THƯ MỤC CHUYÊN ĐỂ KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917-7/11/2017)

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), sự kiện gây ảnh hưởng to lớn tới quá trình phát triển lịch sử của nước Nga cũng như toàn thể cộng đồng thế giới; Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

Thư viện tỉnh Lào Cai biên soạn Thư mục chuyên đề nhân Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017):

 

01.  Cách mạng tháng Mười và phong trào giải phóng dân tộc. - H. : Sự thật, 1987. - 194 tr. ; 19 cm.    

     Tóm tắt: Phân tích những ảnh hưởng to lớn của cách mạng tháng Mười Nga với các dân tộc bị áp bức trên thế giới. ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Mười trong sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới và bảo vệ nền độc lập của các dân tộc

     Phân loại: 3KN(519.1),327 / C102M

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.010341

     Từ khoá: Cách mạng tháng Mười Nga; Phong trào giải phóng dân tộc

02. Krupxcaia, H.K.. Lênin trong những ngày tháng Mười / H.K. Krupxcaia. - H. : Sự thật, 1958. - 33 tr. : ảnh ; 19 cm.    

     Tóm tắt: Gồm những bài viết hồi tưởng của bà Krupxcaia về những hoạt động của V.I. Lênin trong những ngày Cách mạng tháng Mười Nga

     Phân loại: 3K26 / L256T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.008485

     Từ khoá: Cách mạng tháng Mười Nga; Lênin;  V.I.

03. Chiêm Tế. Phương Đông từ sau cách mạng tháng Mười Nga (1917-1959) : Miền Đông Á và Đông Nam Á / Chiêm Tế. - H. : Văn sử đại, 1959. - 476 tr. ; 19 cm.

     Thư mục: Tr.468-472

     Phân loại: 947.084 / PH561Đ

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.003907

                          Kho Mượn: M.004296

     Từ khoá: Lịch sử; Cách mạng tháng Mười Nga

04.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng Mười. - H. : Sự thật, 1985. - 184 tr. ; 19 cm

     ĐTTS ghi: Viện bảo tàng Hồ Chí Minh.    

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.008665

     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1980-1969; Cách mạng tháng Mười; Nga; Sự kiện lịch sử

05.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 215 tr. ; 24 cm

     Ban tuyên giáo trung ương. Bảo tàng Hồ Chí Minh

     Tóm tắt: Trình bày về những hoạt động đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ở nước Nga trong những năm đầu của thế kỷ XX; Đặc biệt lần đầu tiên đến đất nước Lênin và những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong lần trở lại nước Nga, một số hình ảnh về tình hữu nghị hợp tác Việt Nam và Liên Xô

     Phân loại: 959.704 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036593

     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Hoạt động cách mạng; Nhân vật lịch sử; Nga; Việt Nam

06.  Cách mạng tháng Mười. - In lần thứ 2, có bổ sung. - H. : Phổ thông, 1977. - 73 tr. ; 22 cm

     Phân loại: 9(N519.1) / C102M

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.013946

     Từ khoá: Lịch sử; Cách mạng tháng mười Nga; Nga

07. Cách mạng Tháng Mười : Tài liệu phổ thông của Ban Tuyên giáo trung ương, kỷ niệm lần thứ 50 cuộc cáchmạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại 1917-1967. - H. : Phổ thông, 1967. - 94 tr. ; 19 cm..    

     Tóm tắt: Tóm tắt lịch sử cách mạng tháng Mười và quá trình phát triển của Liên Xô. ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Bài học lớn của cách mạng tháng Mười

     Phân loại: 947.084 / C102M

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.003920

     Từ khoá: Lịch sử; Nga; Cách mạng tháng Mười Nga

08. Cách mạng Tháng Mười - ngọn đuốc soi đường của thời đại : Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Mười. - H. : Thông tin lý luận, 1987. - 264 tr. ; 19 cm

     ĐTTS ghi: Viện Mác-Lênin.    

