Hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021

Thứ tư - 12/05/2021 10:01 1.643 0
Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung sau:
Hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021
I. Nội dung thi
Các cá nhân tham dự Cuộc thi bằng hình thức làm bài trả lời các câu hỏi tại Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021.
II. Thang chấm điểm và tiêu chí đánh giá bài dự thi
1. Thang điểm
- Bài dự thi hợp lệ phải trả lời đầy đủ 2 câu hỏi của mỗi đề được chọn và ghi đầy đủ thông tin dự thi (theo biểu Mẫu số 01 gửi kèm văn bản này).
- Bài dự thi được chấm điểm theo thang điểm 100 (chấm chính xác đến 0,25 điểm cho mỗi câu hỏi).
Cấu trúc thang chấm điểm chung cho tất cả các đề như sau:
STT Nội dung Điểm
1 Câu 1 40
2 Câu 2 40
3 Điểm cộng 20
2. Tiếu chí đánh giá bài dự thi
a) Đối với bài dự thi dành cho đối tượng học sinh (Tiểu học, THCS, THPT)
Đề 1:
Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em (40 điểm).
Yêu cầu chung đạt đạt được các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Chia sẻ cảm nhận về tác phẩm:
+ Giới thiệu các yếu tố xuất bản như: tên tác phẩm, tác giả, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang, khổ cỡ…
+ Nêu khái quát nội dung, hình thức độc đáo, những nét đặc sắc của tác phẩm.
+ Phân tích giá trị khoa học, giá trị nghệ thuật… của tác phẩm.
- Tiêu chí 2: Nêu ý nghĩa, tác dụng của tác phẩm: Đối với bản thân (có hiệu quả, làm thay đổi nhận thức, mở rộng hiểu biết, truyền cảm hứng); Đối với cộng đồng.
- Tiêu chí 3:
+ Hành văn (đối với các bài dự thi bằng văn bản): Văn phong lưu loát, ngôn ngữ trong sáng, truyền cảm. Có liên hệ mở rộng.
+ Kỹ năng thuyết trình (đối với các bài dự thi bằng video clip): Diễn đạt lưu loát, thu hút, hấp dẫn người nghe. Có liên hệ mở rộng.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?(40 điểm).
Yêu cầu chung đạt được các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Xây dựng kế hoạch khuyến khích đọc sách: Xây dựng được kế hoạch hợp lý phù hợp với lứa tuổi; Có tính khả thi; Có tác động đối với cộng đồng; Ý nghĩa của kế hoạch đối với bản thân và cộng đồng.
- Tiêu chí 2: Đưa ra được biện pháp khuyến khích đọc sách: Nêu được nội dung các biện pháp phù hợp với kế hoạch, với đối tượng cần phát triển văn hóa đọc; Mô tả biện pháp cụ thể, có tính khả thi.
- Tiêu chí 3: Hiệu quả tuyên truyền: Dễ hiểu, thông tin trọng tâm, truyền cảm hứng đọc sách đến cộng đồng.
Đề 2:
Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa)(40 điểm).
Yêu cầu chung đạt được các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Về nội dung: Đảm bảo đúng tính mục đích, tính thực tiễn.
- Tiêu chí 2: Về ý nghĩa: Nhằm mục đích khích lệ cộng đồng đọc sách.
- Tiêu chí 3: Hành văn: Đúng ngữ pháp, chính tả, văn phong lưu loát, truyền cảm.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?(40 điểm).
Yêu cầu chung đạt được các tiêu chí: (Như Câu 2 của Đề 1).
Đề 3:
Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh) (40 điểm).
Yêu cầu chung đạt được các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Phát triển tác phẩm: Nêu tác phẩm được lựa chọn để phát triển, triển khai nội dung của tác phẩm hợp lý, logic, chặt chẽ. Có ý tưởng sáng tạo, ý nghĩa thuyết phục.
- Tiêu chí 2: Hành văn: Đúng ngữ pháp, chính tả, văn phong lưu loát, truyền cảm.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? (40 điểm).
Yêu cầu chung đạt được các tiêu chí: (Như Câu 2 của Đề 1).
b) Đối với bài dự thi dành cho đối tượng sinh viên
Đề 1:
Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà anh (chị) yêu thích, đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của anh (chị)(40 điểm).
Yêu cầu chung đạt được các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Chia sẻ cảm nhận về tác phẩm:
+ Giới thiệu các yếu tố xuất bản như: tên tác phẩm, tác giả, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang, khổ cỡ…
+ Nêu khái quát nội dung, hình thức độc đáo, những nét đặc sắc của tác phẩm.
+ Phân tích giá trị khoa học, giá trị nghệ thuật… của tác phẩm.
- Tiêu chí 2: Nêu ý nghĩa, tác dụng của tác phẩm: Đối với bản thân (có hiệu quả, làm thay đổi nhận thức, mở rộng hiểu biết, truyền cảm hứng); Đối với cộng đồng.
- Tiêu chí 3:
+ Hành văn (đối với các bài dự thi bằng văn bản): Văn phong lưu loát, ngôn ngữ trong sáng, truyền cảm. Có liên hệ mở rộng.
+ Kỹ năng thuyết trình (đối với các bài dự thi bằng video clip): Diễn đạt lưu loát, thu hút, hấp dẫn người nghe. Có liên hệ mở rộng.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, anh (chị) có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?(40 điểm).
Yêu cầu chung đạt được các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Xây dựng kế hoạch khuyến khích đọc sách: Xây dựng được kế hoạch hợp lý phù hợp với lứa tuổi; Có tính khả thi; Có tác động đối với cộng đồng; Ý nghĩa của kế hoạch đối với bản thân và cộng đồng.
- Tiêu chí 2: Đưa ra được biện pháp khuyến khích đọc sách: Nêu được nội dung các biện pháp phù hợp với kế hoạch, với đối tượng cần phát triển văn hóa đọc; Mô tả biện pháp cụ thể, có tính khả thi.
- Tiêu chí 3: Hiệu quả tuyên truyền: Dễ hiểu, thông tin trọng tâm, truyền cảm hứng đọc sách đến cộng đồng.
Đề 2:
Câu 1: Chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và tác động của phương pháp đọc đó đối với học tập, công tác và phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân.(40 điểm).
Yêu cầu chung đạt được các tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1: Nội dung của phương pháp: Cụ thể, thiết thực; sự sáng tạo trong áp dụng phương pháp đọc sách hiệu quả.
- Tiêu chí 2: Tác động của phương pháp đối với bản thân: Tác động cụ thể của phương pháp.
- Tiêu chí 3: Hành văn: Ngữ pháp; Chính tả; Văn phong lưu loát, truyền cảm.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, anh (chị) có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?(40 điểm).
Yêu cầu chung đạt được các tiêu chí: (Như Câu 2 của Đề 1).
3. Điểm cộng dành cho cách trình bày bài dự thi: 20 điểm
Yêu cầu chung đối với tất các đề dành cho đối tượng học sinh và sinh viên:
- Tiêu chí 1: Trình bày sáng tạo, hấp dẫn.
- Tiêu chí 2:
+ Sự đầu tư thực hiện: Tính công phu trong quá trình thực hiện bài dự thi của thí sinh (có minh họa bằng hình vẽ, tranh, ảnh/in ấn, song ngữ Việt Anh…).
+ Có sử dụng đạo cụ trực quan. Chất lượng video clip: Hình ảnh, âm thanh rõ nét (đối với các bài dự thi bằng video clip).
III. Thời gian, cách thức, địa chỉ nhận bài dự thi
Thời gian, cách thức, địa chỉ nhận bài dự thi theo Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
Thí sinh gửi bài dự thi qua nhà trường, bài dự thi sẽ được chọn lọc gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.
1. Đối với học sinh các trường tiểu học và THCS: Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại trường nơi thí sinh đang theo học trước 30/5/2021. Các trường tổng hợp danh sách (theo mẫu) tất cả các bài dự thi và lựa chọn 20 bài xuất sắc nhất gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 30/6/2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận danh sách và bài dự thi từ các trường, tổng hợp danh sách và lựa chọn 10 bài xuất sắc nhất của mỗi cấp học (Tiểu học: 10 bài, Trung học cơ sở 10 bài)  gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 15/7/2021.
2. Đối với học sinh các Trường Trung học phổ thông: Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại trường nơi thí sinh đang theo học trước 30/5/2021. Nhà trường tổng hợp danh sách (theo mẫu) tất cả các bài dự thi và lựa chọn 10 bài xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 15/7/2021.
3. Đối với sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường Cao đẳng Lào Cai: Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại trường nơi thí sinh đang theo học trước 15/6/2021. Nhà trường tổng hợp danh sách (theo mẫu) tất cả các bài dự thi và lựa chọn 20 bài xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 15/7/2021.
4. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận bài dự thi, tổ chức chấm bài dự thi và lựa chọn tối đa 20 bài có chất lượng cao gửi tham gia vòng chung kết Cuộc thi toàn quốc tại Hà Nội trước ngày 30/7/2021. Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp tỉnh trong tháng 8/2021.
5. Địa chỉ nhận bài dự thi của Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh: Thư viện tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai. Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021”. Đối với bài quay clip in ra đĩa CDROM và gửi file qua địa chỉ email: thuvien-svhttdl@laocai.gov.vn.
Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi, các tài liệu tham khảo được đăng tải tại địa chỉ trang Thông tin điện tử: http://thuvientinhlaocai.vn/
*Lưu ý: Đối với cấp trường, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố không chấm điểm trực tiếp vào bài thi. Bài thi gửi lên Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh có kèm theo phiếu điểm.
Trên đây là một số hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện. (Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Phạm Diệu Hương – Trưởng phòng Thông tin thư mục và Xây dựng phong trào – Thư viện tỉnh, Số ĐT: 0915.716959

Tải mẫu

Thông tin dự thi "Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2021" Tại đây
Danh sách tham dự "Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2021Tại đây
Báo cáo kết quả "Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2021" Tại đây

Nguồn tin: Phòng TTTM&XDPT:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 887 | lượt tải:222

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 854 | lượt tải:208

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 879 | lượt tải:228

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 904 | lượt tải:236

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 975 | lượt tải:255
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây