Để việc học tập và làm theo Bác thực chất, tự giác

 Quy định số 08-QĐ/TU ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã quy định cụ thể về  công tác kiểm tra trong việc học tập và làm theo Bác. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu chấp hành nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Ngoài thực hiện kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất theo quy định, Tỉnh ủy nhấn mạnh kiểm tra thường xuyên bằng việc đưa ra mục tiêu hằng năm có 100% đảng viên trong chi bộ được chi bộ hoặc cấp ủy cấp trên kiểm tra  thường xuyên.

Ngoài ra, Tỉnh ủy còn quy định việc kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tổ chức và của tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên theo nguyên tắc tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều thực hiện kiểm tra, cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới và việc kiểm tra, giám sát cá nhân trong tổ chức theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và của Tỉnh ủy. Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu kiểm tra thường xuyên hằng năm, bảo đảm cơ bản các tổ chức cấp dưới, 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang đều được kiểm tra về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (rộng hơn về đối tượng và cụ thể về mục tiêu thực hiện so với Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư).

Hướng dẫn số 05- HD/UBKTTW ngày 17/4/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thì “kiểm tra thường xuyên thực hiện cùng với việc giám sát của tổ chức đảng”. Giám sát của Đảng là việc các tổ chức đảng quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có nhiều hình thức giám sát như giám sát thường xuyên (đối tượng giám sát rộng, có thể gắn với các hoạt động chuyên môn thường xuyên của chủ thể giám sát), giám sát chuyên đề (có sự lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp phù hợp), giám sát trực tiếp (dự họp, sinh hoạt với cấp ủy, tổ đảng; đối thoại, nghiên cứu tài liệu của đối tượng giám sát…) và giám sát gián tiếp (trao đổi, tìm hiểu thông qua cấp ủy nơi cư trú, người thân của đối tượng giám sát…). Chủ thể giám sát rộng (chi bộ, ban thường vụ, cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở trở lên, ủy ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy) với nhiều lực lượng tham gia giám sát (cấp ủy viên, thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, cán bộ, chuyên viên theo dõi lĩnh vực, địa bàn…khi được phân công). Cấp ủy viên theo sự phân công thực hiện giám sát (có thể về một, một số hoặc tất cả các nội dung về học tập và làm theo Bác tùy thuộc vào từng đối tượng), báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản; ban thường vụ, cấp ủy nhận xét, đánh giá kết quả giám sát và chỉ đạo cấp ủy viên giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khắc phục hạn chế, yếu kém, vi phạm đã được phát hiện qua giám sát. Chi ủy viên theo sự phân công, giám sát việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhất là việc đăng ký nêu gương, xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, việc tự đánh giá hằng tháng về kết quả học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện cải cách hành chính, nhiệm vụ được giao của đảng viên… qua dự họp tổ đảng, chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, thông qua trao đổi trực tiếp, nghiên cứu tài liệu của đảng viên; kết quả kiểm tra thường xuyên được đánh giá, kết luận tại sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên việc học tập và làm theo Bác đối với tổ chức cấp dưới; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên với hình thức linh hoạt, phù hợp gắn với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tỉnh ủy cũng yêu cầu hằng năm, tổ chức đảng, cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch (chương trình) kiểm tra, bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm tra, giám sát thường xuyên về học tập và làm theo Bác trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chung của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị. Như vậy, các tổ chức chú trọng việc xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho tổ chức và cá nhân thực hiện kiểm tra thường xuyên gắn với giám sát ( nhất là giám sát thường xuyên) thì sẽ không phát sinh các cuộc kiểm tra, giám sát, các buổi sinh hoạt mà vẫn đạt được mục tiêu thực hiện theo quy định của Tỉnh ủy. Làm được như vậy, có tác động thường xuyên, tích cực đến tất cả các tổ chức cấp dưới và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…trong học tập và làm theo Bác.

Qua khảo sát thực tế tại một số cấp ủy cấp huyện và cơ sở, việc kiểm tra định kỳ (với số tổ chức và đảng viên còn ít) đã được các cấp ủy thực hiện khá nghiêm túc, một số nơi đã thực hiện giám sát chuyên đề hoặc thông qua kiểm tra toàn diện của các tổ chức để kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác được thực hiện theo kế hoạch, có kết quả cụ thể trong các báo cáo của cấp ủy, chi bộ…Tuy nhiên, kiểm tra thường xuyên học tập và làm theo Bác theo Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định 08 – QĐ/TU của Tỉnh ủy chưa được cụ thể trong các kế hoạch ( chương trình) kiểm tra, giám sát của các đơn vị, nên không rõ quá trình tổ chức và kết quả thực hiện như thế nào; còn những hạn chế, khuyết điểm ở nhiều cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác không được phát hiện, khắc phục kịp thời.

Trước yêu cầu về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thì việc kiểm tra thường xuyên của tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cấp dưới, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đòan viên, hội viên theo Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy là phương thức hữu hiệu, rất cần thiết, cùng với việc thực hiện nghiêm túc các hình thức kiểm tra khác phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực chất, tự giác. 

 

Cao Đức Hải

 

 Nguồn: http://hochiminh.vn

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 166 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1319888

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.