     Tóm tắt: Y nghĩa, ảnh hưởng của CMXHCN tháng 10 với đời sống nhân loại; Những bài học của CM tháng 10, những bài học kinh nghiệm quá trình 70 năm xây dựng CNXH và CNCS đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động nói chung, đối với đảng CS Việt Nam và CM Việt Nam nói riêng

     Phân loại: 9(X)32,327.01 / C102M

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.011935

                          Kho Mượn: M.011396

     Từ khoá: Cách mạng Tháng Mười Nga; Lịch sử hiện đại; Liên Xô; Đảng cộng sản; Quan hệ Việt nam-Liên xô; Cách mạng XHCN

09. Hồ Chí Minh. Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1967. - 19 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đối với các cuộc cách mạng trên thế giới, mở ra thắng lợi đối với cuộc cách mạng Trung Quốc, Ba Lan, Bungari, cộng hòa dân chủ Đức, Hungari, Rumani, Tiệp Khắc, Anbani, ... và đối với cách mạng Việt Nam

     Phân loại: 947.0841 / C102M

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.008670

     Từ khoá: Cách mạng tháng Mười Nga; Liên Xô; Lịch sử; Hồ Chí Minh;  1890-1969; Giải phóng dân tộc

10. Nguyễn Huy Quý. Lịch sử Liên xô / Nguyễn Huy Quý, Lê Khắc Thành. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1987. - 264 tr. ; 19 cm.    

     Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử Liên Xô qua các thời kỳ: cách mạng XHCN tháng mười và công cuộc xây dựng CNXH (1917-1937); Chiến tranh giữ nước vĩ đại. Thắng lợi hoàn toàn và triệt để của CNXH (1938-1960); Hoàn thiện CNXH và tiến dần lên CNCS (1961-1986)

     Phân loại: 947.085 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.004106

                          Kho Mượn: M.004467

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại; Liên xô; Cách mạng tháng Mười Nga; Chủ nghĩa xã hội

11. Nguyễn Quốc Hùng. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 lịch sử và hiện tại : Sách tham khảo / Nguyễn Quốc Hùng. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 239 tr. ; 21 cm

     Tóm tắt: Gồm các bài viết đã phác họa bức tranh toàn cảnh sống động về "Mười ngày rung chuyển thế giới" của Cách mạng tháng Mười ; những ảnh hưởng vang dội của cuộc cách mạng này đối với nhiều quốc gia - từ châu Âu, qua châu Á tới Mỹ Latinh ở Tây bán cầu, trong đó có đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta

     Phân loại: 947.084 / C102M

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.026443

                          Kho Mượn: M.031677-31678

     Từ khoá: Cách mạng tháng Mười Nga; Lịch sử; Nga

12. Nguyễn Trọng Chuẩn (Chủ biên). Cách mạng tháng Mười và ý nghĩa thời đại của nó / Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyên, Đặng Hữu Toàn. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 234 tr. ; 21cm

     ĐTTSG: Viện triết học

     Tóm tắt: Khẳng định tính tất yếu của cách mạng tháng mười Nga, phân tích ý nghĩa lịch sử bài học của cách mạng tháng mười, một số quan điểm lý luận của Lê nin

     Phân loại: 9(N519.1)7 / C102M

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.013623

                          Kho Mượn: M.014309

     Từ khoá: Lịch sử; Chính trị; Cách mạng tháng Mười Nga

13.  Sự thất bại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. - H. : Sự thật, 1985. - 99 tr. ; 19 cm..    

     Tóm tắt: Nguyên nhân nổ ra cuộc chiến tranh ở châu A - Thái Bình Dương; diễn biến của cuộc chiến tranh; Vai trò quyết định của Liên Xô trong việc đánh tan chủ nghĩa quân phiệt Nhật và ý nghĩa của thắng lợi đó

     Phân loại: 940.53 / S550T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.003924

                          Kho Mượn: M.004306-4307

     Từ khoá: Chiến tranh thế giới II; Chủ nghĩa quân phiệt; Nhật Bản; Nga; Lịch sử

14. Truicốp, Vaxili. Xtalingrát trận đánh của thế kỷ : Hồi ký / Vaxili Truicốp ; Người dịch: Nguyễn Hữu Thân ; Người hiệu đính: Trần Anh Tuấn. - H. : Quân đội nhân dân, 1985. - 459 tr. ; 19 cm.    

