Thư mục thông báo sách mới số 01/ 2019

Thứ tư - 30/01/2019 21:47 828 0

000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1. Hà Minh Đức. Báo chí Hồ Chí Minh - Chuyên luận và tuyển chọn / Hà Minh Đức. - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 332 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản và phong cách, ngôn từ trong báo chí Hồ Chí Minh và tuyển chọn những tác phẩm báo chí từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập
     Phân loại: 079.597 / B108C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040046
     Từ khoá: Báo chí; Chuyên luận
2.  Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến: Tác giả - Tác phẩm / Biên soạn: Nguyễn Chí Mỳ chủ biên, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Khắc Oánh.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 279 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 016.959731 / T500S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040045
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Truyện; Hồi kí
100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC
3. Dương Quang Minh. Giá trị chân - thiện - mỹ quanh ta : Triết lý và suy ngẫm / Dương Quang Minh. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 214 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 158 / GI-100T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040047
                          Kho Mượn: M.053113
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Triết lí; Cuộc sống
4. Tuệ Lai. Cuộc sống không như vậy / Tuệ Lai. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 296 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện trải nghiệm về con đường vượt qua khổ đau, bế tắc, khủng hoảng để sống an lạc của chính tác giả Tuệ Lai. Thông qua những câu chuyện này giúp chúng ta có cách nhìn trực quan về cuộc sống, về con người. Từ đó chúng ta có những kinh nghiệm sống phong phú để giúp mình và giúp mọi người hướng tới sự thành công, giải quyết nhẹ nhàng những khó khăn trong cuộc sống
     Phân loại: 158.1 / C514S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040077
     Từ khoá: Cuộc sống; Tâm lí học ứng dụng; Bí quyết thành công; Tự truyện
200 - TÔN GIÁO
5.  Chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ / Lê Quốc Lý chủ biên, Nguyễn Hùng Hậu, Hoàng Minh Đô.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 556 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 539-553
     Tóm tắt: Trình bày tổng thể về chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phân tích thực trạng thực thi chính sách, đánh giá chính sách và giải pháp hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ
     Phân loại: 294.30899593205977 / CH312S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039882
     Từ khoá: Đạo phật; Phật giáo nam tông; Dân tộc Khơme; Tây Nam Bộ; Việt Nam
6. Nguyễn Phương Liên. Tư tưởng phật giáo trong văn hóa Lào - Việt Nam, một cơ sở kiến tạo tình đoàn kết / Nguyễn Phương Liên, Đỗ Thu Hiền. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 252 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 294.309597 / T550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040048
     Từ khoá: Phật giáo; Tư tưởng; Văn hóa; Việt Nam; Lào
7. Nguyễn Quốc Tuấn. Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 20 / Nguyễn Quốc Tuấn. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 279 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 294.309597 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040060
                          Kho Mượn: M.053121-53122
     Từ khoá: Đạo phật; Đặc điểm; Vai trò; Thế kỉ 20; Việt Nam
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
8.  70 năm thi đua yêu nước (1948 - 2018). - H. : Thông tấn, 2018. - 258 tr. ; 25 cm
     ĐTTS ghi: THông tấn xã Việt Nam - Ban thi đua khen thưởng trung ương
     Tóm tắt: Tập hợp khoảng 300 bức ảnh được chọn lọc từ nhiều nguồn cùng với một số tư liệu và bài viết mang tính tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước
     Phân loại: 302.09597 / B112M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039852
                          Kho Mượn: M.051989-51990
     Từ khoá: Phong trào thi đua; 1948-2018; Việt Nam
9.  Bok set muih tomo brông kông yang rong bok set phát rừng đá của yang / A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.1. - 2017. - 679 tr.
     Phân loại: 398.209597 / B428S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040270
     Từ khoá: Văn học dân gian; Sử thi; Dân tộc Bana; Việt Nam
10.  Bok set muih tomo brông kông yang rong bok set phát rừng đá của yang / A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.2. - 2017. - 371 tr.
     Phân loại: 398.209597 / B428S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040271
     Từ khoá: Văn học dân gian; Sử thi; Dân tộc Bana; Việt Nam
11. Bàn Thị Quỳnh Giao. Dân ca nghi lễ của người Dao Tuyển : Tìm hiểu và giới thiệu / Bàn Thị Quỳnh Giao. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 359 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.809597 / D121C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040138
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân ca; Nghi lễ; Dân tộc Dao tuyển
12. Bàn Tuấn Năng. Lễ cấp sắc của người Dao ở Việt Nam / Bàn Tuấn Năng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 232 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 206-224. - Thư mục: tr. 224-229
     Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về lễ cấp sắc của người Dao ở Việt Nam. Lễ cấp sắc 3 đèn trong gia đình người Dao Tiền. Lễ cấp sắc 12 đèn của dòng họ người Dao Tiền. Lễ cấp sắc của người Dao Tiền và vấn đề bảo tồn giá trị văn hoá tộc người
     Phân loại: 390.089959780597 / L250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039906
                          Kho Mượn: M.052009-52010
     Từ khoá: Lễ cấp sắc; Dân tộc Dao; Việt Nam
13.  Bác Hồ với nông dân / Biên soạn: Phòng sưu tầm, kiểm kê tư liệu. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 167 tr. ; 15 cm
     ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cảm động nêu lên tình cảm của Bác Hồ đối với nông dân cũng như tình cảm nồng hậu, kính trọng của người dân đối với Bác Hồ
     Phân loại: 305.5633 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039953
                          Kho Mượn: M.052061-52062
     Từ khoá: Truyện kể; Nông dân; Việt Nam; Hồ Chí Minh;  1890-1969
14.  Bác Hồ với phụ nữ / Biên soạn: Phòng sưu tầm, kiểm kê tư liệu. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 143 tr. ; 15 cm
     ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
     Phân loại: 305.4 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039954
                          Kho Mượn: M.052063-52064
     Từ khoá: Phụ nữ; Truyện kể; Hồ Chí Minh;  1890-1969; Việt Nam
15.  Bác Hồ với thanh niên / Biên soạn: Phòng sưu tầm, kiểm kê tư liệu. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 203 tr. ; 15 cm
     ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
     Tóm tắt: Tập hợp những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ trong sự nghiệp giáo dục thanh niên Việt Nam; thanh niên Việt Nam học tập và làm theo Di chúc của Bác
     Phân loại: 305.4 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039955
                          Kho Mượn: M.052065-52066
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1890-1969; Thanh Niên; Việt Nam
16.  Bách thần lục / Nguyễn Văn Tuân dịch ; Dương Tuấn Anh hiệu đính. - H. : Đại học sư phạm, 2018. - 700 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Ghi chép về sự tích của các vị thần được thờ phụng tại các đình, đền, nghè, miếu ở các làng xã Việt Nam
     Phân loại: 398.4109597 / B102T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039887
                          Kho Mượn: M.051999-52000
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tín ngưỡng dân gian; Thần linh; Việt Nam
17.  Báo cáo khoa học thường niên năm 2017 / Biên soạn: Nguyễn Huy Cường, Vũ Hữu Phê, Lê Văn Giảng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 668 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. - Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 637-660
     Tóm tắt: Bao gồm những bài phát biểu chỉ đạo, định hướng hoạt động của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các báo cáo tư vấn, hoạt động nổi bật của Hội đồng; những bài viết tiêu biểu của các thành viên Hội đồng; bài viết chắt lọc kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án đã được nghiệm thu cấp ban Đảng Trung ương về các lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng, đối ngoại, kinh tế, văn hoá, xã hội
     Phân loại: 324.2597075 / B108C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039878
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Báo cáo khoa học
18. Bùi Huy Vọng. Tục thờ cây si / Bùi Huy Vọng. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 532 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 523-524
     Tóm tắt: Nghiên cứu biểu tượng cây si trong văn hoá và niềm tin dân gian Mường; đặc điểm nghi lễ làm vía kéo si lên mường trời của người Mường từ khâu chuẩn bị nghi lễ, đối tượng được thụ lễ, thần linh được mời, hình thức bố trí các mâm cúng đến tiến trình thực hiện nghi lễ. Từ đó nêu lên những giá trị văn hoá, nhân sinh quan qua nghi lễ làm vía kéo si trên trời của người Mường
     Phân loại: 398.4108995920597 / T506T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040109
     Từ khoá: Dân tộc Mường; Phong tục cổ truyền; Thờ cúng; Tín ngưỡng dân gian; Việt Nam
19. Bùi Minh Đạo. Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên / Bùi Minh Đạo. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 260 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Thực trạng bức tranh vai trò của các DTTSTC Tây nguyên trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, chính trị. môi trường trong bối cảnh PTBV từ năm 1986 đến nay, phân tích những vai trò tích cực và hạn chế, phát hiện những vấn đề đặt ra và đề xuất quan điểm, kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học cho xây dựng chíh sách phát huy vai trò của các DTTSTC trong PTBV vùng Tây Nguyên những thập niên tới
     Phân loại: 338.95976 / V103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040283
     Từ khoá: Phát triển bền vững; Vai trò; Dân tộc thiểu số; Tây Nguyên
20. Bùi Quốc Khánh. Tri thức dân gian của người Hà Nhì ở Lai Châu với tài nguyên thiên nhiên : Tìm hiểu và giới thiệu / Bùi Quốc Khánh, Lò Ngọc Biên, Vũ Văn Cương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 490 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: Tr.479-486
     Phân loại: 390.09597173 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040110
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tri thức; Dân tộc Hà Nhì; Tài nguyên thiên nhiên; Lai Châu
21. Bùi Văn Nguyên. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.1. - 2017. - 318 tr.
     Phân loại: 398.209597 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040141
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Việt Nam
22. Bùi Văn Nguyên. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.2. - 2017. - 587 tr.
     Phân loại: 398.209597 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040142
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Việt Nam
23. Bùi Văn Nguyên. Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian / Bùi Văn Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.3. - 2017. - 370 tr.
     Phân loại: 398.209597 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040143
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Việt Nam
24. Bùi Văn Tam. Địa chí văn hóa xã Hiển Khánh / Bùi Văn Tam. - H. : Lao động, 2010. - 224 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.0959738 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040222
                          Kho Mượn: M.052113
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa; Hiển Khánh; Vụ Bản; Nam Định
25. Bùy Huy Vọng. Phong tục đi hỏi vợ đám cưới cổ truyền Mường / Bùy Huy Vọng. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 339 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 392.509597 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040247
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Phong tục cổ truyền; Đám cưới; Dân tộc Mường; Việt Nam
26. Bỳ Văn Tứ. Tài nguyên khí thiên nhiên Việt Nam / Bỳ Văn Tứ, Nguyễn Quốc Tín. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 234 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 232-234
     Tóm tắt: Trình bày kiến thức về khí thiên nhiên; lợi thế trong việc sử dụng khí thiên nhiên; các công nghệ chủ yếu để khai thác, xử lý, vận chuyển, sử dụng khí thiên nhiên; công nghiệp khí thiên nhiên của Việt Nam hiện nay và triển vọng của ngành công nghiệp khí thiên nhiên
     Phân loại: 338.2728509597 / T103N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039920
                          Kho Mượn: M.052014-52015
     Từ khoá: Tài nguyên; Khí thiên nhiên; Việt Nam
27. Chamaliaq Riya Tiẻnq. Cơi masrĩh và mỏq vila : Akhàt jucar raglai / Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng. - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 291 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu về bộ sử thi Akhàt jucar raglai qua làn điệu sử dụng trong Akhàt jucar raglai Cơi masrĩh và Mỏq vila được nghệ nhân Chamaliaq Riya Tiẻnq hát chủ yếu là Siri cổ gồm 11 khúc hát
     Phân loại: 398.209597 / C462M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040214
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Sử thi; Việt Nam
28.  Chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc với Việt Nam / Kim Sang Tae, Bùi Tất Thắng đồng chủ biên, Hak Nyun Kim.... - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm
          T.1. - 2012. - 536 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 309-313
     Tóm tắt: Gồm một số bài viết chia sẻ những kinh nghiệm lịch sử phát triển của Hàn Quốc với các đồng nghiệp Việt Nam về năm nội dung chủ yếu: Chính sách khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, lao động và việc làm, phát triển nông nghiệp và nông thôn, bảo vệ môi trường và phương pháp xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
     Phân loại: 338.95195 / CH301S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040070
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Phát triển; Kinh nghiệm; Hàn Quốc; Việt Nam
29.  Chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc với Việt Nam / Kim Sang Tae, Bùi Tất Thắng đồng chủ biên, Hak Nyun Kim.... - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm
          T.2. - 2012. - 484 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 167-274, 323-326
     Tóm tắt: Gồm một số bài viết chia sẻ những kinh nghiệm lịch sử phát triển của Hàn Quốc với các đồng nghiệp Việt Nam về năm nội dung chủ yếu: Chính sách khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, lao động và việc làm, phát triển nông nghiệp và nông thôn, bảo vệ môi trường và phương pháp xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
     Phân loại: 338.95195 / CH301S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040071
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Phát triển; Kinh nghiệm; Hàn Quốc; Việt Nam
30.  Chiến lược phát triển bàn về tư duy và hành động có tính chiến lược / Ngô Doãn Vịnh chủ biên, Trương Văn Tuyên, Nguyễn Ngọc Hải.... - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 430 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Tập trung vào những vẫn đề cốt lõi như các quan niệm và kinh nghiệm của thế giới về chiến lược, chiến lược phát triển các ngành sản xuất vật chất, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, chiến lược phát triển vùng và chiến lược phát triển nguồn nhân lực nước ta
     Phân loại: 338.9597 / CH305L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040053
                          Kho Mượn: M.053114
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Chiến lược phát triển; Việt Nam
31. Christensen, Thomas J.. Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên : Sách tham khảo / Thomas J. Christensen ; Biên dịch: Ngụy Hải An.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 600 tr. ; 24 cm
     Phụ lục: tr. 531-540
     Tóm tắt: Mô tả sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự và trình bày một cách toàn diện về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc từ thời chính quyền George H. W. Bush đến thời chính quyền Brack Obama
     Phân loại: 327.51073 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039888
     Từ khoá: Quan hệ đối giao; Mỹ; Trung Quốc; Sách tham khảo
32.  Chuyện 12 con giáp qua ca dao tục ngữ người Việt / Ngô Văn Ban sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          Q.1. - 2013. - 553 tr.. - Thư mục: tr. 533-548
     Phân loại: 398.995922 / CH527M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040202
     Từ khoá: Văn học dân gian; Ca dao; Tục ngữ; Việt Nam
33.  Chuyện 12 con giáp qua ca dao tục ngữ người Việt / Ngô Văn Ban sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          Q.2. - 2013. - 565 tr.. - Thư mục: tr. 533-548
     Tóm tắt: Tập hợp gần 3000 câu tục ngữ, ca dao... về 12 con giáp trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam; khai thác nhiều mặt, nhiều vấn đề trong cuộc sống, lao động sản xuất, phong tục tập quán, tình cảm con người, về cách đối nhân xử thế, ngôn ngữ, nghệ thuật, văn chương
     Phân loại: 398.995922 / CH527M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040203
     Từ khoá: Văn học dân gian; Ca dao; Tục ngữ; Việt Nam
34.  Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam / Ngô Văn Ban. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.2. - 2013. - 609 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu văn học dân gian về chân dung con người Việt Nam thể hiện qua những ngôn từ, qua những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và câu đố... của một số dân tộc ít người ở nước ta
     Phân loại: 398.809597 / CH121D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040190
     Từ khoá: Văn học dân gian; Con người; Việt Nam; Nghiên cứu văn học
35.  Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam / Ngô Văn Ban. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.3. - 2015. - 523 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu văn học dân gian về chân dung con người Việt Nam thể hiện qua những ngôn từ, qua những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và câu đố... của một số dân tộc ít người ở nước ta
     Phân loại: 398.809597 / CH121D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040191
     Từ khoá: Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Con người; Việt Nam
36.  Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam [ Dân tộc kinh (Việt) ] / Ngô Văn Ban. - H. : Mỹ thuật. - 21 cm
          T.4, Q.1. - 2017. - 575 tr.. - Thư mục: tr. 235-242, 246-255
     Tóm tắt: Giới thiệu văn học dân gian về chân dung con người Việt Nam thể hiện qua những ngôn từ, qua những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và câu đố... của dân tộc Kinh và một số dân tộc ít người
     Phân loại: 398.809597 / CH121D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040128
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Con người; Thành ngữ; Tục ngữ
37.  Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam [ Dân tộc kinh (Việt) ] / Ngô Văn Ban. - H. : Mỹ thuật. - 21 cm
          T.4, Q.2. - 2017. - 559 tr.. - Phụ lục: tr. 541-548
     Tóm tắt: Giới thiệu văn học dân gian về chân dung con người Việt Nam thể hiện qua những ngôn từ, qua những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và câu đố... của một số dân tộc ít người ở nước ta
     Phân loại: 398.809597 / CH121D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040129
     Từ khoá: Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Con người; Việt Nam; Thành ngữ; Tục ngữ; Câu đố
38.  Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020. - H. : Tài chính, 2018. - 684 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ tài chính
     Phân loại: 343.59703402638 / CH312S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039913
     Từ khoá: Chính sách tài chính; Chương trình quốc gia; 2016-2020; Văn bản pháp qui; Pháp luật
39.  Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp. - H. : Tài chính, 2018. - 399 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
     Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật về chủ trương, định hướng về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các bộ; chế độ tự chủ và các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập
     Phân loại: 343.59703402638 / CH312S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039890, D.039914
     Từ khoá: Pháp luật; Chính sách tài chính; Đơn vị  sự nghiệp công lập; Việt Nam; Văn bản pháp qui
40.  Các bài cúng trong nghi lễ nông nghiệp của dân tộc Ê Đê / Trương Bi, Y Wơn sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 475 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 394.409597 / C101B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040263
     Từ khoá: Nghi lễ truyền thống; Nông nghiệp; Dân tộc Êđê
41.  Các dân tộc ở Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          T.4, Q.1 : Nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao và Tạng - Miến/ Vương Xuân Tình chủ biên, Lý Hành Sơn, Lý Cẩm Tú.... - 2018. - 907 tr.
