“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi tọa đàm

GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Hữu, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương chủ trì buổi tọa đàm.

Ra đời ngày 24.2.1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là một trong số tác phẩm vĩ đại nhất làm thay đổi thế giới. Như Lênin từng nói: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng cả một pho sách lớn, tinh thần của nó cho tới nay còn cổ vũ và thúc đẩy toàn bộ giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu của thế giới văn minh”. 170 năm trôi qua, kể từ Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời cho đến nay, thế giới đã có nhiều biến đổi, song lịch sử tiếp tục chứng minh rằng, những tư tưởng vĩ đại của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục soi đường cho nhân loại tiến bước về tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Hữu nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa, nằm trong chuỗi các hoạt động của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối hướng tới những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2018; là dịp để tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, góp phần bảo vệ nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; vận dụng tư tưởng của tác phẩm nhằm rèn luyện đạo đức, lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên hiện nay. Đồng thời, thông qua diễn đàn, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và trí thức trẻ về vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Trong năm 2018, Trung ương Đoàn xác định việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là hoạt động có ý nghĩa chính trị trọng tâm và ý nghĩa giáo dục quan trọng trong toàn Đoàn đối với thế hệ trẻ.

Theo đó, Trung ương Đoàn đã ban hành văn bản Hướng dẫn chỉ đạo thống nhất trong toàn đoàn để tổ chức hoạt động kỷ niệm, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về giá trị tư tưởng, tầm vóc trí tuệ, ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” với phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế, phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; những thành tựu to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của Việt Nam.

Tự hào là "Đội dự bị tin cậy của Đảng”, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực thực hiện vai trò và sứ mệnh của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên để góp phần hình thành lớp thanh niên có tâm trong, trí sáng, có ước mơ hoài bão lớn, có bản lĩnh, nhiệt tình, trách nhiệm; đoàn cũng góp phần bồi dưỡng, đào tạo những cán bộ trẻ ưu tú cho công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước. Công tác học tập, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” được quan tâm. Trung ương Đoàn đã có nhiều cố gắng trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; tăng cường chuyển tải nội dung học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của đảng, của đoàn, lý luận chính trị, giáo dục pháp luật bằng các hình thức sân khấu hóa, các hội thi, hội diễn; nhân rộng hình thức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua mạng Internet. Tiêu biểu như Trung ương Đoàn đã triển khai thiết kế phần mềm và phát động cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trên mạng Internet “Ánh sáng soi đường”, lồng ghép nội dung 6 bài lý luận chính trị vào cuộc thi trực tuyến này. Cùng với đó là ứng dụng trò chơi trên các thiết bị điện thoại di động hiện đại, cũng với nội dung tương tự để đoàn viên, thanh niên có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Có thể nói, tất cả những sản phẩm tuyên truyền mới đã tạo nên tiếng vang không chỉ bởi phong cách trẻ trung, vui tươi, bắt kịp hơi thở thời đại, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thu hút thanh niên của Đoàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị của tổ chức đoàn trong thời gian qua vẫn còn có những khó khăn, những điểm cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá để phát huy tích cực hơn nữa, có thể nêu một số điểm như: Đó là các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi nhiều nơi còn giáo điều, hình thức, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, đặc điểm phát triển và sự biến động của tình hình thanh thiếu nhi. Công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở nhiều nơi không kịp thời; việc tăng sức đề kháng của mỗi đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc, sai trái, đặc biệt là những thông tin trên mạng xã hội còn hạn chế.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến tập trung làm rõ bối cảnh, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”; khẳng định sức sống tư tưởng của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nước ta ngày nay.

Bên cạnh đó, làm rõ thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của tổ chức đoàn hiện nay. Từ đó, giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức giáo dục lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của tổ chức đoàn hiện nay. Đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đoàn, sức đề kháng của mỗi đoàn viên thanh niên, phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc, sai trái, đặc biệt là những thông tin trên mạng xã hội.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, buổi tọa đàm đã giúp thế hệ trẻ nhận thức đúng về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã chỉ ra những nguyên lý cơ bản của thế giới quan cách mạng của giai cấp vô sản toàn thế giới, vạch ra con đường cách mạng vô sản, đưa hàng tỷ quần chúng lao động, hàng trăm quốc gia dân tộc thoát khỏi thân phận bị bóc lột, áp bức, nô dịch vươn tới địa vị người làm chủ, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận thành hiện thực sinh động, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; thức tỉnh, cổ vũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới vùng dậy đấu tranh vì mục tiêu cao cả là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Dưới ánh sáng và tinh thần của những nguyên lý nền tảng trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, cho dù mô hình xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã bị sụp đổ vào những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX, song không phải vì thế mà phong trào đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản bị chặn lại. Giá trị, sức sống và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn vẫn tiếp tục được khẳng định ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại bằng nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt là những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình thực tế của Việt Nam; cùng với đó là sự xuất hiện của các trào lưu xã hội chủ nghĩa mới tiếp tục xuất hiện ở khắp các châu lục, thậm chí ngay trong lòng các nước tư bản chủ nghĩa, càng cho thấy giá trị lý luận và phương pháp cách mạng đúng đắn trong Tuyên ngôn.

Thông qua buổi tọa đàm, thế hệ trẻ đã hiểu rõ vai trò lãnh đạo của chính Đảng vô sản chính là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng. Đây là bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và từ học thuyết Mác - Lênin về chính đảng vô sản. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đưa dân tộc thoát khỏi gông cùm nô lệ, thống nhất đất nước và gặt hái được rất nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn xác định Chủ nghĩa Mác - Lênin, với những nền tảng lý luận được chỉ ra trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Từ nhận thức đó, mỗi cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên sẽ có trách nhiệm bằng nhiều hình thức khác nhau phổ biến, tuyên truyền để đoàn viên thanh niên và nhân dân hiểu đầy đủ, toàn diện về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng và của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung; từ đó tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, bác bỏ những luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, phong trào cộng sản và phong trào công nhân quốc tế đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Từ đó, thế hệ trẻ xác định rõ vấn đề cấp thiết hiện nay là cần tiếp tục xây dựng niềm tin về ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Hiện nay, một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Các kết quả điều tra xã hội học cũng cho thấy, còn một bộ phận thanh niên không tha thiết phấn đấu vào Đảng, không muốn tham gia sinh hoạt Đoàn, thờ ơ về chính trị, không quan tâm và không muốn tham gia các hoạt động chính trị, thậm chí có những biểu hiện bất mãn, nhận thức lệch lạc, dễ bị  các thế lực thù địch lôi kéo, kích động. Trong buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng tháng 11/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra thực trạng hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên “chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị”. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Tổng Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu cần ngăn chặn tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”.

Vấn đề này vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thoả đáng cho công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội, trong đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng. Yêu cầu đặt ra là phải đổi mới và tăng cường tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Vì vậy, cần phải củng cố, bổ sung, xây dựng niềm tin cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, để con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam hiện nay thực sự vững chắc; niềm tin và tinh thần truyền tới từ các tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác như “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là vô cùng cần thiết. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là coi trọng tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Thu Hằng - Tuấn Anh

Nguồn: tuyengiao.vn

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1292093

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.