câu hỏi và gợi ý trả lời do Ban tổ chức Hội thi biên soạn)

- Thời gian: 5 - 6 phút

2.4. Phần4: Thi văn nghệ:  (5 điểm)

- Mỗi Đoàn xây dựng một tiết mục tham dự dưới hình thức: hát, múa, tiểu phẩm… gắn với chủ đề, nội dung Hội thi.

- Thời gian: 5 - 7 phút

* Các đoàn vi phạm qui định về thời gian sẽ bị trừ điểm trên tổng số điểm đạt được tại các phần thi theo các mức thời gian vi phạm: quá từ phút thứ 5 trở đi trừ  điểm. ( Phần này áp dụng cho việc xét giải toàn đoàn)

* Để các phần thi sinh động, hấp dẫn BTC khuyến khích và đánh giá cao các đoàn tham gia có hình thức nghệ thuật sân khấu hóa, văn nghệ, trình chiếu... gắn với chủ đề tuyên truyền.

3. Giải thưởng:

3.1. Giải tập thể:Trên cơ sở tổng hợp kết quả chấm điểm các phần thi của Ban giám khảo; Số lượng tiết mục đạt giải thưởng và có tổng số điểm cao nhất theo thứ tự từ trên xuống;Việc chấp hành quy định của Ban tổ chức Hội thi; Đơn vị có phong trào tổ chức Hội thi từ cơ sở trở lên (dựa vào Báo cáo của các đoàn với Ban tổ chức bằng văn bản)Ban tổ chức sẽ xét trao:

- 01 giải nhất, trị giá: 1.000.000đ

- 03 giải nhì, mỗi giải trị giá: 800.000đ

- 05 giải ba, mỗi giải trị giá: 500.000đ

3.2. Giải tiết mục và chuyên đề:

- Tiết mục Kể chuyện sách gồm:   - 01 Giải nhất, trị giá: 300.000đ

                                                       - 01 Giải nhì, trị giá: 200.000đ;

                                                       - 01 Giải ba, trị giá: 100.000đ

- Tiết mục Giới thiệu sách gồm:    - 01 Giải nhất, trị giá: 300.000đ

                                                       - 01 Giải nhì, trị giá: 200.000đ;

                                                       - 01  Giải ba, trị giá: 100.000đ

- Phần thi Màn chào hỏi hay nhất, trị giá: 300.000đ

- Phần thi Trả lời câu hỏi kiến thức hay nhất, trị giá: 300.000đ

- Phần thi Văn nghệ hay nhất, trị giá: 300.000đ

- Các giải chuyên đề khác do cơ quan, nhà tài trợ trao (nếu có).

3.3 Các đoàn tham dự Hội thi được nhận cờ của Ban tổ chức. Các thí sinh dự thi được nhận quà của BTC.

4. Các đoàn đã thi hoặc chưa thi vẫn phải có mặt đúng giờ và tham dự trong suốt thời gian diễn ra Hội thi để theo dõi, học tập và cổ vũ cho chương trình dự thi của các đoàn khác. Đoàn nào vi phạm quy định này sẽ bị trừ điểm toàn đoàn khi xét giải tập thể.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các đơn vị, các đoàn liên hệ trực tiếp về Thư viện tỉnh (cơ quan thường trực Hội thi). Thư viện tỉnh có trách nhiệm tổng hợp trình Ban tổ chức xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

 II. Đối với Ban tổ chức:

- Ban tổ chức có trách nhiệm thành lập Ban giám khảo Hội thi Thiếu nhi Tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Lào Cai năm 2014 gồm các đồng chí có năng lực, có trách nhiệm, công tâm thực hiện Thể lệ Hội thi.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức thành công Hội thi.

Thể lệ Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Lào Cai năm 2014 do Ban tổ chức Hội thi ban hành, việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ này phải do Ban tổ chức quyết định./.

                                                                                               

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1322492

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.