     Phân loại: 305.895922 / C101D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039838
     Từ khoá: Dân tộc học; Dân tộc thiểu số; Việt Nam
42.  Các dân tộc ở Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          T.4, Q.2 : Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai - Đa Đảo/ Vương Xuân Tình chủ biên, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Thỏa.... - 2018. - 964 tr.. - Thư mục: Tr.827-906
     Phân loại: 305.895922 / C101D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039839
     Từ khoá: Dân tộc học; Dân tộc thiểu số; Việt Nam
43.  Các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay / Nguyễn Thành Hưng chủ biên, Nguyễn Văn Dũng, Trần Hoàng Hiểu.... - H. : Lý luận chính trị, 2017. - 194 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 185-191
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long từ năm 2000 đến nay. Phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030
     Phân loại: 338.16095978 / C101G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039981
                          Kho Mượn: M.053001-53002
     Từ khoá: Nông nghiệp; Công nghệ cao; Giải pháp; Phát triển; Đồng bằng sông cửu long
44.  Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : Sách tham khảo / Lê Du Phong chủ biên, Đỗ Đức Bình, Mai Ngọc Cường.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 400 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luậ về rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ; Phân tích thực trạng các rào cản về thể chế  kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội. ở Việt Nam...
     Phân loại: 338.9597 / C101R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040288
     Từ khoá: Kinh tế; Thể chế; Phát triển; Việt Nam
45.  Các vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tiềm năng và triển vọng đến năm 2020 / Biên soạn: Ngô Doãn Vịnh, Nguyễn Bá Ân, Hoàng Ngọc Phong.... - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 686 tr. ; 27 cm
     Phân loại: 338.9597 / C101V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040080
                          Kho Mượn: M.053140
     Từ khoá: Tiềm năng; Triển vọng; Tăng trưởng kinh tế; Việt Nam; Bài viết
46.  Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Trần Thị Vân Hoa chủ biên, Nguyễn Trọng Hoài, Đỗ Thị Đông.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 360 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 275-338. - Thư mục: tr. 339-353
     Tóm tắt: Trình bày về lịch sử ra đời của cách mạng công nghiệp 4.0; các xu hướng công nghệ, tác động và chính sách ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0; những cơ hội, thách thức và yêu cầu đặt ra của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; phân tích mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0...
     Phân loại: 338.09597 / C102M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039892
     Từ khoá: Hội nhập quốc tế; Cách mạng công nghiệp; Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Việt Nam
47.  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Quế Anh, Ngô Huy Cương đồng chủ biên, Hoàng Thị Kim Quế.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 488 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 từ góc độ pháp lý và những ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đến đời sống chính trị, pháp lý Việt Nam. Những vấn đề cần giải quyết và đề xuất một số giải pháp cải cách hệ thống pháp luật nói chung, các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành nói riêng
     Phân loại: 349.597 / C102M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039984
     Từ khoá: Cách mạng công nghiệp; Pháp luật; Việt Nam
48.  Công nghệ sinh thái / Lê Huy Bá chủ biên, Nguyễn Xuân Hoàn, Lê Hùng Anh. - H. : Khoa học và kỹ thuật. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 379 tr.. - Thư mục: tr. 372-379
     Tóm tắt: Giới thiệu về công nghệ - kỹ thuật sinh thái, ứng dụng công nghệ - kỹ thuật sinh thái trong nông nghiệp, xây dựng làng sinh thái nông thôn, công nghệ kỹ thuật sinh thái nông thôn, du lịch sinh thái nông thôn, kỹ thuật sinh thái phục vụ phát triển du lịch sinh thái vườn cây ăn trái Lái Thiêu, Bình Dương...
     Phân loại: 338.959707 / C455N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039969
                          Kho Mượn: M.052081-52082
     Từ khoá: Ứng dụng; Phát triển; Kinh tế; Xã hội
49.  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất lý luận và thực tiễn / Biên soạn: Lê Cao Thắng chủ biên, Vũ Quang Thọ, Nguyễn Mạnh Thắng.... - H. : Lao động, 2018. - 276 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 305.56209597 / C455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039930
                          Kho Mượn: M.052017-52018
     Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng; Khu công nghiệp; Khu chế xuất; Công nhân
50.  Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp : Sách tham khảo / Hà Quốc Trị chủ biên, Trần Duy Hưng, Đặng Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Minh Phương. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 271 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Tập trung làm rõ  những  nội dung cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống lãng phí
     Phân loại: 324.2597075 / C455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039856
     Từ khoá: Công tác đảng; Kiểm tra Đảng; Giám sát; Chống lãng phí; Giải pháp; Sách tham khảo
51.  Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nguyễn Quang thuấn chủ biên, Nguyễn Cao Đức, Nguyễn An Hà, Nguyễn Xuân Trung. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 338 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 325-333
     Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp nhà nước và bài học cho Việt Nam. Phân tích thực trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986-2015. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025
     Phân loại: 338.709597 / C103C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039896
     Từ khoá: Doanh nghiệp nhà nước; Cải cách; Thực trạng; Giải pháp; Sách chuyên khảo; Việt Nam
52.  Cẩm nang pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. - H. : Lao động xã hội, 2018. - 239 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Phụ lục: tr. 181-239
     Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời về chế độ, chính sách của nhà nước dành cho đối tượng bảo trợ xã hội, cụ thể là nhóm người cao tuổi và người khuyết tật
     Phân loại: 344.597032 / C120N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039988
                          Kho Mượn: M.053007-53008
     Từ khoá: Pháp luật; Chính sách; Bảo trợ xã hội; Việt Nam
53.  Cổng làng Hà Nội / Vũ Kiêm Ninh sưu tầm và giới thiệu. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 611 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 599
     Tóm tắt: Tổng quan về cổng làng Hà Nội. Tìm hiểu về lịch sử hình thành, ý nghĩa của những câu đối được viết ở cổng làng, tín ngưỡng, lễ hội làng của 135 cổng làng ở Hà Nội
     Phân loại: 398.0959731 / C45L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040212
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Văn hóa làng xã; Cổng làng; Lễ hội; Tín ngưỡng; Hà Nội
54. Detter, Dag. Quản lý hiệu quả tài sản công : Sách tham khảo / Dag Detter, Stefan Folster ; Nhóm dịch: Vepr ; Hiệu đính: Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 332 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 327-335
     Tóm tắt: Phân tích những kinh nghiệm trong quản lý tài sản công của Thuỵ Điển và Singapore. Chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của một số biện pháp quản lý tài sản công. Đưa ra một số biện pháp để quản lý tài sản công hiệu quả nhất đối với nhiều quốc gia
     Phân loại: 336 / QU105L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039866
     Từ khoá: Quản lí tài sản công; Sáh tham khảo
55.  Di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên / Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn, Trần Lâm Biền... ; Tuyển chọn: Nguyễn Chí Bền.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 512 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. - Phụ lục: tr. 489-506
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về bối cảnh vùng văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên; nét đặc trưng văn hoá cồng chiêng của một số dân tộc Tây Nguyên như: Ba Na, Brâu, Chơ Ro, Chu Ru, Cơ Ho... ; thực trạng về công tác bảo tồn và giải pháp bảo tồn đối với di sản văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên
     Phân loại: 390.095976 / D300S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039845
                          Kho Mượn: M.051985-51986
     Từ khoá: Di sản văn hóa; Cồng chiêng; Tây Nguyên; Việt Nam
56.  Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.1. - 2017. - 514 tr.
     Phân loại: 398.0959733 / D300S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040262
     Từ khoá: Di sản văn hóa; Văn hóa; Phi vật thể; Hưng Yên; Việt Nam
57. Doãn Hồng Nhung. Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam / Doãn Hồng Nhung chủ biên, Trần Thị Mỹ Hạnh. - H. : Tư pháp, 2017. - 172 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 346.5970437 / PH109L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039972
                          Kho Mượn: M.052085-52086
     Từ khoá: Pháp luật; Môi giới; Bất động sản; Việt Nam
58. Dương Thị Tình. Vai trò của Logistics với phát triển kinh tế đất nước / Dương Thị Tình, Lê Công Hội, Đỗ Thị Kim Dung đồng chủ biên. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2018. - 526 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 401-414. - Phụ lục: tr. 415-525
     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về logistics; các doanh nghiệp logistics; vấn đề quản trị logistics; vai trò của logistics với nền kinh tế, với các doanh nghiệp và với phát triển kinh tế Việt Nam. Một số giải pháp nâng cao vai trò logistics với phát triển kinh tế Việt Nam...
     Phân loại: 338.9597 / V103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040284
                          Kho Mượn: M.052144, M.052156
     Từ khoá: Logistics; Vai trò; Kinh tế; Phát triển; Việt Nam
59. Dương Văn An. Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam / Dương Văn An. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 312 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí thuyết về chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp để nâng cao khả năng ứng phó với hành vi chuyển giá trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam trong thời gian tới
     Phân loại: 338.709597 / CH527G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039910
     Từ khoá: Doanh nghiệp; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Việt Nam
60. Dương Văn An. Thời áo xanh / Dương Văn An. - H. : Thanh niên, 2018. - 212 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 324.2597014 / TH462A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040038
                          Kho Mượn: M.053103-53104
     Từ khoá: Phong trào; Thanh thiếu niên; Bài phát biểu; Phỏng vấn; Ghi chép
61.  Dấu ấn Việt Nam - Nhìn từ APEC 2017 = Vietnam is imprints - seen from APEC 2017. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 183 tr. : ảnh ; 27 cm
     Tóm tắt: Khẳng định vai trò, vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế về tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á
     Phân loại: 337.597 / D125Â
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040095
     Từ khoá: Kinh tế; Văn hóa; Xã hội; Việt Nam
62.  Gia lễ Việt Nam / Tuyển chọn, giới thiệu và biên dịch: Trịnh Khắc Mạnh chủ biên, Vũ Việt Bằng, Phạm Thị Hường. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 648 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, những nội dung cơ bản, những tác gia, tác phẩm  của gia lễ Việt Nam
     Phân loại: 395.209597 / GI-100L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040276
                          Kho Mượn: M.052135-52136
     Từ khoá: Gia lễ; Việt Nam
63.  Giáo dục quốc phòng - An ninh / Đặng Đức Thắng tổng chủ biên, Phạm Văn Thao chủ biên, Nguyễn Đức Đăng.... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014. - 115 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 355.00712 / GI-108D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040161
     Từ khoá: Giáo dục quốc phòng; An Ninh; Lớp 11; Sách đọc thêm
64.  Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác / Biên soạn: Nguyễn Bá Dương chủ biên, Nguyễn Trọng Xuân, Lê Xuân Thủy.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 416 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự
     Tóm tắt: Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, vị trí, vai trò, những công hiến vĩ đại của C.Mác, được trình bày theo các vấn đề phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử ; phản ánh đầy đủ, sâu sắc bản chất khoa học  và cách mạng của học thuyết Mác
     Phân loại: 335.4 / GI-100T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039895
     Từ khoá: Giá trị lịch sử; Chủ nghĩa Mác; Ý nghĩa
65.  Giới thiệu thị trường Ấn Độ và giải pháp đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Ấn Độ / Biên soạn: Lê Phương, Phạm Xuân Trang. - H. : Công thương, 2017. - 199 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Công thương. - Phụ lục: tr. 166-199
     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thị trường Ấn Độ và hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN-Ấn Độ. Thực trạng về thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và Ấn Độ trên cơ sở thực hiện hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN-Ấn Độ cùng các giải pháp thúc đẩy thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và Ấn Độ
     Phân loại: 382.09597054 / GI-462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039952
                          Kho Mượn: M.052059-52060
     Từ khoá: Quan hệ thương mại; Thị trưởng; Giải pháp; Việt Nam; Ấn độ
66. Hoàng Thị Thủy. Dân ca nghi lễ dân tộc H'mông : Giới thiệu / Hoàng Thị Thủy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 458 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 266-272. - Phụ lục: tr. 273-454
     Tóm tắt: Tổng quan về dân tộc H'mông và đặc sắc dân ca nghi lễ dân tộc H'mông. Các hình thức diễn xướng và nội dung dân ca trong các lễ đám cưới, lễ tang ma. Một số phương diện ngôn ngữ, biện pháp, kết cấu nghệ thuật trong dân ca của dân tộc này
     Phân loại: 398.809597 / D121C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040131
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân ca; Nghi lễ; Dân tộc HMông
67. Hoàng Tuấn Phổ. Địa chí văn hóa huyện Quảng Xương / Hoàng Tuấn Phổ chủ biên. - H. : Lao động, 2012. - 890 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 887-880. - Thư mục: tr. 883-886
     Tóm tắt: Khái quát chung về huyện Quảng Xương, Thanh Hoá cùng những đặc điểm địa lí, kinh tế, xã hội, văn hoá, các ngành nghề, làng xã, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc, lễ tiết trong năm
     Phân loại: 390.0959741 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040220
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Quảng xương; Thanh Hóa
68.  Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay / Đào Trí Úc, Trương Thị Hồng Hà đồng chủ biên, nguyễn Tất Viễn.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 704 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 689-700
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2000-2017; những yêu cầu và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Phân loại: 349.597 / H406T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039923
     Từ khoá: Hệ thống pháp luật; Hoàn thiện; Việt Nam
69. Hà Bỉnh Mạnh. Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc / Hà Bỉnh Mạnh chủ biên ; Người dịch: Lê Văn Toan. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 291 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Làm nổi bật những vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống tư tưởng lý luận, kinh tế, xã hội, chính trị Trung Quốc: Quan điểm và ý kiến của giới lý luận tư tưởng Trung Quốc hiện nay đối với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác; tranh luận lý luận về quan hệ giữa chủ nghĩa Mác với "chủ nghĩa Mác phương Tây"; những cách nhìn khác nhau về cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội Trung Quốc đương đại...
     Phân loại: 300.951 / NH556Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039855
     Từ khoá: Lí luận; Kinh tế; Chính trị; Xã hội; Trung Quốc
70. Hồ Quang Lợi. Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc / Hồ Quang Lợi. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 420 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Trình bày quan điểm về cách nhìn nhận của Mỹ và một số nước phương Tây về vấn đề dân chủ, nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam. Phân tích mối quan hệ đầy thăng trầm của Việt Nam và Mỹ từ sau 1975 đến nay. Việt Nam phát triển vượt bậc trong thời đại mới và vượt qua khủng hoảng toàn cầu
     Phân loại: 320.9597 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040066
                          Kho Mượn: M.053129
     Từ khoá: Quan hệ ngoại giao; Chính trị; Đổi mới; Phát triển; Việt Nam
71.  Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam / Lê Hữu Bách. - H. : Mỹ thuật. - 21 cm
          T.1. - 2014. - 487 tr.
     Tóm tắt: Sơ lược về địa lí, nguồn gốc, thực trạng, chức năng, ý nghĩa, những nét đặc trưng của hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam. Giiới thiệu một số hội làng tiêu biểu: Hội chùa Đọi, hội Đình - Đền Nội Rối, hội Đình Mỹ Đôi, hội Đình Tái Kênh...