     Tóm tắt: Thuật lại trận đánh bảo vệ thành phố Xtalingrát trên bờ sông Vonga của tập đoàn quân 62 thuộc Hồng quân Liên Xô. Diễn biến của trận đánh kéo dài 180 ngày đêm; âm mưu của quân phát xít Hítle, cuộc phản công, bao vây, tiêu diệt của Hồng quân trên mặt trận Xtalingrát. Y nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của thắng lợi trận Xtalingrát

     Phân loại: 947.084 / XT103-G

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.002655

                          Kho Mượn: M.003150-3151

     Từ khoá: Lịch sử; Quân sự; Thế kỷ 20; Chiến tranh thế giới; Nga; Văn học hiện đại; Hồi kí; Trận Xtalingrát

15. Trường Chinh. Chúng ta đang tiến bước trên con đường của cách mạng tháng Mười / Trường Chinh. - H. : Sự thật, 1967. - 55 tr. ; 19 cm..    

     Tóm tắt: Nội dung bài diễn văn của đồng chí Trường Chinh đọc tại cuộc míttinh kỷ niệm lần thứ 50 cuộc cách mạng XHCN tháng Mười tại Hà Nội ngày 7-11-1967

     Phân loại: 947.084 / CH513T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.003928

                          Kho Mượn: M.004317

     Từ khoá: Cách mạng tháng Mười Nga; Ý nghĩa lịch sử; Diễn văn; Lịch sử; Trường Chinh(1907-1988)

16. Vaxilíep, A.V.. Cuộc chiến đấu bảo vệ Lêningơrát / A.V. Vaxilíep ; Quốc Hà dịch từ tiếng Nga. - H. : Quân đội nhân dân, 1961. - 64 tr. : bản đồ ; 19 cm.    

     Tóm tắt: Lịch sử vẻ vang và truyền thống anh hùng của quân dân Lêningơrát trong cuộc chiến tranh giữ nước chiến đấu bảo vệ thành phố từ 1941-1945

     Phân loại: 947.0842 / C514C

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.004124

     Từ khoá: Lêningơrát; Nga; Chiến tranh giữ nước; Lịch sử hiện đại

17. Blotski, Oleg. V. Putin câu chuyện cuộc đời / Oleg Blotski ; Người dịch: Lê Văn Thắng ; Hiệu đính: Ngô Văn Đệ. - H. : Công an nhân dân Công Ty Văn hóa Phương Nam, 2002. - 222 tr. : 15 tờ ảnh ; 19 cm.    

     Tóm tắt: Thuật lại những trang đời của tổng thống Putin từ khi sinh ra, trưởng thành trong hoàn cảnh nào. Những mối quan hệ với bạn bè, việc hình thành tính cách và phẩm chất của vị tổng thống Nga tương lai

     Phân loại: N(519.1)4=V / V000P

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.017935

                          Kho Mượn: M.021559

     Từ khoá: Văn học hiện đại; Hồi kí; Nhân vật lịch sử; Nga

18. Lênin, V.. Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết / V. Lênin. - In lần thứ 3. - H. : Sự thật, 1968. - 58 tr. ; 19 cm.    

     Tóm tắt: Hoàn cảnh lịch sử của nước Cộng hòa Xô Viết Nga và nhiệm vụ cơ bản của cuộc CMXHCN. Cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, kiểm kê, kiểm soát của toàn dân; Nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế XHCN. Vấn đề chuyên chính và sự phát triển của tổ chức Xô Viết

     Phân loại: 3K23,1DL.5 / NH556N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.008451

     Từ khoá: Lịch sử; Cách mạng tháng Mười Nga; Chính quyền Xô Viết; Tác phẩm kinh điển

19. Lênin, V.I.. Bàn về thuế lương thực : Ý nghĩa của chính sách mới và những điều kiện của chính sách ấy / V.I. Lênin. - In lần thứ 4. - H. : Sự thật, 1984. - 63 tr. ; 19 cm.    

     Tóm tắt: Phân tích tình hình nước Nga những năm 1918-1920, chính sách thuế lương thực, tự do buôn bán và những tư nhượng mới, ý nghĩa và điều kiện để thực hiện chính sách đó

     Phân loại: 3K23 / B105V

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.008445

     Từ khoá: Thuế; Lương thực; Chính sách; Nga

20. Lênin, V.I.. Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh : Thái độ của Đảng công nhân xã hội - dân chủ Nga đối với chiến tranh / Lênin, V.I.. - In lần thứ 2. - H. : Sự thật, 1969. - 86 tr. ; 19 cm.    

     Tóm tắt: Những nguyên tắc của CNXH và cuộc chiến tranh 1914-1915; Giới thiệu các giai cấp và chính Đảng ở Nga; Lịch sử sự phân biệt và vài nét tình hình hiện nay của Đảng XHDC Nga

     Phân loại: 3K23,355,3KN(519.1) / CH500N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.008446

     Từ khoá: Chủ nghĩa xã hội; Chiến tranh; Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga

21. Lênin, V.I.. Lênin toàn tập. - M. : Tiến bộ. - XXX, 754 tr. ; 21 cm

          T.22: Tháng Bảy 1912 - tháng Hai 1913. - 1979. - XXX, 754 tr.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của Lênin từ tháng 7/1912--2/1913 về: Những người dân chủ lập hiến và ruộng đất; công nhân và báo "sự thật". Đảng bí mật và đảng công khai; bàn về chủ nghĩa dân tuý "những vấn đề hóc búa" của Đảng

     Phân loại: 3K2 / T406T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.011844

     Từ khoá: Lênin;  V.I; đảng cộng sản; công nhân; 1912-1913; chủ nghĩa dân tuý; nga; Toàn tập

22. Lênin, V.I.. Lênin toàn tập. - M. : Tiến bộ. - XXVIII, 754 tr. ; 21 cm

          T.23: Tháng Ba - tháng chín 1913. - 1980. - XXVIII, 754 tr.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của Lênin từ tháng 7/1912--2/1913 về: Những người dân chủ lập hiến và ruộng đất; công nhân và báo "sự thật". Đảng bí mật và đảng công khai; bàn về chủ nghĩa dân tuý "những vấn đề hóc búa" của Đảng

     Phân loại: 3K2 / T406T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.011845

     Từ khoá: Lênin;  V.I; đảng cộng sản; công nhân; 1912-1913; chủ nghĩa dân tuý; nga; Toàn tập

23. Lênin, V.I. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga / V.I. Lê nin. - Matxcova : Tiến bộ, 1976. - 742 tr. ; 22 cm

     Phân loại: 3K23,9(N519.1) / S550P

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.022431

                          Kho Mượn: M.011806

     Từ khoá: Chủ nghĩa tư bản; Phát triển; Nga

24. Stalin, J.V.. J.V. Stalin toàn tập / J.V. Stalin. - H. : Sự thật. - 465 tr. ; 19 cm

          T.5: 1921-1923. - 1968. - 465 tr.

     Tóm tắt: Những bài báo, báo cáo và diễn văn bàn về những nhiệm vụ của Đảng về việc khôi phục kinh tế quốc dân, bàn về các hình thức liên minh mới giữa giai cấp công nhân và nông dân trong điều kiện chính sách kinh tế mới...; Bản thảo cuốn "Về chiến lược và sách lược chính trị của những người cộng sản Nga"... Với nội dung phát triển lý luận về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng Bônsêvich; Việc tổ chức nhà nước Xô Viết... và nhiều vấn đề khác

     Phân loại: 3KN(X) / T406T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.012262

     Từ khoá: Toàn tập; Xtalin;  I. V.(1879-1953); Nga

25. Stalin, J.V.. J.V. Stalin toàn tập. - H. : Sự thật. - 412 tr. ; 19 cm

          T.7: 1925. - 1966. - 412 tr..    

     Tóm tắt: Đường lối chung của Đảng Bônsêvích ở Liên Xô trong tình hình có sự bao vây của chủ nghĩa tư bản. Vấn đề củng cố khối liên minh công nông, vấn đề giáo dục quần chúng lao động và thanh niên trong công cuộc XDXH XHCN

     Phân loại: 3KN(X) / T406T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.012263

     Từ khoá: Lịch sử; Liên Xô; Giáo dục; Xtalin;  I.V.(1879-1953); Nga; Đảng cộng sản

26. Xtalin, I. V.. Lênin người tổ chức và lãnh đạo Đảng cộng sản Nga / I. V. Xtalin. - H. : Sự thật, 1979. - 57 tr. ; 19 cm.

PHÒNG TTTM&XDPT 

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
971194

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.