     Phân loại: 394.26959737 / H452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040272
     Từ khoá: Lễ hội cổ truyền; Hội làng; Hà Nam; Việt Nam
72. Janeway, William H.. Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: Thị trường, đầu cơ và vai trò của Nhà nước : Sách tham khảo / William H. Janeway ; Biên dịch và hiệu đính: Đỗ Đức Thọ.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 489 tr. ; 24 cm
     Thư mục: Tr.467-489
     Phân loại: 332.04152 / CH500N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039881
     Từ khoá: Kinh tế; Chủ nghĩa tư bản; Sách tham khải
73.  Khái quát về chính quyền hợp chủng quốc Hoa Kỳ = Outline of U. S. government. - H. : Hồng Đức, 2014. - 170 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 321.00973 / KH103Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040065
                          Kho Mượn: M.053127-53128
     Từ khoá: Chính quyền; Thể chế chính trị; Pháp luật; Mỹ
74.  Kinh tế, quản lý rừng và biến đổi khí hậu / Nguyễn Nghĩa Biên chủ biên, Nguyễn Đình Hùng, Trần Quang Bảo.... - H. : Nông nghiệp, 2017. - 360 tr. ; 27 cm
     Phân loại: 333.75 / K312T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039886
     Từ khoá: Kinh tế lâm nghiệp; Quản lí; Rừng; Biến đổi khí hậu; Việt Nam
75.  Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Nguyễn Danh Sơn chủ biên, Nguyễn thế Chinh, Phạm Ngọc Đăng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 667 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. - Thư mục: tr. 639-658
     Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận về kinh tế xanh; bối cảnh, chủ trương, định hướng và huy động các nguồn lực cho phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam. Giới thiệu một số mô hình thực tiễn trên thế giới và Việt Nam phát triển kinh tế xanh
     Phân loại: 338.959707 / K312T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039868
     Từ khoá: Phát triển bền vứng; Biến đổi khí hậu; Việt Nam
76.  Kinh tế Ấn Độ: Tiến trình tự lực, tự cường / Biên soạn: Lê Văn Toan chủ biên, Đỗ Đức Định, Nguyễn Tuấn Quang. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 446 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách người đưa tin Ấn Độ)
     Phân loại: 330.954 / K312T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039960
                          Kho Mượn: M.052071
     Từ khoá: Kinh tế; Ấnn Độ
77. Kiều Trung Sơn. Cồng chiêng Mường / Kiều Trung Sơn. - H. : Lao động, 2011. - 330 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.09597 / C455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040209
                          Kho Mượn: M.052109
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Mường; Nghệ thuật; Cồng chiên
78. Kolotov, V. N.. Vòng cung bất ổn Á - Âu và ảnh hưởng của nó tới an ninh Việt Nam : Sách tham khảo / V. N. Kolotov ; Người dịch: Đỗ Minh Cao. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 183 tr. ; 24 cm
     Thư mục: Tr.173-181
     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành, hiện trạng và triển vọng của vòng cung Á-Âu, từ đó đi sâu tìm hiểu tình hình cụ thể tại một số điểm nóng trong giới hạn của vòng cung này
     Phân loại: 320.12 / V431C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039897
     Từ khoá: Địa chính trị; Ảnh hưởng; An ninh; Việt Nam; Thế giới; Sách tham khảo
79.  Kết quả 10 năm thực thi Luật cạnh tranh của Việt Nam. - H. : Công thương, 2017. - 354 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Công thương. - Phụ lục: tr. 320-345. - Thư mục: tr. 346-354
     Tóm tắt: Trình bày khái quát kết quả 10 năm thực thi Luật cạnh tranh của Việt Nam: Bối cảnh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về cạnh trạnh và quá trình ban hành, xây dựng luật; chỉ ra thành tựu - kết quả cũng như hạn chế - khó khăn sau 10 năm thực thi luật; đánh giá tổng kết, đề xuất, định hướng cụ thể
     Phân loại: 343.5970721 / K258Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039928
                          Kho Mượn: M.052016
     Từ khoá: Luật cạnh tranh; Việt Nam; Thực thi; Kất quả
80.  Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 = Results of the rural, agricultural and fishery census 2016. - H. : Thống kê, 2018. - 683 tr. ; 30 cm
     Phân loại: 338.109597 / K258Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039970
                          Kho Mượn: M.052083-52084
     Từ khoá: Nông nghiệp; Nông thôn; Thủy sản; Kết quả
81.  Kỹ năng phòng, chống xâm hại, bắt cóc trẻ em và các chính sách pháp luật liên quan. - H. : Lao động xã hội, 2018. - 150 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ lao động thương binh và xã hội. - Thư mục: tr. 146-147
     Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; kỹ năng phòng, ngừa bắt cóc trẻ em. Gồm những câu hỏi và trả lời về các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em
     Phân loại: 362.767 / K600N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039990
                          Kho Mượn: M.053011-53012
     Từ khoá: Xâm hại; Bắt cóc; Trẻ em; Phòng chống; Pháp luật
82.  Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 27 cm
          T.1. - 2016. - 883 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật cán bộ, công chức năm 2008, các văn bản quy định chi tiết của chính phủ, các văn bản hướng dẫn của thủ tướng chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ
     Phân loại: 342.59706802632 / L504C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039921
     Từ khoá: Luật công chức; Pháp luật; Văn bản pháp qui; Cán bộ; Việt Nam
83.  Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 27 cm
          T.2. - 2016. - 851 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản hướng dẫn của bộ, cơ quan ngang bộ và các quyết định của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
     Phân loại: 342.59706802632 / L504C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039922
     Từ khoá: Luật công chức; Cán bộ; Văn bản pháp qui; Pháp Luật; Việt Nam
84.  Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương / Lê Thị Kim Thanh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 77 tr. ; 29 x 21 cm
     Đầu bìa sách ghi: Hội Luật gia Việt Nam
     Tóm tắt: Gồm các bài viết và hình ảnh về quá trình xây dựng, phát triển và đấu tranh pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam vì chủ quyền biển đảo quê hương
     Phân loại: 320.1509597 / L504G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039851
                          Kho Mượn: M.051987-51988
     Từ khoá: Chủ quyền; Biển; Đảo; Việt Nam; Sách ảnh
85.  Luật phá sản. - H. : Lao động, 2012. - 83 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 346.59707802632 / L504P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040076
     Từ khoá: Pháp luật; Luật phá sản; Việt Nam; Văn bản pháp luật
86.  Luật viên chức và hệ thống  văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 686 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Bộ nội vụ. Viện khoa học tổ chức Nhà nước
     Phân loại: 342.59706802632 / L504V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039927
     Từ khoá: Luật viên chức; Văn bản pháp luật; Việt Nam; Pháp luật
87. Lê Thúy Quỳnh. "Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận / Lê Thúy Quỳnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 447 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.809597 / H112S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040266
     Từ khoá: Văn học dân gian; Dân tộc Thái; Trường Ca
88. Lê Thế Vịnh. Phong tục thờ cúng cá ông / Lê Thế Vịnh. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 279 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.3690959755 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040252
     Từ khoá: Tín ngướng dân gian; Cá voi; Phong tục thờ cúng; Long thủy; Phú Yên
89. Lê Y Linh. Cung văn và điện thần / Lê Y Linh. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 655 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.4109597 / C513V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040215
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tín ngưỡng dân gian; Lên đồng; Chầu văn
90. Lò Xuân Dừa. Tang ma  của người Thái: Quy trình nghi lễ để tạo cuộc sống mới cho người chết : Trường hợp người Thái Phù Yên, Sơn La / Bùi Quốc Khánh, Lò Ngọc Biên, Vũ Văn Cương. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 362 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: Tr.341-358
     Phân loại: 395.230959718 / T106M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040114
     Từ khoá: Nghi lễ; Tang lễ; Dân tộc Thái; Phù Yên; Sơn La
91. Lường Vương Trung. Phong tục tang lễ của người Thái Đen xưa kia / Lường Vương Trung. - H. : Thanh niên, 2011. - 165 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 393.09597 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040250
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Thái; Sơn La; Tang lễ
92.  Lễ Pồn Pôông Eng Cháng : Song ngữ / Cao Sơn Hải sưu tầm, biên dịch, khảo cứu. - H. : Sân khấu, 2017. - 306 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 394.26959741 / L250P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040267
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Mường; Thanh Hóa; Sách song ngữ
93.  Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội / Biên soạn: Phạm Quang Nghị chủ biên, Phạm Thị Kim Thanh, Vũ Tiến Tuynh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.1 : 1926 - 1945. - 2012. - 391 tr.
     Tóm tắt: Ghi lại những trang sử hào hùng trong quá trình các đảng bộ ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, làm rõ mối quan hệ và tác động qua lại giữa phong trào cách mạng ba tỉnh, thành phố, song vẫn đảm bảo tính đặc thù và sắc thái riêng của phong trào cách mạng từng địa phương
     Phân loại: 324.25970750959731 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040083
                          Kho Mượn: M.053142
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ Hà Nội
94.  Lựa chọn và thực hiện chính sách phát triển kinh tế ở Việt Nam : Sách tham khảo. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 327 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Khái quát chung về chính sách phát triển kinh tế giai đoạn 1996-2000. Về chính sách phát triển kinh tế theo từng lĩnh vực ở Việt Nam: Phát triển nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp xuất khẩu, cải cách hệ thống tài chính và tài khoá, cải cách doanh nghiệp nhà nước
     Phân loại: 338.9597 / L551C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040056
                          Kho Mượn: M.053118
     Từ khoá: Chính sách kinh tế; Việt Nam; Sách tham khảo
95.  10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 / Bích Ngọc, Anh Đạt, Thu Hương.... - H. : Thanh niên, 2018. - 158 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 đã nhận được giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như: Đinh Thị Hương Thảo, Trần Xuân Bách, Đào Xuân Hoàng, Tạ Đình Huy...
     Phân loại: 302.09597 / M558G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039977
                          Kho Mượn: M.052093-52094
     Từ khoá: Điển hình tiên tiến; Cá nhân; Việt Nam
96. Mai Thị Minh Thuy. Tín ngưỡng thờ Ông Địa - Ông Tà của người Việt ở An Giang / Mai Thị Minh Thuy. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 275 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 255-264. - Thư mục: tr. 265-270
     Tóm tắt: Khái quát về văn hoá, vùng đất An Giang. Nghiên cứu đặc điểm tín ngưỡng thờ thần nói chung và thờ ông Địa - ông Tà nói riêng của người Việt ở An Giang. Ảnh hưởng của tín ngưỡng đó trong đời sống tâm linh của người Việt ở An Giang, và những biến đổi trong tín ngưỡng thờ cúng ông Địa - ông Tà trong gia đoạn hiện nay
     Phân loại: 398.410959791 / T311N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040126
     Từ khoá: Tín ngưỡng dân gian; Thờ thần; An Giang; Việt Nam
97.  Myanmar: Cuộc cải cách vẫn đang tiếp diễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Dũng chủ biên, Đàm Thị Đào, Nguyễn Thị Thúy Hà.... - H. : Từ điển bách khoa, 2013. - 198 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 320.9591 / M600A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040093
                          Kho Mượn: M.053153-53154
     Từ khoá: Chính trị; Cải cách; Mianma; Sách chuyên khảo
98.  Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Thực trạng và định hướng đến năm 2030 / Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa đồng chủ biên, Ngô Thắng Lợi.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 304 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 291-298
     Tóm tắt: Trình bày hệ thống cơ sở các khung lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế; mục tiêu, phương thức thực hiện và những tác động của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi; thực trạng tăng trưởng kinh tế hiện nay ở Việt Nam và những giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta đến năm 2030
     Phân loại: 338.9597 / M450H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039934
     Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế; Mô hình; Việt Nam
99.  Mối quan hệ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trong phát triển kinh tế thị trường ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay / Biên soạn: Nguyễn Văn Thanh chủ biên, Nguyễn Quang Hồng, Trương Quốc Bảo.... - H. : Lý luận chính trị, 2017. - 331 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực I. - Thư mục: tr. 320-327
     Tóm tắt: Khái quát lý luận và thực tiễn về mối quan hệ "ba bên" giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trong phát triển kinh tế thị trường nông thôn. Thực trạng và các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ "ba bên" trong phát triển kinh tế thị trường nông thôn ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay
     Phân loại: 338.95973 / M452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039900
                          Kho Mượn: M.052003-52004
     Từ khoá: Kinh tế thị trường; Phát triển; Nông thôn; Đồng bằng Sông Hồng; Việt Nam
100.  Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang (Phù Yên - Sơn La) / Lò Xuân Dừa. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          T.2. - 2017. - 462 tr.
     Phân loại: 392.10959718 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040133
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Mường; Phù Yên; Sơn La
101.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI / Đỗ Tiến Sâm chủ biên, Hà Thị Hồng Vân, Phạm Ngọc Thạch.... - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 267 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Viện khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Trung Quốc
     Tóm tắt: Tình hình thế giới, khu vực và Trung Quốc cuối thế kỷ XX và 10 năm đầu thế kỷ XXI. Những vấn đề nổi bật trong tìm tòi lý luận, trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính trị, đối ngoại
     Phân loại: 320.951 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035700, D.040090
                          Kho Mượn: M.053149-53150
     Từ khoá: Chính trị; Kinh tế; Xã hội; Đối ngoại; Trung Quốc
102.  Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên : Sách chuyên khảo / Lê Anh Vũ chủ biên, Nguyễn Danh Sơn, Phạm Thị Vân.... - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 336 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, thực trạng, quan điểm, giải pháp đẩy mạnh liên kết vùng
     Phân loại: 338.95976 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040281
                          Kho Mượn: M.052143
     Từ khoá: Kinh tế vùng; Phát triển bền vững; Tây Nguyên; Việt Nam
103.  Mỡi và vai trò của Mỡi trong đời sống tinh thần của người Mường Hòa Bình / Bạch Mỹ Trinh chủ biên, Man Khánh Quỳnh, Bạch Quốc Khánh, Bùi Huy Vọng. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 263 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 255-258
     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, lịch sử tộc người, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống tinh thần, phong tục thờ cúng của người Mường ở Hoà Bình. Mỡi và vai trò của Mỡi trong đời sống tinh thần người Mường từ xã hội cổ truyền đến xã hội hiện đại
     Phân loại: 390.0959719 / M462V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040135
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Mường; Tín ngưỡng dân gian; Hoà Bình
104. Nguyễn Chí Bền. Hội Gióng - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại / Nguyễn Chí Bền chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 592 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 222-228. - Phụ lục: tr. 229-538
     Tóm tắt: Giới thiệu về tình hình sưu tầm, nghiên cứu hội Gióng và không gian của hội Gióng. Tìm hiểu về truyền thuyết, di tích và lễ hội Gióng ở đền Phù Đổng, đền Sóc và ở một số làng xã khác. Giá trị và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị của hội Gióng
     Phân loại: 394.26959731 / H452G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040275
                          Kho Mượn: M.052133-52134
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Lễ hội; Hội Gióng; Hà Nội; Việt Nam
105. Nguyễn Doãn Hương. Phong tục tập quán của người Tày Thanh ở Nghệ An : Tìm hiểu và giới thiệu / Nguyễn Doãn Hương. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 338 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.0959742 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040130
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Phong tục tập quán; Dân tộc Tày; Nghệ An; Việt Nam
106. Nguyễn Hữu Long. Chọn nghề đúng đắn khởi nghiệp thành đạt / Nguyễn Hữu Long. - H. : Thanh niên, 2018. - 142 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 331.702 / CH430N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039978
                          Kho Mượn: M.052095-52096
     Từ khoá: Việc làm; Nghề nghiệp; Khởi nghiệp
107. Nguyễn Long Hải. Chính sách phát triển thanh niên - Vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Long Hải chủ biên. - H. : Thanh niên, 2018. - 266 tr. ; 19 cm
     Phụ lục: tr. 160-260. - Thư mục: tr. 261-263
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thanh niên. Đánh giá thực trạng chính sách phát triển thanh niên ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng hệ thống chính sách phát triển thanh niên ở nước ta
     Phân loại: 305.2355 / CH312S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039979
                          Kho Mượn: M.052097-52098
     Từ khoá: Chính sách; Phát triển; Thanh niên; Việt Nam
108. Nguyễn Nghĩa Dân. 999 lời tục ngữ ca dao Việt Nam : Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận / Nguyễn Nghĩa Dân. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 233 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 229-230
     Tóm tắt: Trình bày khái quát về đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Sưu tầm, tuyển chọn, giải thích, bình luận tục ngữ, ca dao Việt Nam về đạo đức. Bảng tra cứu theo hệ thống các hành vi đạo đức
     Phân loại: 398.809597 / CH311T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040196
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tục ngữ; Ca dao; Việt Nam
109. Nguyễn Quang Khải. Chuyện vui thường ngày / Nguyễn Quang Khải. - H. : Thanh niên, 2011. - 177 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.209597 / CH527V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040204
                          Kho Mượn: M.052105
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cười; Việt Nam
110. Nguyễn Thế Kỷ. Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển / Nguyễn Thế Kỷ. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 400 tr. ; 22 cm
     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết, bài trả lời phỏng vấn của các tác giả, là những suy ngẫm, trăn trở của một nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan văn hóa của Đảng, cũng đồng thời là một nghệ sĩ, một nhà thơ, một người sáng tác kịch bản văn học, về nền tảng và sự phát triển của lý luận văn hóa, văn nghệ nước nhà.
     Phân loại: 306.09597 / L600L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039867
     Từ khoá: Lí luận văn hóa; Văn nghệ; Việt Nam; Bài viết
111. Nguyễn Thị Dung. Sự biến đổi của nhân vật thần thánh từ thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Dung. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 659 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.209597 / S550B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040140
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Truyện thần thoại; Nhân vật
112. Nguyễn Thị Hiền. Quản lý nhà nước và vai trò cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể / Nguyễn Thị Hiền. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 244 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 230-241
     Tóm tắt: Giới thiệu tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực trạng về quản lý nhà nước và vai trò cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể. Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và vai trò cộng đồng trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể
     Phân loại: 306.09597 / QU105L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039860
                          Kho Mượn: M.051991-51992
     Từ khoá: Quản lí nhà nước; Vai trò; Cộng đồng; Bảo tồn; Văn hóa phi vật thể; Việt Nam
113. Nguyễn Thị Lan. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Thị Lan. - H. : Tư pháp, 2017. - 256 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 345.5970255 / C101T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039974
                          Kho Mượn: M.052089-52090
     Từ khoá: Luật hình sự; Hôn nhân; Gia đình; Việt Nam
114. Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tri thức dân gian của người Chăm về dinh dưỡng của phụ nữ giai đoạn mang thai, cho con bú (Nghiên cứu ở Tây Ninh) / Nguyễn Thị Minh Nguyệt. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 232 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 394.120959772 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040265
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Chăm; Phụ nữ
115. Nguyễn Thị Nguyệt. Lễ hội cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai / Nguyễn Thị Nguyệt. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 267 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 215-240. - Thư mục: tr.241-262
     Tóm tắt: Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của người Hoa ở Đồng Nai. Giới thiệu quy trình, cấu trúc, nghi lễ trong lễ hội cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai. Giải mã các yếu tố văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo thông qua lễ hội cầu an, cầu siêu...
     Phân loại: 394.26959775 / L250H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040111
     Từ khoá: Lễ hội; Người Hoa; Cầu siêu; Cầu an; Phong tục; Đồng Nai
116. Nguyễn Thị Trà Giang. Hỏi - Đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả / Nguyễn Thị Trà Giang chủ biên. - H. : Công thương, 2018. - 203 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ công thương
     Phân loại: 346.59704679 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039943
                          Kho Mượn: M.052041-52042
     Từ khoá: Pháp luật; Năng lượng; Tiết kiệm; Sách hỏi đáp
117. Nguyễn Văn Bình. Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động của kinh tế thị trường - Một số vấn đề lý luận / Nguyễn Văn Bình. - H. : Lao động, 2017. - 240 tr. ; 19 cm
     Thư mục: tr. 223-236
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đối thoại xã hội và sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra
     Phân loại: 344.59701 / PH109L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039938
                          Kho Mượn: M.052031-52032
     Từ khoá: Quan hệ lao động; Pháp luật; Kinh tế thị trường; Đối thoại xã hội
118. Nguyễn Văn Khoa. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Khoa. - H. : Tư pháp, 2017. - 256 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 213-233. - Thư mục: tr. 234-253
     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, chủ trương, quá trình triển khai, kết quả và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp ở nước ta
     Phân loại: 353.409597 / Đ106C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039973
                          Kho Mượn: M.052087-52088
     Từ khoá: Hành chính công; Tư pháp; Cán bộ; Đảng cộng sản Việt Nam; Lãnh đạo
119. Nguyễn Văn Lợi. Thực phẩm và an toàn thực phẩm / Nguyễn Văn Lợi. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 336 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Kiến thức cơ bản về thực phẩm, an toàn thực phẩm, thành phần hóa học của thực phẩm, chi tiêu chất lượng, cách lựa chọn thực phẩm và các  biện pháp bảo quản thực phẩm ; các loại thực phẩm và phụ gia thực phẩm, đặc tính lý hóa và liều lượng phụ gia sử dụng trong thực pyhẩm
     Phân loại: 363.192 / TH552P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039967
                          Kho Mượn: M.052077-52078
     Từ khoá: Thực phẩm; An toàn thực phẩm
120. Nguyễn Văn Phúc. Công nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới / Nguyễn Văn Phúc. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 510 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 503-508
     Tóm tắt: Trình bày khái quát về tiềm năng và chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam. Những cơ hội, thách thức cùng các đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới
     Phân loại: 338.9597 / C455N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039971
     Từ khoá: Công nghiệp; Phát triển; Thực trạng; Giải pháp; Việt Nam
121. Nguyễn Xuân Kính. Con người, môi trường và văn hóa / Nguyễn Xuân Kính. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 726 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.09597 / C430N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040207
                          Kho Mượn: M.052107
     Từ khoá: Văn hóa cổ truyền; Việt Nam; Văn hóa ứng xử; Dân tộc học
122. Nguyễn Đình San. Văn hóa - Một góc nhìn / Nguyễn Đình San. - H. : Thanh niên, 2018. - 235 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 306.09597 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039940
                          Kho Mượn: M.052035-52036
     Từ khoá: Văn hóa; Việt Nam
123.  Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Biên soạn: Nguyễn Thị Việt Thanh chủ biên, Đặng Thị Vân Chi, Trần Thị Minh Đức.... - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 559 tr. ; 24 cm
     Thư mục: 474-496. - Phụ lục: 497-559
     Tóm tắt: Trình bày khái niệm, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam; khái quát về nữ trí thức Việt Nam từ quá khứ và hiện tại, nữ trí thức với các hoạt động nghề nghiệp, công tác quản lý, lãnh đạo, với gia đình, hệ giá trị và vấn đề bình đẳng giới; phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập
     Phân loại: 305.48209597 / NG517N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039840
                          Kho Mượn: M.051979
     Từ khoá: Nguồn nhân lực; Nữ trí thức; Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Việt Nam
124. Ngô Doãn Vịnh. Đầu tư phát triển / Ngô Doãn Vịnh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2011. - 574 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 332.609597 / Đ125T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040091
                          Kho Mượn: M.053151-53152
     Từ khoá: Đầu tư; Phát triển; Việt Nam
125. Ngô Văn Ban. Chuyện kể dân gian đất Ninh Hòa / Ngô Văn Ban, Võ Triều Dương. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 325 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.20959756 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040201
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Nghiên cứu văn học; Truyện kể
126.  Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam = The Bru - Vân Kiêu in Viet Nam / Nguyễn Bảo Cương biên soạn ; Dịch và hiệu đính: Nguyễn Xuân Hồng.... - H. : Thông tấn, 2017. - 165 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 305.895930597 / NG558B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039911
     Từ khoá: Dân tộc Bru-Vân kiều; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Dân tộc học
127.  Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 / Nguyễn Văn Cương chủ biên, Nguyễn Đăng Dung, Phạm Văn Lợi.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 283 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
     Tóm tắt: Phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 ; những thành tựu đạt được ; những hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam
     Phân loại: 349.597 / NH500C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039858
     Từ khoá: Hoàn thiện; Hệ thống Pháp luật; Việt Nam
128.  Nhật Bản - Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật 2001 - 2020 : Sách chuyên khảo / Trần Quang Minh chủ biên, Dương Minh Tuấn, Phạm Thị Xuân Mai.... - H. : Từ điển bách khoa, 2011. - 352 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 320.952 / NH124B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040055
                          Kho Mượn: M.053116-53117
129.  Những biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay và tác động của nó đến lối sống người Việt : Sách tham khảo / Đỗ Lan Hiền chủ biên, Hoàng Minh Đô, Phùng Thị An Na.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 379 tr. ; 24 cm
     Thư mục: Tr.361-375
     Tóm tắt: Khái quát về tình hình tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam, những biến động theo chiều lịch sử của đất nước và tác động của tôn giáo đến lối sống người Việt trên các phương diện: Hoạt động sản xuất, kinh doanh ; ứng xử với thiên nhiên ; ứng xử với xã hội.
     Phân loại: 306.6 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039849
     Từ khoá: Tôn giáo; Tác động; Lối sống; Người Việt Nam; Sách tham khảo
130.  Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 288 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo trung ương
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những thành tích của các tập thể, cá nhân ở các địa phương, đơn vị, ngành nghề, lĩnh vực thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau trong cả nước
     Phân loại: 302.09597 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039847
     Từ khoá: Điển hình tiên tiến; Tập thể; Cá nhân
131.  Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 296 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo trung ương
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những tâm gương tập thể và cá nhân điển hình trong học tập  và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...
     Phân loại: 302.09597 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039846
     Từ khoá: Điển hình tiên tiến; Cá nhân; Tập thể
132.  Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Biên soạn: Trịnh Anh Tuấn chủ biên, Cao Xuân Quảng, Trần Thị Minh Phương.... - H. : Công thương, 2017. - 214 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ công thương
     Phân loại: 343.59707102638 / NH556Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039915
                          Kho Mượn: M.052012-52013
     Từ khoá: Luật bảo vệ  người tiêu dùng; Sách hỏi đáp; Pháp luật
133.  Niên giám khoa học năm 2017 / Biên soạn: Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.1 : Những vấn đề về chính trị. - 2018. - 295 tr.
     Phân loại: 300.959705 / N305G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039869
     Từ khoá: Chính trị; Niên giám; Báo cáo; Việt Nam
134.  Niên giám khoa học năm 2017 / Biên soạn: Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.2 : Những vấn đề về kinh tế. - 2018. - 383 tr.
     Phân loại: 300.959705 / N305G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039870
     Từ khoá: Kinh tế; Việt Nam; Báo cáo; Niên giám
135.  Niên giám khoa học năm 2017 / Biên soạn: Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.3 : Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người. - 2018. - 298 tr.
     Phân loại: 300.959705 / N305G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039871
     Từ khoá: Văn hóa - xã hội; Con người; Việt Nam; Niêm giám; Báo cáo
136.  Niên giám khoa học năm 2017 / Biên soạn: Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.4 : Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. - 2018. - 311 tr.
     Phân loại: 300.959705 / N305G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039872
     Từ khoá: Quốc phòng; An ninh; đối ngoại; Việt Nam; Niên giám; Báo cáo
137.  Niên giám thống kê 2017. - H. : Thống kê, 2018. - 1000 tr. ; 25 cm
     ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
     Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê năm 2017 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và dịch vụ; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư của Việt Nam
     Phân loại: 315.97 / N305G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040280
                          Kho Mượn: M.052141-52142
138.  Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng / Phạm Văn Linh chủ biên, Lưu Văn An, Hoàng Anh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 571 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nghiên cứu về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị; đổi mới nội dung và phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng
     Phân loại: 320.0711 / N122C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039916
     Từ khoá: Lí luận chính trị; Giảng dạy; Đại học; Cao đẳng; Bài viết
139.  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước / Lê Hồng Anh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 800 tr.
     Tóm tắt: Tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Hồng Anh trên cương vị là Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng
     Phân loại: 324.2597075 / N122C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039873
     Từ khoá: Lãnh đạo; Đổi mới; Đất nước; Đảng cộng sản Việt Nam; Bài viết; Bài phát biểu
140.  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước / Lê Hồng Anh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 560 tr.
     Tóm tắt: Tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Hồng Anh trên cương vị là Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng
     Phân loại: 324.2597075 / N122C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039874
     Từ khoá: Lãnh đạo; Đổi mới; Đảng cộng sản Việt Nam; Bài viết; Bài phát biểu
141.  Nâng cao vai trò của công đoàn trong việc thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên và người lao động / Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Kim Thanh biên soạn. - H. : Lao động, 2017. - 332 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 344.59701 / N122C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039936
                          Kho Mượn: M.052027-52028
     Từ khoá: Pháp luật; Lao động; Công đoàn; Việt Nam
142.  Nông thôn mới Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Hồ Xuân Hùng chủ biên, Nguyễn Trí Ngọc, Nguyễn Khắc Anh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 310 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Phân tích những ưu điểm và bất cập từ các mô hình xây dựng nông thôn mới ở nước ta. Những mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường xây dựng nông thôn mới
     Phân loại: 307.7209597 / N455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039917
     Từ khoá: Xây dựng; Nông thôn; Việt Nam; Sách chuyên khảo
143. Paulson Jr., Henry M.. Bàn về Trung Quốc tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế mới : Sách tham khảo / Henry M. Paulson Jr. ; Người dịch: Vũ Hoàng Linh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 646 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 330.951 / B105V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039883
     Từ khoá: Kinh tế; Chính sách kinh tế; Trung quốc; Sách tham khảo
144. Phan Bá Hàm. Văn hóa dân gian xã Vân Tụ / Phan Bá Hàm. - H. : Thanh niên, 2010. - 182 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.0959742 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040234
                          Kho Mượn: M.052123
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Lễ hội; Làng nghề; Vân Tụ; Nghệ An
145. Phan Thị Phượng. Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lự ở Lai Châu / Phan Thị Phượng. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 155 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 141-144. - Thư mục: tr. 145-146
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về trang phục của người Lự ở Lai Châu; các nguyên liệu làm trang phục; nghề dệt và kỹ thuật khâu trang phục. Phân loại trang phục; trang phục ngày thường và ngày lễ, Tết của người Lự. Nghiên cứu cách trang trí trên trang phục, các loại hoa văn, màu sắc, chức năng của trang phục; vai trò của người phụ nữ trong việc làm ra trang phục; những biến đổi và nguyên nhân của sự biến đổi trang phục cổ truyền của người Lự
     Phân loại: 391.009597173 / TR106P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040121
     Từ khoá: Nghệ thuật trang trí; Trang phục; Dân tộc Lự; Lai Châu
146. Phan Đình Dũng. Cơ sở tín ngưỡng và lễ hội truyền thống ở Biên Hòa / Phan Đình Dũng. - H. : Thời đại, 2010. - 279 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.0959775 / C460S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040213
     Từ khoá: Lễ hội truyền thống; Tín ngưỡng; Văn hóa dân gian
147.  Phong Slư / Phương Bằng sưu tầm, phiên âm chữ Nôm, dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 415 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.809597 / PH431S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040245
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc tày; Thư tình
148.  Phong tục cổ truyền các dân tộc Thái, Tày, Nùng / Đỗ Thị Tấc, Lò Xuân Dừa, Nguyễn Thiên Tứ.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 391 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 300-301
     Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục cổ truyền của dân tộc Thái trắng, Tày, Nùng như lễ cưới, lễ tết, lễ làm nhà mới
     Phân loại: 390.09597 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040246
                          Kho Mượn: M.052129
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Thái; Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; Việt Nam
149.  Phong tục làm chay / Bùi Huy Vọng. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm
          T.1 : Tục làm chay bảy cờ của người Mường (phần do Mỡi làm chủ tế). - 2011. - 519 tr.. - Thư mục: tr. 513
     Tóm tắt: Khái quát về người Mường ở Hoà Bình. Giới thiệu sơ lược một số nghi lễ cúng chữa bệnh và tục làm chay của người Mường. Tục làm chay bảy cờ trong gia đình người Mường. Vai trò và giá trị của lễ làm chay bảy cờ trong đời sống văn hoá tinh thần của người Mường
     Phân loại: 390.0959719 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040248
     Từ khoá: Phong tục tập quán; Dân tộc Mường; Hòa Bình; Việt Nam
150.  Phong tục, nghi lễ của người Cor và người Ba Na / Cao Như, Nguyễn Quang Lê sưu tầm, giới thiệu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 341 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi phần
     Tóm tắt: Khái quát về lịch sử và văn hoá dân tộc Cor và dân tộc Bana. Lễ hội chăn trâu của dân tộc Cor. Phong tục về ăn, ở, mặc, đi lại, nghi lễ vòng đời cây lúa và vòng đời người của dân tộc Bana
     Phân loại: 390.09597 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040249
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Phong tục; Nghi lễ; Dân tộc Ba Na; Dân tộc Co
151.  Phong tục tập quán một số dân tộc thiểu số / Ninh Văn Hiệp, Tuấn Dũng, Hoàng Quyết.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 687 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 673-676. - Phụ lục: tr. 677-679
     Tóm tắt: Giới thiệu nét đặc trưng trong văn hoá vật chất, tinh thần, văn học, trò chơi và tri thức dân gian của người Pà Thẻn; phong tục - tập quán trong sinh hoạt, lễ cưới, sinh đẻ, quan hệ xã hội, ma chay, tết và lễ hội của người Tày ở Việt Bắc và người Mông ở Cao Bằng; hôn nhân và gia đình của người Brâu tỉnh Kon Tum
     Phân loại: 390.09597 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040251
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Phong tục; Tập quán; Dân tộc thiểu số
152.  Phong tục xứ Nghệ / Lê Tài Hòe sưu tầm, biên khảo. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm
          Q.1. - 2015. - 486 tr..     sLC.026618
     Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hoá phong tục; lễ tục, tín ngưỡng dân gian; phong tục, tập quán theo chu kỳ thời gian trong năm âm lịch của người dân xứ Nghệ. Những lễ tục theo vòng đời và một số tập tục ngoại lệ trong việc cưới hỏi, hôn nhân
     Phân loại: 390.0959742 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040254
                          Kho luân chuyển: LC.026618
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Phong tục cổ truyền; Việt Nam; Nghệ An
153.  Phong tục xứ Nghệ / Lê Tài Hòe sưu tầm, biên khảo. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm
          Q.2. - 2015. - 479 tr..     sLC.026619
     Tóm tắt: Tìm hiểu về tục cưới hỏi của người theo đạo Kitô giáo và tập tục tang ma của người Việt. Vài tập tục, tín ngưỡng khác như tập tục, tín ngưỡng của người đi biển; tập tục làm nhà mới, sinh hoạt và cổ vũ học hành
     Phân loại: 390.0959742 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040255
                          Kho luân chuyển: LC.026619
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Phong tục cổ truyền; Nghệ An; Việt Nam
154.  Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống : Sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt chủ biên, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Khắc Hải.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 390 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Đánh giá sự phát triển, ứng phó của quy định pháp luật hình sự nước ta trước thách thức an ninh phi truyền thônga và tình hình một số tội phạm phi truyền thống
     Phân loại: 345.597 / PH109L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039929
     Từ khoá: Luật hình sự; Pháp luật; Việt Nam; Sách chuyên khảo
155.  Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam / Hoàng Thế Liên chủ biên, Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 760 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ tư pháp. Viện khoa học pháp lý
     Phân loại: 344.597046 / PH109L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039880
     Từ khoá: Pháp luật; Môi trường; Phát triển bền vững; Việt Nam
156.  Phát triển bền vững đô thị và khả năng thích ứng với nước biển dâng của hệ thống đô thị ở Việt Nam (Qua nghiên cứu điểm 3 thành phố Long Xuyên, Cần Thơ và Cà Mau) : Sách chuyên khảo / Đào hoàng Tuấn, Trần Thị Tuyết đồng chủ biên, Nguyễn Thị Bích Nguyệt.... - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 288 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Địa lý nhân văn. - Thư mục: tr. 276-287
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và một số mô hình phát triển bền vững đô thị thích ứng với ngập lụt và nước biển dâng. Ảnh hưởng nước biển dâng đến hệ thống đô thị Việt Nam. Dự báo ảnh hưởng, quan điểm và giải pháp của nước biển dâng và khả năng thích ứng của các thành phố Cần Thơ, Cà Mau và Long Xuyên ở Đồng bằng Sông Cửu Long
     Phân loại: 307.141609597 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040289
                          Kho Mượn: M.052149-52150
     Từ khoá: Đô thị; Phát triển bền vững; Cần Thơ; Việt Nam
157.  Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam / Từ Thị Loan chủ biên, Nguyễn Thị Thu Phương, Bùi Hoài Sơn.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 352 tr. ; 21 cm
     Thư mục: Tr.326-345
     Phân loại: 338.4730609597 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039861
                          Kho Mượn: M.051993-51994
     Từ khoá: Công nghiệp văn hóa; Phát triển; Việt Nam
158.  Phát triển kinh tế và những chính sách về an sinh xã hội ở Việt Nam. - H. : Lao động xã hội, 2018. - 198 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ lao động thương binh và xã hội
     Tóm tắt: Những  nội dung cơ bản của  chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua và một số chính sách an sinh xã hội mới nhất
     Phân loại: 362.9597 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039989
                          Kho Mượn: M.053009-53010
     Từ khoá: An sinh xã hội; Chính sách; Việt Nam
159.  Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. - H. : Hồng Đức, 2018. - 399 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 338.9597 / PH561H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039863
                          Kho Mượn: M.051997-51998
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Phát triển; Việt Nam
160.  Phương ngôn, thành ngữ, tục ngữ, ca dao vùng Đông Bắc Việt Nam / Lê Văn Tạo sưu tầm, biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm
          Q.1. - 2015. - 550 tr.
     Phân loại: 398.809597 / PH561N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040257
     Từ khoá: Văn học dân gian; Thành ngữ; Tục ngữ; Ca Dao; Việt Nam
161.  Phương ngôn, thành ngữ, tục ngữ, ca dao vùng Đông Bắc Việt Nam / Lê Văn Tạo sưu tầm, biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm
          Q.2. - 2015. - 531 tr.
     Phân loại: 398.809597 / PH561N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040258
     Từ khoá: Văn học dân gian; Tục ngữ; Ca Dao; Thành ngữ; Việt Nam
162. Phạm Hòa. Chè món ngọt dân gian cổ truyền / Phạm Hòa. - H. : Dân trí, 2010. - 199 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 197-198
     Tóm tắt: Tìm hiểu về chè - món ngọt văn hoá ẩm thực Việt Nam. Phân loại chè, tính và chất dân gian của chè, sự biến thiên trong không gian và thời gian của chè... Giới thiệu cách nấu, cách ăn và kĩ thuật chế biến - sản xuất chè
     Phân loại: 392.3709597 / CH200M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040192
                          Kho Mượn: M.052100
     Từ khoá: Món ăn cổ truyền; Nấu ăn; Chè; Văn hóa dân gian
163. Phạm Thị Hồng Nhung. Pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Hồng Nhung. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 267 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 209-254. - Thư mục: tr. 255-261
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực trạng pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam hiện nay. Giải pháp hoàn thiện pháp luật. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam
     Phân loại: 346.597092 / PH109L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040075
                          Kho Mượn: M.053138
     Từ khoá: Pháp luật; Quản lí; Vốn nhà nước; Doanh nghiệp; Việt Nam; Sách chuyên khảo
164. Phạm Tấn Thiên. Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân ven biển Quảng Ngãi dưới góc nhìn văn hóa : Tìm hiểu và giới thiệu / Phạm Tấn Thiên. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 198 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.410959753 / T311N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040127
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Thờ cúng; Thần linh; Quảng Ngãi; Việt Nam
165. Phạm Đào Thịnh. Nguyễn An Ninh nhà tư tưởng tiêu biểu đầu thế kỷ XX ở Nam Bộ / Phạm Đào Thịnh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 328 tr. ; 24 cm
     Thư mục: Tr.318-325
     Tóm tắt: Tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí bất khuất quật cường với kẻ thù, tình nghĩa gắn bó, gần gũi với dân, lòng nhân hậu bao dung với bạn bè, đồng chí, gia đình
     Phân loại: 320.5092 / NG527A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039850
     Từ khoá: Tiểu sử; Cuộc đời; Tư tưởng; Sự nghiệp
166.  Phặt Phoòng (quấn quýt) / Hoàng Thị Cấp sưu tầm và dịch thơ Tày. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2010. - 154 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.809597 / PH118P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040243
                          Kho Mượn: M.052127
     Từ khoá: Văn học dân gian; Thơ; Dân tộc Tày
167. Priess, David. Báo cáo mật của Tổng thống - Chuyện chưa kể về các báo cáo tình báo vắn tắt gửi đến các Tổng thống Mỹ : Sách tham khảo / David Priess ; Người dịch: Mạnh Chương. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 597 ; 24 cm
     Tóm tắt: Đề cập bản tin vắn tình báo hằng ngày của Tổng thống, một tài liệu phân tích tổng hợp thuộc dạng tối mật của cục tình báo trung ương Mỹ, chứa đựng những báo cáo và phân tích tình  báo nhạy cảm nhất thế giới...
     Phân loại: 327.1273 / B108C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039891
     Từ khoá: Cơ quan tình báo; An ninh quốc gia; Mỹ; Sách tham khảo
168.  Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập / Biên soạn: Trịnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Anh Sơn chủ biên, Vũ Thúy Vinh.... - H. : Công thương, 2017. - 243 tr. ; 21 cm
     Thư mục: Tr.227-242
     Tóm tắt: Tình hình phát triển kinh tế, thương mại và xu thế, giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2001-2006
     Phân loại: 382.09597051 / QU105H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039951
                          Kho Mượn: M.052057-52058
     Từ khoá: Quan hệ thương mại; Hội nhập; Việt Nam; Trung Quốc
169.  Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng / Biên soạn: Lê Văn Toan chủ biên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 298 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và con người Ấn Độ ; làm nổi bật văn hóa chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ lịch sử ; đặc biệt là các công trình khoa học của các chuyên gia Việt Nam và Ấn ĐỘ về mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ
     Phân loại: 337.597054 / QU105H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039956
                          Kho Mượn: M.052067
     Từ khoá: Hợp tác kinh tế; Thương mại; Năng lượng; Việt Nam; Ấn Độ
170.  Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực văn hóa / Biên soạn: Lê Văn Toan chủ biên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 346 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và con người Ấn Độ ; làm nổi bật văn hóa chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ lịch sử ; đặc biệt là các công trình khoa học của các chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ về mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực Văn hóa, kinh tế
     Phân loại: 306.09597 / QU105H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039958
                          Kho Mượn: M.052069
171.  Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 474 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức Nhà nước
     Tóm tắt: Giới thiệu những văn bản pháp luật quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
     Phân loại: 342.5970902638 / QU600Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039926
     Từ khoá: Nhiệm vụ; Quyền hạn; Ủy ban nhân dân; Cấp huyện; Qui định; Chức năng
172.  Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan thuộc, trực thuộc chính phủ. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 599 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện khoa học tổ chức Nhà nước
     Phân loại: 342.59706402638 / QU300Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039925
     Từ khoá: Cơ quan Nhà nước; Cơ quan chính phủ; Chức năng; Nhiệm vụ; Quyền hạn; Cơ cấu tổ chức
173.  Quy định về phòng cháy chữa cháy trong xây dựng công trình. - H. : Giao thông vận tải, 2018. - 341 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 344.59705377 / QU600Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039965
                          Kho Mượn: M.052074-52075
     Từ khoá: Luật phòng cháy;  chữa cháy; Công trình xây dựng; Việt Nam
174.  Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 874 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước
     Tóm tắt: Gồm các quy định, thông tư của các Bộ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
     Phân loại: 342.59706802638 / QU600Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039924
     Từ khoá: Qui định; Tiêu chuẩn; Công chức; Viên chức; Pháp luật; Văn bản pháp qui
175.  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông vận tải. - H. : Giao thông vận tải, 2018. - 378 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Bộ giao thông vận tải.     sLC.031570
     Phân loại: 343.59709302638 / QU600Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039992
                          Kho Mượn: M.053015-53016
                          Kho luân chuyển: LC.031570-31574
     Từ khoá: Pháp luật; Xử lí vi phạm; Phạt hành chính; Giao thông vận tải; Việt Nam; Văn bản pháp qui
176.  Quyền công đoàn / Đặng Quang Điều sưu tầm, hệ thống và soạn. - H. : Lao động, 2017. - 200 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 344.59701871 / QU603C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039937
                          Kho Mượn: M.052029-52030
     Từ khoá: Pháp luật; Công đoàn; Việt Nam
177.  Quản lý dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức hợp tác công tư / Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Đức Kiên đồng chủ biên, Đặng Trung Thành.... - H. : Giao thông vận tải, 2018. - 184 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống các vấn đề về quản lý dự án trên cơ sở thực tiễn Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia đã áp dụng hình thức PPP
     Phân loại: 338.4569 / QU105L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039968
                          Kho Mượn: M.052079-52080
     Từ khoá: Quản lí dự án; Dự án đầu tư; Cơ sở hạ tầng; Giao thông; Sách tham khảo
178. Schwab, Klaus. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Klaus Schwab ; Bộ ngoại giao dịch và hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 279 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 201-279
     Tóm tắt: Tổng quan về cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các công nghệ chủ chốt mang tính chuyển đổi. Nghiên cứu tác động của cách mạng công nghiệp tới nền kinh tế, tới doanh nghiệp, quốc gia, toàn cầu, xã hội và tới cá nhân. Đề xuất một số ý tưởng thực tiễn và giải pháp nhằm thích nghi, định hình và khai thác tiềm năng của cuộc cách mạng này một cách hiệu quả nhất
     Phân loại: 338 / C102M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039904
     Từ khoá: Cách mạng công nghiệp; Tác động; Kinh tế; Xã hội
179. Senor, Dan. Quốc gia khởi nghiệp - Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel / Dan Senor, Saul Singer ; Người dịch: Trí Vương. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 326 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Kể lại câu chuyện thành công của đất nước Isrel thông qua những ví dụ cụ thể sinh động về những con người học hỏi không ngừng, sáng tạo không ngừng, tranh luận không ngừng để tìm được cách thức tối ưu nhất giải quyết công việc
     Phân loại: 330.9564 / QU451-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039865
     Từ khoá: Kinh tế; Chính sách phát triển; Ixaren
180. Shrikant Paranjpe. Văn hóa chiến lược của Ấn Độ: Xây dựng chính sách an ninh Quốc gia / Shrikant Paranjpe ; Biên dịch, hiệu đính: Nguyễn Thị Phương Thảo.... - H. : Thông tin và truyền thống, 2017. - 183 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách người đưa tin Ấn Độ)
     Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hoá chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ lịch sử: Trước thời kỳ độc lập, trong thời kỳ độc lập, 1947-1991, 1991-nay. Minh giải về an ninh nội bộ; vai trò của nhà nước và văn hoá chiến lược với chính sách an ninh quốc gia
     Phân loại: 355.033554 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039959
                          Kho Mượn: M.052070
     Từ khoá: An ninh quốc gia; Văn hóa; Chiến lược; Ấn Độ
181.  So sánh Xú-pha-xít Lào với ca dao Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Phương Liên chủ biên, Lý Hoài Thu, tạ Hồng Hạnh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 298 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 398.809597 / S400S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040049
     Từ khoá: Văn học dân gian; Ca dao; Việt Nam
182.  Sổ tay hỏi đáp về Logistics / Biên soạn: Trần Thanh Hải. - H. : Công thương, 2017. - 217 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ công thương
     Phân loại: 388.04409597 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039909
                          Kho Mượn: M.052011
     Từ khoá: Logistics; Sách hỏi đáp
183.  Sổ tay pháp luật lao động và công đoàn dùng cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp / Phan Ánh Tuyết biên soạn. - H. : Lao động, 2017. - 500 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 344.59701 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039935
                          Kho Mượn: M.052025-52026
     Từ khoá: Pháp luật; Lao động; Công đoàn; Việt Nam
184.  Sử thi Mơ Nông / Biên soạn: Đỗ Hồng Kỳ chủ biên, Vũ Quang Dũng. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm
          Q.8. - 2014. - 415 tr.
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040260
     Từ khoá: Văn học dân gian; Dân tộc Mơ nông; Sử thi; Việt Nam
185.  Sử thi Mơ Nông / Biên soạn: Đỗ Hồng Kỳ chủ biên, Vũ Quang Dũng. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm
          Q.9. - 2014. - 431 tr.
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040273
     Từ khoá: Sử thi; Văn học dân gian; Dân tộc Mơ nông
186.  Sử thi Xơ Đăng / Biên soạn: Nguyễn Xuân Kính chủ biên, Vũ Quang Dũng, Vũ Hoàng Hiếu. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm
          Q.1. - 2014. - 847 tr.
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040259
     Từ khoá: Văn học dân gian; Dân tộc xơ Đăng; Việt Nam; Sử Thi
187.  Then đại lễ Cáo Lão của then Lão Nông Thị Kịt : Sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 650 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.809597 / TH203Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040268
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Thành ngữ; Tục ngữ; Việt Nam
188.  Thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn Tày - Nùng : Song ngữ Tày, Nùng - Việt / Hoàng Nam chủ biên, Tuấn Cư, Mã Thế Vinh.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 215 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 398.99591 / TH107N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039905
                          Kho Mượn: M.052007-52008
     Từ khoá: Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; Thành ngữ; Tục ngữ
189.  Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập / Biên soạn: Trịnh Thị Thanh Thủy chủ biên, Nguyễn Thị Trà Giang, Vũ Thị Lộc.... - H. : Công thương, 2018. - 204 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Công thương
     Phân loại: 381.109597 / TH552T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039942
                          Kho Mượn: M.052039-52040
     Từ khoá: Thương mại; Hàng hóa; Phát triển; Thực trạng; Giải pháp
190. Titarenko, M. L.. Nga, Trung Quốc và trật tự thế giới mới: Lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / M. L. Titarenko, V. E. Petrovski ; Người dịch: Lê Thanh Vạn.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 558 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, triết học của cấu trúc thế giới mới. Nga và Trung Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu. Nga, Trung Quốc với triển vọng an ninh và hợp tác khu vực
     Phân loại: 327.47051 / NG100T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039857
     Từ khoá: Quan hệ quốc tế; Trật tự thế giới mới; Nga; Trung Quốc; Sách tham khảo
191.  Tiêu thụ mặt hàng quả của vùng đồng bằng sông Hồng thực trạng và giải pháp / Biên soạn: Phạm Nguyên minh chủ biên, Phùng Thị Vân Kiều, Nguyễn Thị Hoàng Thúy.... - H. : Công thương, 2017. - 210 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Thư mục: tr.186-193. - Phụ lục: tr.194-210
     Tóm tắt: Tổng quan về tiêu thụ mặt hàng quả. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng quả vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2011-2015. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng quả vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2025
     Phân loại: 381.414095973 / T309T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039982
     Từ khoá: Tiêu thụ; Hoa quả; Đồng bằng sông Hồng; Thực trạng; Giải pháp
192.  Truyện cổ tích loài vật Việt Nam / Triều Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.3. - 2017. - 543 tr.
     Phân loại: 398.20959745 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040118
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Động vật; Việt Nam
193.  Truyện thơ dân gian Thái - Nghệ An / Quán Vi Miên. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.1. - 2017. - 299 tr.
     Phân loại: 398.80959742 / TR527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040116
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện thơ; Dân tộc Thái; Nghệ An
194.  Truyện thơ dân gian Thái - Nghệ An / Quán Vi Miên. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.2. - 2017. - 483 tr.
     Phân loại: 398.80959742 / TR527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040261
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện thơ; Dân tộc Thái; Nghệ An
195. Trương Bi. Các bài cúng trong nghi lễ vòng đời người của dân tộc Ê đê ở Đắk Lắk : Sưu tầm, giới thiệu / Trương Bi, Y Wơn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 551 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 395.20959765 / C101B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040134
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Nghi lễ; Vòng đời; Dân tộc Ê đê; Đắk Lắk; Bài cúng
196. Trương Bi. Dăm Tiông (Chàng Dăm Tiông) / Trương Bi, Kna Wơn. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 639 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.209597 / D114T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040217
                          Kho Mượn: M.052111
     Từ khoá: Văn học dân gian; Sử thi Ê đê; Việt Nam
197. Trương Công Đắc. Hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Công Đắc. - H. : Lý luận chính trị, 2017. - 206 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở khoa học và vai trò của thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân trong điều kiện kinh tế thị trường ; dựa trên cá tiêu chí khoa học để dánh giá thực trạng pháp luật về thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân
     Phân loại: 346.597092 / H406T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039931
                          Kho Mượn: M.052019-52020
     Từ khoá: Doanh nghiệp tư nhân; Thủ tục; Pháp luật; Đầu tư; Hoàn thiện
198. Trương Huy Chinh. Quy hoạch xây dựng nông thôn bền vững / Trương Huy Chinh. - H. : Nông nghiệp, 2018. - 152 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 307.121209597 / QU600H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039976
                          Kho Mượn: M.052091-52092
     Từ khoá: Qui hoạch; Nông thôn; Phát triển bền vững; Việt Nam
199. Trương Thu Trang. Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian cư dân ven biển Bạc Liêu : Tìm hiểu và giới thiệu / Trương Thu Trang. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 274 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.410959797 / T454G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040125
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tôn giáo; Tín ngưỡng dân gian; Bạc Liêu
200. Trương Thành Trung. Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn / Trương Thành Trung. - H. : Giao thông vận tải, 2018. - 244 tr. ; 19 cm
     Phụ lục: tr. 208-239. - Thư mục: tr. 240.     sLC.031575
     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tình hình trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn, miền núi nước ta; nhận biết một số hành vi nguy hiểm cần phòng tránh khi tham gia giao thông ở khu vực nông thôn; trích dẫn một số điều của pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà người tham gia giao thông khu vực nông thôn, miền núi cần biết; hướng dẫn và giải đáp xử lý các tình huống pháp luật trong lĩnh vực giao thông
     Phân loại: 363.1207 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039993
                          Kho Mượn: M.053017-53018
                          Kho luân chuyển: LC.031575-31579
     Từ khoá: Việt Nam; Sổ tay; An toàn giao thông; Nông thôn; Miền núi
201. Trần Dũng. Chuyên khảo thơ ca dân gian Trà Vinh / Trần Dũng. - H. : Thời đại, 2012. - 277 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.809597 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040199
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Thơ; Trà Vinh; Việt Nam; Dân ca; Chuyên khảo
202. Trần Gia Linh. Chợ quê Việt Nam / Trần Gia Linh. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 159 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Tóm tắt: Trình bày về đặc trưng văn hoá của chợ xưa ở đồng bằng, trung du, miền núi và miền biển. Sưu tầm và giới thiệu về một số chợ quê xưa như: chợ Bưởi, chợ Chuông, chợ Diễn...
     Phân loại: 390.09597 / CH460Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040198
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Chợ; Việt Nam
203. Trần Hạnh Minh Phương. Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh ngày nay / Trần Hạnh Minh Phương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 314 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 297-310
     Tóm tắt: Trình bày các khái niệm liên quan, hướng tiếp cận lí thuyết nghi lễ chuyển đổi. Giới thiệu lễ đầy tháng, lễ khai học, lễ cưới, lễ mừng thọ, lễ tang... cùng yếu tố ảnh hưởng và sự biến đổi trong nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh
     Phân loại: 395.2089951059779 / NGH300L
     Ký hiệu kho: Thư viện: D.039908
     Từ khoá: Nghi lễ; Chuyển đổi; Người Hoa; Tp. Hồ Chí Minh; Việt Nam
204. Trần Hạnh Minh Phương. Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh ngày nay / Trần Hạnh Minh Phương. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 351 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
     Tóm tắt: Trình bày các khái niệm liên quan, hướng tiếp cận lí thuyết nghi lễ chuyển đổi. Giới thiệu lễ đầy tháng, lễ khai học, lễ cưới, lễ mừng thọ, lễ tang... cùng yếu tố ảnh hưởng và sự biến đổi trong nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh
     Phân loại: 395.2089951059779 / NGH300L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: M.052130
     Từ khoá: Nghi lễ; Phong tục; Người Hoa; Tp. Hồ Chí Minh; Việt Nam
205. Trần Hữu Sơn. Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc / Trần Hữu Sơn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 540 tr. ; 24 cm
     Thư mục: Tr.528-534
     Phân loại: 305.895978 / Ư556X
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001410
                          Kho Đọc: D.039844
                          Kho Mượn: M.051983-51984
206. Trần Minh Thương. Chuyện ăn uống của người bình dân Sóc Trăng, nhìn từ góc độ văn hóa dân gian / Trần Minh Thương. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 431 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 275. - Phụ lục: tr. 277-426
     Tóm tắt: Tổng quan về ẩm thực dân gian ở Sóc Trăng. Trình bày đặc điểm của ẩm thực dân gian ở Sóc Trăng và chức năng của văn hoá ẩm thực dân gian
     Phân loại: 394.120959799 / CH527Ă
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040200
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Văn hóa ẩm thực; Sóc trăng; Việt Nam
207. Trần Quang Minh. Nông nghiệp Hàn Quốc trên đường phát triển / Trần Quang Minh chủ biên. - H. : Từ điển bách khoa, 2010. - 283 tr. ; 21 cm
     Thư mục: Tr.260-283
     Tóm tắt: Tổng quan về nông nghiệp Hàn Quốc. Các chính sách và biện pháp chủ yếu giải quyết những vấn đề cơ bản trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc. Những vấn đề đặt ra hiện nay, các giải pháp chính sách của chính phủ Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam
     Phân loại: 338.1095195 / N455N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040073
     Từ khoá: Nông nghiệp; Hàn quốc
208. Trần Quốc Hùng. Văn hóa dân gian người Sán Dìu ở làng Quang Hanh : Nghiên cứu văn hóa / Trần Quốc Hùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 410 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.0959729 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040137
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Sán Dìu; Quang Hanh; Quảng Ninh
209. Trần Thị An. Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam : Nghiên cứu và giới thiệu / Trần Thị An. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 775 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.209597 / Đ113T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040132
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyền thuyết; Đặc trưng; Văn bản hóa
210. Trần Tuấn Anh. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 198 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: Tr.165-176
     Phân loại: 305.89593059769 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040122
     Từ khoá: Văn hóa; Phong tục; Dân tộc Mạ; Việt Nam
211. Trần Tích Hỷ. Mác nói gì với chúng ta : Sách tham khảo / Trần Tích Hỷ ; Người dịch: Thanh Huyền... ; Hiệu đính: Thúy Lan. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 432 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác, quá trình truyền bá, tiếp nhận chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, cũng như vai trò và ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác đối với nền kinh tế, chính trị, văn hoá Trung Quốc hiện nay. Nhìn nhận của Trung Quốc về mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô từ thời Lênin đến Stalin và các đời Tổng thống Liên bang Nga...
     Phân loại: 335.4 / M100N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039894
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Vai trò; Ảnh hưởng; Sách tham khảo; Trung Quốc
212. Trần Xuân Toàn. Phân loại, đánh giá ca dao sưu tầm ở Phú Yên / Trần Xuân Toàn, Võ Thị Lệ Quyên. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 382 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 321-322. - Phụ lục: tr. 323-375
     Tóm tắt: Giới thiệu về phân loại, đánh giá ca dao sưu tầm ở Phú Yên. Tìm hiểu về mảnh đất con người Phú Yên trong lịch sử và qua ca dao; vẻ đẹp nghệ thuật của ca dao sưu tầm ở Phú Yên
     Phân loại: 398.80959755 / PH121L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040244
                          Kho Mượn: M.052128
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Phân loại; Đánh giá; Ca Dao; Phú Yên
213. Trần Đáng. An toàn vệ sinh thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm / Trần Đáng. - H. : Y học, 2017. - 143 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về an toàn thực phẩm; tầm quan trọng của an toàn thực phẩm và thành tựu công tác an toàn thực phẩm giai đoạn 2000-2017; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay; những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý và giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm ở Việt Nam cùng một số văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
     Phân loại: 344.59704232 / A105T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039980
                          Kho Mượn: M.052099, M.053000
     Từ khoá: An toàn thực phẩm; Vệ sinh thực phẩm; Văn bản qui phạm pháp luật
214. Trần Đình Hồng. Địa chí văn hóa dân gian xã Yên Mạc / Trần Đình Hồng. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 501 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.0959739 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040219
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Địa chí; Yên Mạc; Ninh Bình
215. Trần Đại Quang. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân / Trần Đại Quang. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 712 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện, bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thể hiện sâu sắc chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật, sự quản lý, điều hành của Nhà nước trên các lĩnh vực công tác
     Phân loại: 320.109597 / T307T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039877
     Từ khoá: Nhà nước pháp quyền; Xã hội chủ nghĩa; Việt Nam; Bà viết; Bài phát biểu; Bài nói chuyện
216.  Tuyển tập các nghiên cứu về phát triển và tổ chức lãnh thổ / Nguyễn Văn Thành, Đoàn Thanh Tùng, Lưu Đức Hải.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 438 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Viện Chiến lược và Phát triển. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 286-291
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề nảy sinh trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế như: Giải pháp giảm bớt phân hoá giàu nghèo để ổn định xã hội, sự tham gia hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam vào mạng lưới phân phối toàn cầu, các biện pháp huy động vốn đầu tư nói chung và huy động tiết kiệm của dân cư nói riêng cho phát triển kinh tế - xã hội...
     Phân loại: 338.9597 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040054
                          Kho Mượn: M.053115
     Từ khoá: Kinh tế; Phát triển; Việt Nam
217.  Tuyển tập các nghiên cứu về phát triển và tổ chức lãnh thổ / Nguyễn Văn Thành, Đoàn Thanh Tùng, Lưu Đức Hải.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 437 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Đề cập đến nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế như: Giải pháp giảm bớt phân hóa giàu nghèo để ổn định xã hội, sự tham gia hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam vào mạng lưới phân phối toàn cầu
     Phân loại: 338.9597 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039903
     Từ khoá: Kinh tế; Phát triển; Việt Nam
218.  Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam / Biên soạn: Lư Thị Thanh Lê chủ biên, Phạm Thị Hậu, Trịnh Thị Thúy Hiền, Vũ Thị Hải Vân. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 577 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 398.209597 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039841
                          Kho Mượn: M.051980
     Từ khoá: Văn học dân gian; Tộc người; Huyền thoại; Việt Nam
219.  Tài chính Việt Nam 2017 - Đối diện thách thức, đổi mới tư duy : Sách chuyên khảo / Nguyễn Viết Lợi chủ biên, Lê Quang Thuận, Trần Thị Hà.... - H. : Tài chính, 2018. - 295 tr. ; 23 cm
     ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính. - Phụ lục: tr. 255-285. - Thư mục: tr. 287-295
     Tóm tắt: Trình bày bối cảnh kinh tế, tài chính thế giới và Việt Nam trong năm 2017; vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội; áp lực tài khoá và nợ công; thách thức trong công tác quản lý, giám sát khi thị trường tài chính phát triển
     Phân loại: 332.09597 / T103C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039853
     Từ khoá: Kinh tế tài chính; Việt Nam; Sách chuyên khảo
220.  Tình cảm của Bác Hồ với giai cấp công nhân và người lao động / Hoàng Thanh Dung biên soạn, tập hợp. - H. : Lao động, 2017. - 360 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 305.562 / T312C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039945
                          Kho Mượn: M.052045-52046
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giai cấp công nhân; Người lao động; Việt Nam
221.  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới / Lưu Kỳ Bảo, Võ Văn Thưởng, lữ Nham Tùng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 187 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
     Tóm tắt: Trình bày quan điểm về vai trò của công tác quản lý, lãnh đạo của Đảng đối với dư luận báo chí và truyền thông tại Việt Nam; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, phương thức và giới thiệu một số thành tựu quan trọng đã giành được về việc tăng cường, cải tiến sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận báo chí tại Trung Quốc trong tình hình mới
     Phân loại: 324.2597075 / T116C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039902
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Lãnh đạo; Báo chí; Truyền thông; Việt Nam
222.  Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Công chủ biên, Phạm Thế Anh, Hồ Đình Bảo.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 388 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 365-381
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tăng trưởng bao trùm. Thực trạng tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng bào trùm trong khu vực doanh nghiêp. Định hướng và giải pháp nhằm phát triển mô hình tăng trưởng bao trùm của đất nước
     Phân loại: 338.709597 / T116T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040052
     Từ khoá: Doanh nghiệp; Tăng trưởng bao trùm; Sách tham khảo
223.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Lê Văn Lợi, Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Thị Kim Dung.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 512 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
     Phân loại: 352.609597 / T550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039876
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cán bộ; Công tác cán bộ
224. Tạ Thị Thúy. Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc (1858 - 1945) / Tạ Thị Thúy. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 756 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Đề cập khía cạnh lịch sử ngành khai mỏ duới thời phong kiến, trước khi bị người Pháp chiếm đoạt ; Mục đích kinh tế, chính trị, xã hội của người Pháp trong việc chiếm đoạt và khai thác mỏ ở Việt Nam...
     Phân loại: 338.2095970934 / C455N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040274
                          Kho Mượn: M.052131-52132
     Từ khoá: Công nghiệp khai khoáng; Thời kì thuộc Pháp; Việt Nam
225.  Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc / Tập Cận Bình. - H.; Bắc Kinh : Chính trị Quốc gia ; Ngoại văn Trung Quốc. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 631 tr.. - Phụ lục: 567-604
     Tóm tắt: Gồm 79 bài phát biểu, nói chuyện, bài viết, trả lời phỏng vấn... của Tập Cận Bình - nhà lãnh đạo đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc - về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, đi sâu cải cách toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, xây dựng Trung Quốc pháp trị, xây dựng cường quốc văn hoá XHCN, xây dựng văn minh sinh thái, hiện đại hoá quốc phòng và quân đội, ngoại giao, tham gia các công việc đa phương, đấu tranh chống tham nhũng, nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng...
     Phân loại: 320.951 / T123C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040282
     Từ khoá: Chính trị; Nhà nước; Trung Quốc; Chính trị gia
226.  Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Thị Hồng Hà chủ biên, Đào Trí Úc, Trương Thị Hồng Hà.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 332 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về chính quyền địa phương, quá trình xây dựngu và hoàn thiệp pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương từ năm 1945 đến nay
     Phân loại: 352.1409597 / T450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039889
     Từ khoá: Tổ chức; Chính quyền địa phương; Hoạt động; Sách chuyên khảo; Việt Nam
227.  Tổng tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 336 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 302-335
     Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm: Báo cáo tại đại hội, nghị quyết về báo cáo Ban chấp hành Trung ương khoá XVIII, điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi, nghị quyết về "Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc" sửa đổi...
     Phân loại: 324.251075 / T455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039854
     Từ khoá: Đại hội đại biểu toàn quốc; Đại hội 19; Văn kiện đại hội; Sách tham khảo
228. Từ Thị Loan. Các loại hình giải trí trên phương tiện truyền thông mới tác động đến lối sống / Từ Thị Loan. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 296 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 282-291
     Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng sử dụng, tác động của các loại hình giải trí trên phương tiện truyền thông mới đến lối sống người Việt Nam và vấn đề quản lý tác động của các loại hình giải trí trên phương tiện truyền thông mới đến lối sống người hiện nay
     Phân loại: 303.483309597 / C101L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039898
                          Kho Mượn: M.052001-52002
     Từ khoá: Tác động; Truyền thông; Giải trí; Lối sống; Việt Nam
229. Từ Thị Loan. Văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở Việt Nam / Từ Thị Loan chủ biên, Vũ Anh Tú. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 352 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Viện văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. - Thư mục: Tr.337-348
     Tóm tắt: Cung cấp những luận cứ khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay
     Phân loại: 338.709597 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039862
                          Kho Mượn: M.051995-51996
     Từ khoá: Doanh nghiệp; Doanh nhân; Văn hóa; Việt Nam
230.  V. I. Lênin và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Lê Quốc Lý chủ biên, Hoàng Chí Bảo, Dương Văn Bóng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 663 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quố gia Hồ Chí Minh
     Tóm tắt: Tập hợp hơn 40 bài viết làm rõ vai trò, tư tưởng của V. I. Lênin về thời đại ngày nay, về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, về xây dựng kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng kiểu mới
     Phân loại: 335.4346 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040188
     Từ khoá: Chủ nghĩa xã hội; Việt Nam
231.  Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại : Sách tham khảo / Phạm Văn Đức chủ biên, Nguyễn Tài Đông, Phạm Bích San.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 272 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết bàn về vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại ; Những kinh nghiệm và  học hỏi những kiến thức áp dụng vào cơ chế thị trường hiện nay của Việt Nam
     Phân loại: 303.4409597 / V103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040051
     Từ khoá: Vai trò; Tổ chức xã hội; Kinh tế thị trường; Sách tham khảo
232.  Vai trò và vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững / Đỗ Thị Thạch chủ biên, Lê Vân Anh, Đặng Ngọc Dinh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 312 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Hội Nữ trí thức Việt Nam. - Thư mục: tr. 293-308
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng, định hướng và giải pháp phát huy vai trò, vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững
     Phân loại: 305.48209597 / V103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039843
     Từ khoá: Nữ trí thức; Phát triển bền vững; Việt Nam
233.  Việc làm, đời sống của người lao động sau khi kết thúc quan hệ việc làm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam / Biên soạn: Vũ Quang Thọ chủ biên, Hoàng Thị Vân Anh, Nguyễn Mạnh Thắng.... - H. : Lao động, 2017. - 208 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Viện công nhân và công đoàn
     Phân loại: 331.12509597 / V303L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039932
                          Kho Mượn: M.052021-52022
     Từ khoá: Người lao động; Việc làm; Đời sống; Khu công nghiệp; Khu chế xuất; Việt Nam
234.  Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược : Sách tham khảo / Biên soạn: Lê Văn Toan chủ biên, Trần Minh Trưởng, Lê Văn Lợi.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 446 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ. - Thư mục: tr. 433-442
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về chặng đường 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực hợp tác về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hoá nghệ thuật, giao lưu nhân dân...
     Phân loại: 327.597054 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039961
     Từ khoá: Lịch sử; Quan hệ ngoại giao; Đối tác chiến lược; Việt Nam; Ấn Độ
235.  Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới / Biên soạn: Lê Văn Toan chủ biên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 448 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và con người Ấn Độ ; làm nổi bật văn hóa chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ lịch sử ; đặc biệt là các công trình khoa học của các chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ về mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực Văn hóa, kinh tế
     Phân loại: 327.597054 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039957
                          Kho Mượn: M.052068
236.  Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh sưu tầm, biên khảo. - H. : Mỹ thuật. - 21 cm
          Q.1. - 2017. - 459 tr.
     Phân loại: 390.0959729 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040123
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Vạn Ninh; Quảng Ninh
237.  Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh sưu tầm, biên khảo. - H. : Mỹ thuật. - 21 cm
          Q.2. - 2017. - 435 tr.
     Phân loại: 390.0959729 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040124
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Vạn Ninh; Quảng Ninh
238.  Văn hóa dân gian người Bố Y ở Lào Cai / Trần Hữu Sơn chủ biên, Chảo Chử Chấn, Bùi Duy Chiến.... - H. : Đại học quốc gia Hà Nội. - 21 cm
          T.1. - 2013. - 469 tr.
     Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về người Bố Y; Tri thức dân gian về bảo vệ môi trường tự nhiên; Tri thức dân gian liên quan đến sản xuất nông nghiệp; Phong tục liên quan đến chu kỳ đời người; Nghề thủ công truyền thống của người Bố Y ở Lào Cai
     Phân loại: 390.09597167 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001058-1060, DC.001188
                          Kho Mượn: M.053057
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Bố Y; Địa chí; Lào Cai
239.  Văn hóa dân gian người Bố Y ở Lào Cai / Trần Hữu Sơn chủ biên, Chảo Chử Chấn, Bùi Duy Chiến.... - H. : Đại học quốc gia Hà Nội. - 21 cm
          T.2. - 2015. - 571 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu về tín ngưỡng dân gian người Bố Y, lễ tết, tri thức dân gian về săn bắt, hái lượm, ẩm thực, trang phục, văn học và âm nhạc, nhạc cụ dân gian dân tộc Bố Y
     Phân loại: 390.09597167 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001189
                          Kho Mượn: M.053058
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Bố Y; Địa chí; Lào Cai
240.  Văn hóa dân gian xứ Nghệ / Ninh Viết Giao. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.4 : Hát phường Vải và chèo tuồng cổ. - 2012. - 842 tr.. - Phụ lục: tr. 825-837
     Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, quá trình, thủ tục của một cuộc hát phường vải, con người Nghệ Tĩnh qua nội dung trữ tình của hát phường vải, mấy đặc tính của hát phường vải và ảnh hưởng qua lại giữa hát phường vải với các loại dân ca khác và với văn học thành văn; một số nghiên cứu về sự ra đời của lịch sử tuồng chèo Nghệ Tĩnh, tìm hiểu những hoạt động sân khấu thời trước, ghi chép các bản trò của các phường hát và giới thiệu trọn vẹn 5 vở chèo tiêu biểu...
     Phân loại: 398.0959742 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040235
     Từ khoá: Hát phường vải; Tuống cổ
241.  Văn hóa dân gian xứ Nghệ / Ninh Viết Giao. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.5 : Văn hóa ẩm thực. - 2012. - 362 tr.. - Phụ lục: tr. 328-354
     Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về văn hoá ẩm thực và các món ăn thức uống ở xứ Nghệ, một số món ăn cụ thể như: nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, ruốc Diễn Châu, nước mắm Vạn Phần...và một số tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói các món ăn sản vật xứ Nghệ
     Phân loại: 398.0959742 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040236
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Văn hóa ẩm thực
242.  Văn hóa dân gian xứ Nghệ / Ninh Viết Giao. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.6 : Nghề, làng nghề thủ công truyền thống Nghệ An. - 2012. - 390 tr.
     Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu về làng nghề thủ công truyền thống ở Nghệ An. Giới thiệu một số nghề, làng nghề nổi tiếng của Nghệ An: nghề nung vôi bằng vỏ sò, nghề đục đá (Quỳnh Lưu), nghề đúc đồng, luyện sắt, rèn, đúc lưỡi cày (Diễn Châu)...
     Phân loại: 398.0959742 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040237
     Từ khoá: Nghề thủ công truyền thống; Làng nghề; Nghệ An
243.  Văn hóa dân gian xứ Nghệ / Ninh Viết Giao. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.7 : Vè thiên nhiên. - 2011. - 791 tr.
     Tóm tắt: Nghiên cứu tổng luận về kho tàng vè xứ Nghệ. Tập hợp các bài vè nói về thiên nhiên, đặc sản xứ Nghệ, về phong thổ, phong cảnh, những bài vè nói về lụt lội, hạn hán, bão tố làm mất mùa đói kém
     Phân loại: 398.0959742 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040238
                          Kho Mượn: M.052124
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Vè; Nghệ An
244.  Văn hóa dân gian xứ Nghệ / Ninh Viết Giao. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.8 : Vè nghề nghiệp. - 2011. - 575 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu những bài vè của nhân dân xứ Nghệ nói về kẻ sĩ, nghề nông, nghề thủ công, nghề buôn bán, nghề rừng, nghề biển
     Phân loại: 398.0959742 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040239
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Nghệ An; Vè
245.  Văn hóa dân gian xứ Nghệ / Ninh Viết Giao. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.9 : Vè tình yêu trai gái. - 2011. - 559 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu những bài vè của nhân dân xứ Nghệ về tình yêu nam nữ thủa ban đầu, tình yêu dang dở và tình yêu đi đến kết hôn
     Phân loại: 398.0959742 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040240
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Vè; Nghệ An
246.  Văn hóa dân gian xứ Nghệ / Ninh Viết Giao. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.10 : Vè gia đình. - 2011. - 646 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu các bài vè xứ Nghệ nói về các mối quan hệ trong gia đình như quan hệ cha con, vợ cả , vợ lẽ, nói về cảnh mẹ dòng, cha dòng; đồng thời phân tích, bình chú những giá trị nội dung mang ý nghĩa giáo dục trong các bài vè
     Phân loại: 398.0959742 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040241
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Vè; Gia đình; Nghệ An
247.  Văn hóa dân gian xứ Nghệ / Ninh Viết Giao. - H. : Văn hóa thông tin. - 21 cm
          T.11 : Vè nói về việc làng, việc xã và quan viên chức sắc trong làng xã. - 2011. - 631 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu những bài vè của nhân dân xứ Nghệ nói về việc làng việc xã, quan viên chức sắc, hương lý, làm đình, đền, chùa, bắc cầu, cưới chợ, đắp đập, đào giếng, kiện cáo... trong làng xã
     Phân loại: 398.0959742 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040242
                          Kho Mượn: M.052125-52126
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Nghiên cứu văn học; Vè; Nghệ An
248.  Văn hóa giao thông / Hoàng Chương chủ biên, Vũ Khiêu, Vũ Oanh.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 299 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam
     Tóm tắt: Gồm các bài viết tiếp cận chủ đề văn hoá giao thông từ nhiều góc độ khác nhau nhằm đem lại cách nhìn nhiều chiều, đa dạng. Qua đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu mang tính thực tiễn cao và đi vào cuộc sống. Giới thiệu một số tác phẩm nghệ thuật về đề tài văn hoá giao thông
     Phân loại: 306.4 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039912
     Từ khoá: Văn hóa; Giao thông; Bài viết
249.  Văn hóa ẩm thực của người Êđê M'Dhur ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hòa. - H. : Mỹ thuật. - 21 cm
          Q.1. - 2017. - 458 tr.. - Phụ lục: tr. 77-586. - Thư mục: tr. 587-593
     Tóm tắt: Giới thiệu về môi trường, nhu cầu và đặc trưng bản sắc văn hoá ẩm thực của người Êđê M'dhur. Hướng dẫn cách chế biến các món ăn đặc trưng được chế biến từ trái cây rừng, hoa rừng, củ rừng, các loài lưỡng cư...
     Phân loại: 394.1209597 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040119
     Từ khoá: Văn hóa ẩm thực; Dân tộc Êđê; Việt Nam
250.  Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hóa / Đinh Tiến Hùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          T.1. - 2017. - 335 tr.
     Phân loại: 398.20959745 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040117
     Từ khoá: Văn học dân gian; Dân tộc Nguồn; Minh Hóa
251.  Văn học dân gian Ninh Bình : Nghiên cứu, giới thiệu / Mai Đức Hạnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.4. - 2017. - 447 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, xã hội và nhân văn của Ninh Bình. Sự nổi bật của bản sắc văn học dân gian Ninh Bình qua một số thể loại: tự sự dân gian, tục ngữ, cac dao, vè và dân ca. Phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật của văn học dân gian; sự tiếp biến văn học dân gian từ quá khứ đến hiện tại
     Phân loại: 398.20959739 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040115
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Ninh Bình; Việt Nam; Truyện dân gian
252.  Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 22 cm
          T.65 : 2006/ Biên soạn: Hoàng Phong Hà chủ biên, Phạm Ngọc Bích, Hoàng Thu Quỳnh. - 2018. - 1010 tr.
     Tóm tắt: Gồm 113 tài liệu, được bố cục thành hai phần, trong đó 98 tài liệu được sắp xấp ở phần văn kiện chính, 15 tài liệu được đưa vào phần phụ lục. Trong mỗi phần, các tài liệu được sắp xếp theo trình tự thời gian
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039879
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Văn kiện
253.  Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 22 cm
          T.66 : 2007/ Biên soạn: Vũ Trọng Lâm chủ biên, Nguyễn Thị Hương, Vũ Thị Hương. - 2018. - 1103 tr.
     Tóm tắt: Gồm 168 tài liệu: Các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, quy định, thông báo, báo cáo, kết luận...
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039985
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Văn kiện
254.  Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 22 cm
          T.67 : 2008/ Biên soạn: Đỗ Quang Dũng chủ biên, Trương Diệp Bích, Nguyễn Minh Huệ. - 2018. - 1248 tr.
     Tóm tắt: Gồm 186 tài liệu: Các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định... trong đó 184 tài liệu xếp ở phần văn kiện chính, 2 tài liệu xếp ở phần phụ lục
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039986
255.  Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 22 cm
          T.68 : 2009/ Biên soạn: Lưu Trần Luân chủ biên, Văn Thanh Mai, Võ Văn Bé. - 2018. - 1286 tr.
     Tóm tắt: Với gần 200 tài liệu được công bố phản ánh cường độ hoạt động rất khẩn trương của Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, ban bí thư để lãnh đạo toàn diện đất nước
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039987
     Từ khoá: Văn kiện; Đảng cộng sản Việt Nam
256.  Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 22 cm
          T.69 : 2010/ Biên soạn: Nguyễn Minh chủ biên, Bùi Thị Ánh Hồng, Lê Thị Thu Mai. - 2018. - 989 tr.
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040277
     Từ khoá: Văn kiện; Đảng cộng sản Việt Nam
257. Vũ Dũng. Việc làm, thu nhập của thanh niên hiện nay - Nhìn từ góc độ tâm lý học / Vũ Dũng. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 235 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học. - Phụ lục: tr. 201-229. - Thư mục: tr. 230-235
     Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm và thu thập của thanh niên. Trình bày những khía cạnh tâm lý của việc làm, thu thập của thanh niên nước ta hiện nay. Một số đề xuất và giải pháp giải quyết vấn đề việc làm và thu thập của thanh niên
     Phân loại: 331.120424 / V303L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040089
                          Kho Mượn: M.053148
     Từ khoá: Việc làm; Thu nhập; Thanh niên
258. Vũ Quang. Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế : Sách tham khảo / Vũ Quang chủ biên, Nguyễn Văn Lâm. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 319 tr. ; 27 cm.     sLC.028001
     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về pháp luật hợp đồng và hợp đồng thương mại. Thực trạng pháp luật hợp đồng thương mại ở Việt Nam hiện nay. Pháp luật về hợp đồng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và một số khuyến nghị. Một số hợp đồng thương mại thông dụng trong điều kiện hội nhập
     Phân loại: 346.59707 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.038315, D.040094
                          Kho Mượn: M.049301-49302
                          Kho luân chuyển: LC.028001-28005
     Từ khoá: Pháp luật; Hợp đồng thương mại; Việt Nam
259. Vũ Thúy Vinh. Những điều cần biết về bán hàng đa cấp / Vũ Thúy Vinh chủ biên. - H. : Công thường, 2018. - 155 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ công thương
     Phân loại: 346.59707 / NH556Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039939
                          Kho Mượn: M.052033-52034
     Từ khoá: Bán hàng; Đa cấp; Sách hỏi đáp
260. Vũ Thị Lộc. Hỏi - Đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa / Vũ Thị Lộc chủ biên. - H. : Công thương, 2018. - 142 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ công thương
     Phân loại: 343.597 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039941
                          Kho Mượn: M.052037-52038
     Từ khoá: Pháp luật; Chất lượng; Sản phẩm; Hàng hóa
261. Vũ Trọng Lâm. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 348 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; Phân tích thực trạng , đưa ra các quan điểm và giải pháp chủ yêu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng
     Phân loại: 324.2597075 / Đ452M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039893
     Từ khoá: Lãnh đạo; Đổi mới; Đảng cộng sản Việt Nam; Sách chuyên khảo
262. Vương Trung. Chương Han / Vương Trung. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2010. - 455 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 453
     Phân loại: 398.209597 / CH561H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040205
                          Kho Mượn: M.052106
     Từ khoá: Văn học dân gian; Dân tộc thái; Sử thi
263.  Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong tình hình mới / Biên soạn: Trần Minh Trưởng chủ biên, Phạm Hồng Chương, Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Ngọc Anh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 332 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 318-328
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành, nội dung cơ bản của tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
     Phân loại: 327.597 / V121D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039875
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoại giao
264.  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Tố Uyên chủ biên, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Giang.... - H. : Lý luận chính trị, 2017. - 171 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 164-169
     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sự vận dụng vào thực tiễn, thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ năm 1945 đến nay; phương hướng và những giải pháp chủ yếu tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ nay đến năm 2025
     Phân loại: 320.1509597 / V121D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039950
                          Kho Mượn: M.052055-52056
     Từ khoá: Chủ quyền; Biển Đảo; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam
265.  Về cán bộ và công tác cán bộ : Trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 496 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Ban tổ chức trung ương. Học viện chính trị quốc gia Hồi Chí Minh. Tạp chí cộng sản
     Phân loại: 352.609597 / V250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039919
     Từ khoá: Công tác cán bộ; Cán bộ; Bài nói chuyện; Bài viết
266. Weber, Florence. Lược sử nhân học = Brève histoire de l'anthropologie / Florence Weber ; Phạm Anh Tuấn dịch. - H. : Đại học sư phạm, 2018. - 343 tr. ; 24 cm
     Phụ lục: tr. 303-314. - Thư mục: tr. 315-334
     Tóm tắt: Trình bày lược sử của nhân học xã hội: Trước khi có bá quyền Châu Âu, phát hiện ra Châu Mĩ, ý chí hiểu biết, liệu có thể có một môn nhân học của Châu Âu, từ hộp sọ tới văn hoá, thời đại hoàng kim của nhân học xã hội, các nhà bác học trong sự giằng xé nội tâm, khủng hoảng và đổi mới. Kết luận bằng việc phân tích những triển vọng lí thuyết mới mẻ và bốn nguyên tắc của nhân học xã hội
     Phân loại: 301 / L557S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039848
     Từ khoá: Nhân học; Lịch sử; Phát triển
267.  Xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nhật Bản - Rào cản phi thuế và giải pháp / Biên soạn: Lê Hoàng Oanh, Vũ Cường, Phạm Khắc Tuyên.... - H. : Công thương, 2017. - 228 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi. - Thư mục: tr. 181-184. - Phụ lục: tr. 185-226
     Tóm tắt: Đánh giá tác động của hàng rào phi thuế quan của Nhật Bản đối với một số mặt hàng xuất của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, đồng thời xác định xu hướng và kiến nghị các giải pháp vượt rào cản phi thuế quan của Nhật Bản, tăng cường xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường này
     Phân loại: 382.09597052 / X504K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039983
                          Kho Mượn: M.053003-53004
     Từ khoá: Xuất khẩu; Hàng hóa; Rào cản phi thuế quan; Việt Nam; Nhật Bản
268.  Xây dựng pháp luật và hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2018. - 335 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ lao động thương binh và xã hội. - Phụ lục: tr. 299-330.     sLC.031565
     Tóm tắt: Phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam. Chỉ ra nguyên nhân của thực trạng đó, xác định rõ xu hướng xây dựng pháp luật trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế... góp phần phát triển đất nước
     Phân loại: 349.597 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039991
                          Kho Mượn: M.053013-53014
                          Kho luân chuyển: LC.031565-31569
     Từ khoá: Hệ thống pháp luật; Việt Nam
269.  Xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới / Nguyễn Viết Thông chủ biên, Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 176 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 324.2597075 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039859
     Từ khoá: Nghị quyết; Thực hiện; Ban chấp hành trung ương Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam
270. Yang Danh. Cồng chiêng trong văn hóa người Ba Na Kriêm / Yang Danh. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 119 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Tóm tắt: Tìm hiểu về cồng chiêng Ba Na Kriêm. Vai trò của cồng chiêng trong đời sống người Ba Na Kriêm
     Phân loại: 390.09597 / C455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040210
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Ba na; Cồng chiêng; Việt Nam
271.  Đang, Hính và Rưn dân ca Mường / Lò Xuân Dừa, Hà Văn Miêm, Hà Thị Hay, Trần Văn Phán. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 614 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.80959719 / Đ106H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040136
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân ca; Dân tộc Mường; Việt Nam
272.  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay / Phạm Huy Kỳ, Vũ Ngọc Hoàng, Đào Duy Quát.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 720 tr. ; 24 cm
     ĐTTS: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
     Tóm tắt: Bao gồm các bài tham luận trình bày bối cảnh hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo. Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay
     Phân loại: 324.25970750715 / Đ108T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039918
     Từ khoá: Đào tạo; Cán bộ tuyên giáo; Việt Nam
273.  Đánh giá thực hiện các cam kết xây dựng cộng đồng Asean / Nguyễn Huy Hoàng chủ biên, Võ Xuân Vinh, Nguyễn Thành Văn.... - H. : Từ điển bách khoa, 2013. - 274 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 327.10959 / Đ107G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040072
                          Kho Mượn: M.053135
     Từ khoá: Asean; Cộng đồng; Đánh giá
274. Đạm Phương. Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đạm Phương ; Ánh Dương giới thiệu, tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 2017. - 680 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 305.4209597 / Đ104P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039842
                          Kho Mượn: M.051981-51982
275.  Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Biên soạn: Trương Giang Long, Đinh Ngọc Hoa đồng chủ biên, Bùi Quảng Bạ.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 543 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Học viện Chính trị Công an nhân dân
     Tóm tắt: Các bài viết tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên...
     Phân loại: 324.2597075 / Đ125T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040187
     Từ khoá: Giáo dục tư tưởng; Cán bộ; Đảng viên
276. Đặng Thanh Phương. Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài / Đặng Thanh Phương chủ biên. - H. : Công thương, 2018. - 250 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ công thương
     Phân loại: 343.597087 / QU600Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039944
                          Kho Mượn: M.052043-52044
     Từ khoá: Qui định; Hoạt động mua bán; Hopạt động kinh doanh; Hàng hóa; Quốc tế
277. Đặng Thị Kim Liên. Chợ quê Quảng Bình / Đặng Thị Kim Liên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2011. - 287 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.0959745 / CH460Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040197
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Chợ; Quảng Bình; Việt Nam
278. Đặng Thị Quốc Anh Đào. Hôn nhân và gia đình của người Cơtu tại tỉnh Quảng Nam : Tìm hiểu và giới thiệu / Đặng Thị Quốc Anh Đào. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 214 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: Tr.173-184
     Phân loại: 392.50959752 / H454N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040112
     Từ khoá: Hôn nhân và gia đình; Dân tộc Cơtu; Quảng Nam
279.  Địa chí văn hóa dân gian Cẩm Khê. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 181 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Hội văn nghệ dân gian Phú Thọ
     Phân loại: 390.0959721 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040218
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Địa chí; Cẩm Khê; Phú Thọ
280.  Địa chí văn hóa xã Vĩnh Hào / Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên khảo cứu và biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2011. - 206 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 166-202
     Tóm tắt: Khái quát chung về xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định cùng những đặc điểm địa lí, xã hội, các ngành nghề, làng xã, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc, lễ tiết trong năm
     Phân loại: 390.0959738 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040223
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa dân gian; Vĩnh Hảo; Vụ Bản; Nam Định
281.  Địa chí văn hóa xã Đại Thắng / Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên khảo cứu và biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2011. - 293 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.0959738 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040221
                          Kho Mượn: M.052112
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa; Đại Thắng; Vụ Bản; Nam Định; Việt Nam
282.  Định hướng quy hoạch không gian biển Phú Quốc - Côn Đảo phục vụ phát triển bền vững / Phạm Quý Nhân chủ biên, Nguyễn Hồng Lân, Bùi Xuân Thông.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 338 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 324-338
     Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy hoạch không gian biển và tiếp cận quy hoạch không gian biển khu vực Phú Quốc - Côn Đảo, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội khu vực Phú Quốc - Côn Đảo, xác định các điều kiện tương lai, định hướng quy hoạch không gian, xây dựng bản đồ quy hoạch và phương án tổ chức thực hiện quy hoạch không gian biển Phú Quốc - Côn Đảo
     Phân loại: 307.11630959777 / Đ312H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039966
                          Kho Mượn: M.052076
     Từ khoá: Qui hoạch; Phát triển bền vững; Không gian; Biển; Côn Đảo; Phú quốc
283.  Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Lê Hoài Trung chủ biên, Phạm Hải Anh, Nguyễn Phương Anh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 247 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Nghiên cứu thực tiễn triển khai công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam hơn ba thập niên qua kế từ khi tiến hành đổi mới, nhận diện và dự báo những yêu cầu mới đặt ra đối với đối ngoại đa phương Việt Nam
     Phân loại: 327.597 / Đ452N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039899
     Từ khoá: Hội nhập quốc tế; Đối ngoại; Quan hệ đa phương; Việt Nam
284. Đồng Trọng Im. Phong tục và nghi lễ của người Thái trắng ở Phong Thổ tỉnh Lai Châu / Đồng Trọng Im. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 223 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 390.09597173 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040253
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Phong tục; Nghi lễ; Dân tộc Thái; Lai Châu
285. Đỗ Danh Gia. Địa danh Ninh Bình trong tục ngữ ca dao / Đỗ Danh Gia. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 575 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
     Phân loại: 398.80959739 / Đ301D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040264
     Từ khoá: Văn học dân gian; Tục ngữ; Ca Dao; Ninh Bình; Việt Nam
286.  Ảnh hưởng của phương thức sản xuất Châu Á đối với việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay / Biên soạn: Phạm Quốc Trung chủ biên, Phạm Thị Túy, Lê Thị Thanh Huyền.... - H. : Lý luận chính trị, 2017. - 351 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 330.9597 / A107H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039901
                          Kho Mượn: M.052005-52006
     Từ khoá: Cơ cấu kinh tế; Phương thức sản xuất; Điều chỉnh; Việt Nam
287.  Ủy quyền lập pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Tô Văn Hòa, Nguyễn Hải Ninh đồng chủ biên, Nguyễn Văn Quang.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 252 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 225-246
     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn về uỷ quyền lập pháp; uỷ quyền lập pháp ở một số quốc gia; uỷ quyền lập pháp và cơ chế thực hiện uỷ quyền lập pháp trong điều kiện của Việt Nam
     Phân loại: 328.597 / U523Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039975
     Từ khoá: Ủy quyền; Lập pháp; Việt Nam; Sách tham khảo
400 - NGÔN NGỮ
288. Dương Quốc Cường. Tiếng Nga hiện đại (Cấu tạo từ, cụm từ, câu đơn) : Giáo trình đại học / Dương Quốc Cường. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014. - 160 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 491.78 / T306N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040178
     Từ khoá: Ngôn ngữ học; Tiếng Nga; Sách đọc thêm; Đại học
289.  Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013 môn tiếng Anh / Nguyễn Kim Hiền chủ biên, Đặng Hiệp Giang, Hoàng Thị Xuân Hoa, Vũ Thị Lợi. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2013. - 160 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 428.0076 / H561D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040170
     Từ khoá: Tiếng anh; Sách đọc thêm; Sách luyện thi
290. Nguyễn Thị Chi. Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng Anh 10 / Nguyễn Thị Chi chủ biên, Nguyễn Hữu Cương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016. - 232 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 428.0076 / B103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040148
     Từ khoá: Tiếng anh; Lớp 10; Bài tập; Sách đọc thêm
291. Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh / Nguyễn Thị Thanh Xuân. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016. - 139 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 428.0076 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040146
     Từ khoá: Tiếng anh; Lớp 10; Sách luyện thi; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở
292.  Thiết kế bài giảng tiếng Anh 9 : Trung học cơ sở / Chu Quang Bình. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm
          T.1. - 2011. - 183 tr.
     Phân loại: 428.0071 / TH308K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003588-3589
     Từ khoá: Tiếng anh; Bài giảng; Lớp 9; Trung học cơ sở
293. Thượng Phương Quế. Học tốt tiếng Anh lớp 10 : Ban cơ sở / Thượng Phương Quế. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2015. - 171 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 428 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040147
     Từ khoá: Tiếng Anh; Lớp 10; Trung học cơ sở; Sách đọc thêm
294.  Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ XXII - 2016: Tiếng Anh. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016
     ĐTTS ghi: Ban tổ chức kì thi
     Phân loại: 428.0076 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040180
     Từ khoá: Tiếng Anh; Đề thi; Olimpic; Phổ thông trung học
295. Tạ Văn Thông. Ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam / Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng. - Thái Nguyễn : Đại học Thái Nguyên, 2017. - 726 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 495.9227 / NG454N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040286
                          Kho Mượn: M.052145-52146
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Dân tộc thiểu số; Việt Nam
296.  Từ điển Anh - Trung - Việt hiện đại và thực hành / Cao Lăng chủ biên ; Hiệu đính: Trịnh Uyển Khôn... ; Biên dịch: Nguyễn Thanh Hà.... - H. : Từ điển bách khoa. - 27 cm
          T.2. - 2012. - 2196 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu 120 ngàn mục từ thuộc nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hiện đại như: Điện tử, tin học, ngân hàng, tài chính, kinh tế, tiền tệ, pháp luật, y dược, giáo dục, thiên văn, địa lí, động thực vật, văn học, nghệ thuật, âm nhạc...Tất cả các từ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái
     Phân loại: 413 / T550Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040086
                          Kho Mượn: M.053145
     Từ khoá: Từ điển đa ngữ; Tiếng Việt; Tiếng Trung Quốc; Tiếng anh
297. Voloshinov, V. N.. Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ : Những vấn đề cơ bản của phương pháp xã hội học trong nghiên cứu ngôn ngữ / V. N. Voloshinov ; Ngô Tự Lập dịch. - H. : Thế giới ; M. : Lokid Premium, 2014. - 283 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 239-277. - Thư mục trong chính văn
     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí và tầm quan trọng của các vấn đề triết học ngôn ngữ trong tổng thể thế giới quan Marxist thống nhất. Giải quyết những vấn đề cơ bản của triết học ngôn ngữ như sự hình thành ngôn ngữ, tương tác lời nói, sự hiểu, ngữ nghĩa, loại hình lời nói... Tìm hiểu lịch sử hình thức phát ngôn trong các cấu trúc ngôn ngữ
     Phân loại: 401 / CH500N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040059
                          Kho Mượn: M.053119-53120
     Từ khoá: Ngôn ngữ học; Chủ nghĩa Mác
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 959 | lượt tải:247

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 942 | lượt tải:239

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 965 | lượt tải:252

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 999 | lượt tải:265

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1112 | lượt tải:280
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây