Thư mục thông báo sách mới số 08/ 2020

Thứ hai - 25/11/2019 20:13 444 0

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
1.  Bốn chương trình công tác trọng tâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 363 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên
     Tóm tắt: Bốn chương trình công tác với 16 đề án trọng tâm đã được BCH Đảng bộ huyện nghị quyết ban hành, đây là những chủ trương lớn, định hướng chủ đạo cho các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở triển khai trong nhiệm kỳ 2015-2020
     Phân loại: 324.259701309597167 / B454C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001500-1501
     Từ khoá: Đảng bộ huyện; CHương trình; Đề án; Bảo Yên; Lào Cai; Địa chí
2.  Chung sức xây dựng nông thôn mới / Trần Tuấn Ngọc, La Văn Tuất, Đỗ Mạnh Dũng.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2013. - 422 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Phản ánh những thành tựu đổi mới trong nông nghiệp, nông thôn, giới thiệu sức mạnh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phản ánh những thuận lợi, khó khăn, những bất cập và bài học kinh nghiệm có tác dụng thiết thực đối với xây dựng nông thôn mới hiện nay của tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 307.7209597167 / CH513S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001045-1046, DC.001559
     Từ khoá: Nông thôn; Đời sống mới; Đời sống văn hóa; Địa chí; Lào Cai; Việt Nam
3.  Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa 2010 - 2015. - Lào Cai : Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Lào Cai. - 21 cm
          T.2 : Chương trình phát triển công nghiệp và xây dựng hạ tầng đô thị (03 đề án). - 2012. - 76 tr.
     Phân loại: 324.259701309597167 / CH561T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001380, DC.001572
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Công nghiệp; Hạ tầng đô thị; Đảng bộ; Địa chí; Lào Cai
 
4.  Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa 2010 - 2015. - Lào Cai : Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Lào Cai. - 21 cm
          T.4 : Chương trình phát triển văn hóa - xã hội (06 đề án). - 2012. - 139 tr.
     Tóm tắt: Gồm các đề án phát triển, nâng cao sự nghiệp y tế, thiết chế văn hóa, đẩy mạnh xây dựng đời sống thể dục thể thao và khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 324.259701309597167 / CH561T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000971, DC.001573
     Từ khoá: Công tác; Phát triển; Văn hóa xã hội; Địa chí; Lào Cai
5.  Chỉ tiêu kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Sa Pa năm 2016. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 45 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 307.7209597167 / CH300T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001581
     Từ khoá: Kế hoạch; Chỉ tiêu; Xây dựng; Nông thôn mới; Sa pa; Lào Cai; Địa chí
6.  Các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, (nhiệm kỳ 2000 - 2005) : Tài liệu học tập, nghiên cứu nội bộ. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2006. - 327 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Gồm các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XII về chính trị, kinh tế, anh ninh, xã hội...
     Phân loại: 324.259707509597167 / C101N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000616, DC.001611-1612
                          Kho Mượn: M.033996
     Từ khoá: Nghị quyết; Chỉ thị; Ban chấp hành; Đảng bộ; Lào Cai; Việt Nam
7.  Các văn bản quy định công tác quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2015. - 132 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: UBND tỉnh Lào Cai. Sở thông tin và truyền thông
     Tóm tắt: Gồm một số văn bản về quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc, quản lý biên giới đất liền và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
     Phân loại: 342.5970413 / C101V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001159, DC.001562
     Từ khoá: Luật biên giới quốc gia; Việt Nam; Bảo vệ tổ quốc; Địa chí
8.  Các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XII. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2001. - 143 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 324.259707509597167 / C101V
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000415, DC.001574, DC.001606-1610
     Từ khoá: Văn kiện; Đại hội đại biểu; Địa chí; Lào Cai; Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Khóa 12
9.  Công an tỉnh Lào Cai 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12/8/1947 - 12/82017). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 223 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Công an tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Nhiều bài viết phản ánh các mặt công tác và hơn 400 bức ảnh khái quát những dấu mốc lịch sử quan trọng, oanh liệt, hào hùng của các thế hệ Công an tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ cách mạng
     Phân loại: 363.209597167 / C455A
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001599
     Từ khoá: Lực lượng vũ trang; Công an; Lào Cai; Địa chí; Chiến đấu; Phát triển
10.  Cẩm nang nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ và trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2018. - 30 tr. ; 15 cm
     ĐTTS ghi: Huyện ủy Bảo Thắng
     Phân loại: 324.2597013 / C120N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001491
     Từ khoá: Nhận diện; Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng chính trị; Đạo đức; Lối sống; Lào Cai
11.  Cẩm nang quy trình thực hiện hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2018. - 127 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Tập trung chủ yếu đáp ứng cho việc thực hiện chức năng giáo sát và kỹ năng giám sát  của HĐND, thường trực HĐND, Ban HĐND, đại biểu HĐND các cấp và tổ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp tỉnh
     Phân loại: 342.597052 / C120N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001570
     Từ khoá: Hoạt động giám sát; Hội đồng nhân dân; Lào Cai; Địa chí
12.  Cục Hải quan tỉnh Lào Cai 60 năm xây dựng và phát triển : 1955 - 2015. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 202 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Tổng cục Hải quan Việt Nam. Cục Hải quan tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Thành tựu 60 năm với tinh thần lao động sáng tạo cống hiến của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Cuọc Hải quan tỉnh Lào Cai luôn gắn liền với sự trưởng thành của Hải quan Việt Nam và phong trào cách mạng của tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 352.44809597167 / C506H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001586
     Từ khoá: Hải quan; Lào Cai; Xây dựng; Phát triển; Địa chí
13.  Danh sách Ban chấp hành các Đảng bộ trực thuộc tỉnh : Nhiệm kỳ 2010 - 2015. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2011. - 79 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Lào Cai
     Phân loại: 324.259707509597167 / D107S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001580
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ huyện; Ban chấp hành; Danh sách; Địa chí; Lào Cai
14.  Giới thiệu nội dung chương trình, đề án trọng tâm của Đảng Bộ huyện Sa Pa giai đoạn 2006 - 2010. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2006. - 86 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Bộ huyện Sa Pa
     Phân loại: 324.259701309597167 / GI-462T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001497
     Từ khoá: Đảng bộ huyện; Đề án; Chương trình; Sa Pa; Lào Cai; Địa chí
15.  Gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2018. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2018. - 203 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai
     Tóm tắt: Lựa chọn các bài viết của Báo, đài và từ địa phương trong tỉnh, tập trung vào hai năm 2017 và 2018
     Phân loại: 307.7209597167 / G-561T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001540
     Từ khoá: Điển hình tiên tiến; Xây dựng; Nông thôn mới; Lào Cai; Địa chí; Bài viết
16.  Hệ thống chính sách tiền lương, an toàn vệ sinh lao động. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2018. - 300 tr. ; 28 cm
     ĐTTS ghi: Sở lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 344.5970121 / H250T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001539
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Hệ thống; Chính sách; Tiền lương; An toàn Lao động; Lào Cai; Địa chí
17.  Hệ thống các văn bản về hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 391 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Tập hợp những nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, văn phòng hội đồng nhân dân
     Phân loại: 342.59716709 / H250T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001579
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Nghị quyết; Hội đồng nhân dân; Địa chí; Lào Cai
18.  Hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và nhân dân. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2011. - 63 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai
     Tóm tắt: Dưới dạng hỏi đáp, ngắn gọn, dễ hiểu phục vụ tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của đảng ở cấp cơ sở
     Phân loại: 324.259707509597167 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001576
     Từ khoá: Nghị quyết; Đại hội đại biểu; Đảng bộ tỉnh; Sách hỏi đáp; Lào Cai; Địa chí
19.  Hỏi đáp số chuyên đề: Tìm hiểu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 190 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở tư pháp
     Phân loại: 343.59707102638 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001550-1551
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Sách hỏi đáp; Lào Cai; Địa chí
20.  Hỏi đáp số chuyên đề: Tìm hiểu Luật ngân sách nhà nước năm 2015. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2015. - 147 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở tư pháp
     Tóm tắt: Gồm những câu hỏi - đáp về tìm hiểu luật ngân sách nhà nước năm 2015
     Phân loại: 343.59703402638 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001220, DC.001549
     Từ khoá: Pháp luật; Ngân sách nhà nước; Luật ngân sách; Văn bản pháp qui; Địa chí; Lào Cai
21.  Hỏi đáp số chuyên đề: Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 82 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở tư pháp
     Phân loại: 346.59716 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001552
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Tảo hôn; Hôn nhân; Huyết thống; Lào Cai; Địa chí; Sách hỏi đáp
22.  Hỏi đáp số chuyên đề: Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. - Tái bản, có sửa đổi bổ sung. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2018. - 90 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở tư pháp
     Phân loại: 346.59716 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001553
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Tảo hôn; Hôn nhân; Huyết thống; Sách hỏi đáp; Địa chí; Lào Cai
23.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng năm 2019 : Chuối Tiêu Hồng - VietGap. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 145 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001456
     Từ khoá: Sản phẩm; Giới thiệu; Chuối tiêu hồng; Nông nghiệp; Lào Cai
24.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng năm 2019 : Chè Shan hữu cơ Bắc Hà. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 200 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001453
     Từ khoá: Sản phẩm; Giới thiệu; Chè shan; Bắc Hà; Nông nghiệp; Lào Cai
25.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng năm 2019 : Gạo Lứt Séng Cù. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 135 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001450
     Từ khoá: Sản phẩm; Giới thiệu; Gạo lứt séng cù; Lào Cai; Nông nghiệp
26.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng năm 2019 : Rượu mộc. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 145 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001455
     Từ khoá: Giới thiệu; Sản phẩm; Rượu mộc; Lào Cai; Nông nghiệp
27.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng năm 2019 : Rượu thóc H' Mông. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 145 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001447
     Từ khoá: Sản phẩm; Rượu thóc; Lào Cai; Chất lượng
28.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng đợt 1 năm 2019 : Rượu Bản Phố - Bắc Hà. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 145 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001451
     Từ khoá: Sản phẩm; Giới thiệu; Rượu; Lào Cai; Nông nghiệp
29.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng đợt 2 năm 2019 : Bột sắn dây chất lượng cao. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 45 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001454
     Từ khoá: Giới thiệu; Sản phẩm; Bột sắn dây; Nông nghiệp; Lào Cai
30.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng đợt 2 năm 2019 : Chè Ô long. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 45 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001449
     Từ khoá: Sản phẩm; Chè Ô Long; Giới thiệu; Nông nghiệp; Lào Cai
31.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng đợt 2 năm 2019 : Mật ong. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 45 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001448
     Từ khoá: Sản phẩm; Giới thiệu; Mật ong; Nông nghiệp; Lào Cai
32.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng đợt 2 năm 2019 : Phấn hoa. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 45 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001446
     Từ khoá: Giới thiệu; Sản phẩm; Nông nghiệp; Lào Cai; Phấn Hoa
33.  Hồ sơ sản phẩm OCOP dự thi đánh giá, xếp hạng đợt 2 năm 2019 : Rượu Ngô bao tử Phú Sơn. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 45 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 381.3309597167 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001452
     Từ khoá: Giới thiệu; Sản phẩm; Rượu ngô; Nông nghiệp; Lào Cai
34.  Kỷ yêu 10 năm thông tin & truyền thông tỉnh Lào Cai xây dựng và phát triển (14/11/2005 - 14/11/2015). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2015. - 149 tr. ; 20 cm
     ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở thông tin và truyền thông
     Phân loại: 384.09597167 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001567-1568
     Từ khoá: Thiinbg tin và truyền thông; Kỉ yếu; Xây dựng; Phát triển; Lào Cai; Địa chí
35.  Kỷ yếu hội thảo kinh nghiệm phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo sau 25 năm tái lập (1991 - 2016). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2018. - 276 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Lào Cai
     Phân loại: 370.9597167 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001538
     Từ khoá: Kỉ yếu; Giáo dục; Đào tạo; Lào Cai; Địa chí; Kinh nghiệm
36.  Kỷ yếu kỳ họp thứ 13 và thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV (nhiệm kỳ 2011-2016). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2015. - 600 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Gồm các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, mặt trận tổ quốc và các ngành và một số nghị quyết thông qua tại kỳ họp
     Phân loại: 352.1309597167 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001212, DC.001523
     Từ khoá: Kỉ yếu; Báo cáo; Hội đồng nhân dân; Ủy ban thường vụ; Địa chí; Lào Cai
37.  Kỷ yếu kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV (nhiệm kỳ 2011-2016). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 676 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Gồm các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, mặt trận tổ quốc và các ngành và một số nghị quyết thông qua tại kỳ họp
     Phân loại: 352.1309597167 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001236, DC.001525
     Từ khoá: Kỉ yếu; Báo cáo; Hội đồng nhân dân; Ủy ban thường vụ; Địa chí; Lào Cai
38.  Kỷ yếu kỳ họp thứ 21 và thứ 22 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII (nhiệm kỳ 2004 -2011). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2011. - 799 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Gồm các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, mặt trận tổ quốc và các ngành và một số nghị quyết thông qua tại kỳ họp
     Phân loại: 352.1309597167 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001521
     Từ khoá: Kỉ yếu; Báo cáo; Hội đồng nhân dân; Ủy ban thường vụ; Địa chí; Lào Cai
39.  Kỷ yếu kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV (Nhiệm kỳ 2011 - 2016). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2013. - 1025 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Gồm các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đoàn  ĐBQH tỉnh, mặt trận Tổ quốc và các ngành
     Phân loại: 352.1309597167 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001024, DC.001165-1166, DC.001524
     Từ khoá: Kỉ yếu; Hội đồng nhân dân; Lào Cai; Địa chí
40.  Kỷ yếu kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV (Nhiệm kỳ 2016 - 2021). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 541 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Gồm các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đoàn  ĐBQH tỉnh, mặt trận Tổ quốc và các ngành
     Phân loại: 352.1309597167 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001522
     Từ khoá: Kỉ yếu; Hội đồng nhân dân; Lào Cai; Địa chí
41.  Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ nhất năm 2009. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2010. - 136 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Ghi lại hoạt động của Đại hội, các hình ảnh, thành tựu đạt được về công tác dân tộc của tỉnh Lào cai và khẳng định tầm quan trọng của Đại hội các dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới
     Phân loại: 305.895922 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001587
     Từ khoá: Kỉ yêu; Đại hội đại biểu; Dân tộc thiểu số; Lào cCi; Địa chí
42.  Kỷ yếu Đại hội Đảng Bộ huyện Sa Pa khóa XXI nhiệm kỳ 2010 - 2015. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2010. - 88 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Sa Pa
     Phân loại: 324.259707509597167 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001496
     Từ khoá: Kỉ yếu; Đảng bộ huyện; Sa Pa; Lào Cai; Địa chí; Đại hội
43.  Kỷ yếu Đảng Bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 50 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Huyện ủy Si Ma Cai
     Tóm tắt: Cung cấp tư liệu, hình ảnh Đại hội ; BCH đại hội ; Ban thường vụ Huyện ủy . Hệ thống lại sự phấn đấu, trưởng thành, cống hiến của các đồng chí  thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và giúp các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Đảng bộ hiểu rõ hơn quá trình tổ chức kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020
     Phân loại: 324.259707509597167 / K600Y
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001464
     Từ khoá: Kỉ yếu; Đảng bộ huyện; Đảng cộng sản Việt Nam; Si Ma Cai; Lào Cai; Địa chí
44.  Lào Cai trên đường phát triển : Đặc san của Báo Lào Cai. - Lào Cai : Báo Lào Cai, 2005. - 136 tr. ; 29 cm
     Tóm tắt: Tuyển chọn hơn 100 bức ảnh tiêu biểu  về Lào Cai trong số hàng vạn bức ảnh của các phóng viên, cộng tác viên của báo chụp từ ngày tái lập tỉnh đến nay
     Phân loại: 338.9597167 / L108C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000527, DC.001630-1631
     Từ khoá: Lào Cai; Ảnh tư liệu; Lịch sử; Kinh tế; Xã hội; Địa chí
45.  Lào Cai điểm đến thành công. - Lào Cai : Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai, 2019. - 83 tr. ; 30 cm
     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Khái quát về Lào Cai ; Lý do chọn Lào Cai là điểm đến đầu tư, duc lịch và kinh doanh thương mại ; Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp  và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 338.9597167 / L108C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001534-1535
     Từ khoá: Kinh tế; Đầu tư; Du lịch; Thương Mại; Kinh doanh; Địa chí; Lào Cai
46.  Lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947-2017) / Ban biên soạn: Đỗ Trường Sơn, Đào Duy Thắng, Đỗ Viết Lợi.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 531 tr. ; 22 cm
     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Lào Cai. Ban tuyên giáo.     sLC.034105
     Tóm tắt: Tái hiện lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng bộ với những thành tưự, hạn chế 70 năm, khẳng định vị trí quan trọng của ngành tuyên giáo tỉnh trong công tác tư tưởng chính trị của đảng bộ ; trình bày một cách hệ thống bối cảnh trong nước và trong tỉnh ảnh hưởng đến công tác tuyên giáo ; phản ánh hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương ...
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001526-1530
                          Kho luân chuyển: LC.034105-34109
     Từ khoá: Lịch sử; Tuyên giáo; Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Lào Cai; Việt Nam
47.  Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Si Ma Cai / Biên soạn: Nguyễn Văn Kết, Giàng Diu Thắng, Nguyễn Văn Tuyên.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 146 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện S Ma Cai. Đảng ủy quân sự huyện
     Tóm tắt: Khái quát một cách hệ thống về sự ra đời, quá trình xây dựng, hoạt động và trưởng thành của lực lượng vũ trang huyện Si Ma Cai từ năm 1950 đến năm 2015 ; phản ánh sự kiện quân sự, quốc phòng tiêu biểu của huyện Si Ma Cai gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ quân sự tỉnh Lào Cai, Đảng bộ và chính quyền ; Rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích trong tổ chức lãnh đạo , chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ qua các giai đoạn lịch sử
     Phân loại: 355.009597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001466
     Từ khoá: Lịch sử; Lực lượng vũ trang; Si Ma Cai; Lào Cai; Đảng bộ cơ sở; Đạ chí
48.  Lịch sử Đảng Bộ huyện Bát Xát (1949 - 2019). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 653 tr. ; 22 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Lào Cai. BCH Đảng bộ huyện Bát Xát
     Tóm tắt: Tái hiện lại quá trình ra đời, đấu tranh cách mạng vô cùng khó khăn, gian khổ, nhưng rất vinh quang, tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bát Xát. Qua đó khẳng định sự trưởng thành của Đảng bộ - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của phong trào cách mạng ở huyện Bát Xát ; Khẳng định sự phát triển không ngừng của mảnh đất và con người trên vùng biên cương của tổ quốc
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001492
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ huyện; Bát Xát; Lào Cai; Địa chí; Đảng cộng sản Việt Nam
49.  Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Thắng. - Lào Cai : BCH Đảng bộ huyện Bảo Thắng. - 21 cm
          T.1 : 1930 - 1954. - 1991. - 151 tr.
     Tóm tắt: Hệ thống quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ trong việc lãnh đạo nhân dân các dân tộc đứng lên làm cách mạng, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân pháp thắng lợi ở địa phương.
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001473-1475
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Địa chí; Lào Cai; Bảo Thắng; Việt Nam
50.  Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Thắng. - Lào Cai : BCH Đảng bộ huyện Bảo Thắng. - 21 cm
          T.2 : 1954 - 1975. - 1998. - 182 tr.
     Tóm tắt: Tái hiện chặng đường cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở địa phương từ năm 1954 đến năm 1975. Phản ánh quy luật phát triển của cả giai đoạn lịch sử 20 năm 1954-1975
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001476-1477
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Địa chí; Lào Cai; Bảo Thắng; Việt Nam
51.  Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Thắng. - Lào Cai : BCH Đảng bộ huyện Bảo Thắng. - 21 cm
          T.3 : 1976 - 2000. - 2009. - 196 tr. : ảnh
     Tóm tắt: Ghi lại chặng đường lịch sử của Đảng bộ huyện Bảo Thắng (giai đoạn 1976 - 2000) và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc huyện hôm nay và các thế hệ mai sau
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000662, DC.001478-1480
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Địa chí; Lào Cai; Bảo Thắng; Việt Nam
52.  Lịch sử Đảng Bộ huyện Bảo Thắng (1948 - 2018). - Lào Cai : Nxb, Lào Cai, 2018. - 663 tr. ; 22 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Lào Cai. BCH Đảng hộ huyện Bảo Thắng
     Tóm tắt: Phản ánh đầy đủ, hệ thống về quá trình ra đời, tưởng thành của Đảng bộ huyện Bảo Thắng qua bảy thập kỷ. Đặc biệt cuốn sách đã khắc họa sâu dấu ấn về sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc địa phương trong việc đấu tranh giải phóng quê hương, bảo vệ thành quả cách mạng, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng chính trị qua các giai đoạn lịch sử
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001470-1472
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ huyện; Bảo Thắng; Lào Cai; Đảng cộng sản Việt Nam; Địa chí
53.  Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên. - Lào Cai : NXb. Lào Cai. - 19 cm
          T.1 : 1930 - 1954/ Biên soạn: Nguyện Gia Lợi, Nguyễn Tiến Dũng, Hà Trọng Luân. - 2005
     Tóm tắt: Ghi lại một giai đoạn lịch sử phát triển truyền thống đấu tranh cách mạng giải phóng quê hương của đồng bào các dân tộc huyện Bảo Yên, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930-1954
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000641, DC.001502-1503
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ huyện; Địa chí; Bảo Yên; Lào Cai; Việt Nam
54.  Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên. - Lào Cai : NXb. Lào Cai. - 19 cm
          T.2 : 1954 - 1975/ Biên soạn: Nguyễn Văn Cự, Hoàng Ngọc Chuyên, Nguyễn Gia Lợi.... - 2000. - 118 tr.
     Tóm tắt: Những chủ trương, giải pháp của Đảng bộ vận dụng đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Tỉnh ủy Yên Bái vào điều kiện cụ thể của huyện ; Các phong trào hành động cách mạng tiêu biểu của quần chúng thực hiện các Nghị quyết của  Đảng...
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000642, DC.001504
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ huyện; Địa chí; Bảo Yên; Lào Cai; Việt Nam
55.  Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên. - Lào Cai : NXb. Lào Cai. - 19 cm
          T.3 : 1976 - 2000/ Biên soạn: Nguyễn Anh Chuyên, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Sĩ Hồng. - 2009. - 223 tr.
     Tóm tắt: Phản ánh khá toàn diện, trung thực chặng đường lịch sử gian khổ, những cũng đầy vẻ vang với nhiều thành tựu đạt được trong thời gian một phần tư thế kỷ của Đảng bộ, trong đó có 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001505
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Địa chí; Bảo Yên; Lào Cai; Việt Nam
56.  Lịch sử đảng bộ huyện Mường Khương. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương. - 187 tr. ; 21 cm
          T.1 : 1930 - 1954. - 2005. - 153 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu về điều kiện tự nhiên, xã hội và truyền thống và những giai đoạn 1930-1946; xây dựng phát triển tổ chức chính trị cách mạng, thực hiện công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; vận động quần chúng tiễu phỉ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến...
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001201, DC.001457
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ huyện; Lào Cai; Địa chí; Mường Khương; Đảng cộng sản Việt Nam
57.  Lịch sử đảng bộ huyện Mường Khương. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương. - 187 tr. ; 21 cm
          T.2 : 1954 - 1975. - 1995. - 163 tr.
     Tóm tắt: Các sự kiện sôi động diễn ra trên địa bàn huyện Mường Khương qua các thời kỳ lịch sử và thắng lợi của phong trào cách mạng , dưới sự lãnh đạo của đảng bộ có nhiều ý nghĩa sâu sắc nhăm  mục đích giáo dục truyền thống cách mạng ở địa phương cho thế hệ hôm nay và mai sau. đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm phục vụ cho sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương trước tình hình cách mạng mới.
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000834-835, DC.001458
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Địa chí; Lào Cai; Mường Khương
58.  Lịch sử đảng bộ huyện Mường Khương. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương. - 187 tr. ; 21 cm
          T.3 : 1975-2000. - 2010. - 199 tr.
     Tóm tắt: Phản ánh đầy đủ, trung thực các sự kiện lịch sử của Đảng bộ huyện và đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho quá trình phát triển của Đảng bộ trong giai đoạn tiếp theo là một việc làm không dễ dàng.
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000751-753, DC.001459
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ huyện; Mường Khương; Địa chí; Lào Cai
59.  Lịch sử Đảng Bộ huyện Mường Khương (1950 - 2010) / Biên soạn: Đoàn Xuân Đạt, Phùng Khánh Toàn, Đào Duy Thắng.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 525 tr. ; 22 cm
     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Mường Khương
     Tóm tắt: Gồm 7 chương tái hiện toàn bộ chặng đường lịch sử vẻ vang của huyện Mường Khương dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện. Đặc biệt , cuốn sách đã khắc họa  sâu dấu ấn địa phương trong việc đấu tranh giải phóng quê hương, bảo vệ thành quả cách mạng, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị qua các giai đoạn lịch sử
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001460
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng cộng sản Việt Nam; Mường Khương; Lào Cai; Đảng bộ huyện; Địa chí
60.  Lịch sử Đảng Bộ huyện Si Ma Cai (1930 - 2000) / Biên soạn: Lưu Đức Trưởng, Đặng Văn Trịnh, Nguyễn Xuân Nhẫn.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2005. - 292 tr. ; 20 cm
     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Si Ma Cai
     Tóm tắt: Trinhà bày khái quát lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Cai thời kỳ 1930-2000, trong mối liên hệ chặt chẽ với phong trào cách mạng của cả nước, của tỉnh và đặc biệt là huyện Bắc Hà - Lào Cai
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001465
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ huyện; Si Ma Cai; Đảng cộng sản Việt Nam; Lào Cai; Địa chí
61.  Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Bàn. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn. - 19 cm
          T.2 : 1954 - 1975. - 1995. - 172 tr.
     Tóm tắt: Xác minh những sự kiện, việc làm, con số trong từng giai đoạn nói lên sự đóng góp sức người, sức của, của đồng bào các dân tộc trong huyện suốt một chặng đường đã đi qua
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000825, DC.001462
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Địa chí; Văn Bàn; Lào Cai
62.  Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Bàn. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn. - 19 cm
          T.3 : 1976 - 2000/ Biên soạn: Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thuần, Phan Đức Nhung.... - 2010. - 203 tr.
     Tóm tắt: Trình bày một cách khái quát hệ thống, mối liên hệ chặt chẽ với phong trào cách mạng trong tỉnh. Là tài liệu quý giá cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, nhất là thế hệ trẻ tự hào về truyền thống yêu nước của quê hương Văn Bàn, thấy được vai trò lãnh đạo và những thành tựu trong lao động, sản xuất của Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Bàn trong hơn  2 thập kỷ qua
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001463
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Địa chí; Văn Bàn; Lào Cai; Lịch sử
63.  Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Bàn. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn. - 19 cm
          T.1 : 1945 - 1954. - 1988. - 147 tr.
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001461
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Địa chí; Văn Bàn; Lịch sử
64.  Lịch sử Đảng Bộ khối các cơ quan tỉnh Lào Cai (1959 - 2019). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 338 tr. ; 22 cm
     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Lào Cai. Đảng Bộ khối các cơ quan tỉnh
     Tóm tắt: Phản ánh quá trình ra đời, hoạt động và trưởng thành của Đảng bộ qua các giai đoạn lịch sử. Cuốn sách là tài liệu quya tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết ; đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001531
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ; Cơ quan; Lào Cai; Địa chí
65.  Lịch sử Đảng Bộ thị trấn Bát Xát (1994 - 2019). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 192 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Bộ huyện Bát Xát. BCH Đảng Bộ thị trấn Bát Xát
     Tóm tắt: Tái hiện, phản ánh một cách hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, rút ra những kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001518
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ thị trấn; Bát Xát; Lào Cai; Địa chí; Đảng cộng sản Việt Nam
66.  Lịch sử Đảng Bộ thị trấn Phố Lu (1949 - 2015). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 190 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam
     Tóm tắt: Quá trình đấu tranh cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân, điểm mốc đánh dấu sự kiện ngày phố Lu được giải phong cùng với toàn huyện Bảo Thắng thoát khỏi sự cùm kẹp của đế quốc - thực dân phong kiến. Trong đấu tranh cách mạng, nhân dân phố Lu đã một lòng theo Đảng, đóng góp công sức quan trọng vào sự nghiệp giải phóng quê hương
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001482
     Từ khoá: Đảng công sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Bảo Thắng; Phố Lu; Lào Cai; Địa chí
67.  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. - H. : Chính trị quốc gia. - 19 cm
          T.3 : 1976 - 1995/ Biên soạn: Nguyễn Nghĩa Vụ, Lương Xuân Mầu, Nguyễn Văn Vãn.... - 2000. - 348 tr.
     Tóm tắt: Phản ánh một cách sinh động, chân thực các sự kiện lịch sử và sự trưởng thành trong hoạt động lãnh đạo của tỉnh Đảng bộ trong giai đoạn lịch sử quan trọng từ 1976 đến 1995, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc vào tiền đồ cách mạng, tương lai của đất nước trên con đường CNH,HĐH vè dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001577-1578
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ tỉnh; Đảng cộng sản Việt Nam; Lào Cai; Địa chí
68.  Lịch sử Đảng Bộ xã Bản Mế (1959 - 2016) / Biên soạn: Trần Xuân Hiếu, Hoàng Đức Hà, Ngô Tiến Sơn. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 303 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Si Ma Cai. BCH Đảng bộ xã Bản Mế
     Tóm tắt: Ghi lại truyền thống lịch sử vẻ vang của nhân dân các dân tộc xã Bản Mế và quá trình lãnh đạo của Đảng bộ xã, góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân địa phương
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001468
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ xã; Bản Mế; Si Ma Cai; Lào Cai; Đảng cộng sản Việt Nam; Địa chí
69.  Lịch sử Đảng Bộ xã Bảo Hà (1949 - 2010) / Biên soạn: Nguyễn Anh Chuyên, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Thanh Thản, Trần Xuân Chiến. - H. : Thông tin và truyền thông, 2014. - 261 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Khái lược những đặc điểm cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Những sự kiện lịch sử và những bài học quý báu rút ra từ thực tiễn lãnh đạo ở các thời kỳ.
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001512-1513
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Bảo Hà; Bảo Yên; Địa chí; Lịch sử; Lào Cai
70.  Lịch sử Đảng Bộ xã Cốc Mỳ (1962 - 2017). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 208 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Bộ huyện Bát Xát. BCH Đảng Bộ xã Cốc Mỳ
     Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình 55 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã dựa trên cơ sở nguồn tư liệu lịch sử được sưu tầm và lưu trữ của xã kết hợp với tham khảo các tài liệu, ấn phẩm, sách lịch sử của tỉnh, huyện và tìm hiểu cán bộ nhân chức của xã qua các thời kỳ. Phản ánh chân thực, khách quan những giai đoạn lịch sử, làm nổi bật những khó khăn gian khổ và những thành tựu mà nhân dân xã Cốc Mỳ đạt được dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001517
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Cốc Mỳ; Bát Xát; Lào Cai; Lịch sử; Địa chí
71.  Lịch sử Đảng Bộ xã Long Phúc (1962 - 2010). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2012. - 222 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Bộ huyện Bảo Yên. BCH Đảng Bộ xã Long Phúc
     Tóm tắt: Trình bày khái lược những đặc điểm cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. trình bày về lịch sử 50 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Long Phúc từ khi có tổ chức Đảng đầu tiên lãnh đạo đến năm 2010
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001515
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Lịch sử; Long Phúc; Bảo Yên; Lào Cai; Địa chí
72.  Lịch sử Đảng Bộ xã Lương Sơn (1948 - 2018) / Biên soạn: Trần Công Thức, Hoàng Đức Công, Hoàng Văn Thìn.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 259 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Yên. BCH Đảng bộ xã Lương Sơn
     Tóm tắt: Ghi lại những trang sử vẻ vang của quê hương và giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Lương Sơn hôm nay và mai sau
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001510
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Lịch sử; Lương Sơn; Bảo Yên; Lào Cai; Địa chí
73.  Lịch sử Đảng Bộ xã Minh Tân (1959 - 2010) / Biên soạn: Hoàng Ngọc Thăn, Tiện Văn Để, Hoàng ngọc thắng.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 210 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những sự kiện lịch sử và những bài học quý báu rút ra từ thực tiễn lãnh đạo ở các thời kỳ kể từ khi có tổ chức Đảng đầu tiên lãnh đạo
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001508
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Minh Tân; Bảo Tên; Lào Cai; Lịch sử; Địa chí
74.  Lịch sử Đảng Bộ xã Nghĩa Đô (1949 - 2005) / Biên soạn: Ma Thanh Sợi, Nguyễn Sĩ Hồng. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng Bộ xã Nghĩa Đô, 2009. - 184 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Trình bày khái lược những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương ; những nét cơ bản nhất về mảnh đất, con người Nghĩa Đô qua các thời kỳ lịch sử. Những sự kiện lịch sử và những bài học quý rút ra từ thực tiễn lãnh đạo qua các thời kỳ, đồng thời ghi nhận sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ đi trước, động viên giáo dục các thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ và pjhát huy truyền thống, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng quê hương Nghĩa Đô ngày càng giàu mạnh.
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001506
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Nghĩa Đô; Bảo Yên; Lịch sử; Địa chí; Lào Cai
75.  Lịch sử Đảng Bộ xã Nậm Khánh (Giai đoạn 1950 - 2015). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 127 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Bộ huyện Bắc Hà. BCH Đảng Bộ xã Nậm Khánh
     Tóm tắt: Phản ánh khá toàn diện những chặng đường lịch sử gian khổ, những đầy vẻ vang, với nhiều thành tựu đạt được ; trên cơ sở đó từng bước tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề lý luận, thực tiễn của cách mạng địa phương làm cơ sở quan trọng trong việc định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã trong những năm tiếp theo.
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001520
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ xã; Nậm Khánh; Bắc Hà; Lào Cai; Địa chí
76.  Lịch sử Đảng Bộ xã Phố Lu (1949 - 2015). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 130 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Huyện ủy Bảo Thắng. Đảng bộ xã Phố Lu
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001481
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã; Phố Lu; Lào Cai; Địa chí
77.  Lịch sử Đảng Bộ xã Si Ma Cai (1966 - 2018) / Biên soạn: Giàng A Giả, Ngải Seo Sáng, Lù Trá Cheng, Giàng Lao Lùng. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 241 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Si Ma Cai. BCH Đảng bộ xã Si Ma Cai
     Tóm tắt: Phản ánh chân thực, khách quan các giai đoạn lịch sử, đặt phạm vi nghiên cứu của cuốn sách trong mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử Đảng bộ huyện Si Ma Cai, làm nổi bật những thành tựu mà nhân dân xã Si Ma Cai đạt được dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đồng thời rút ra những kinh nghiệm cơ bản qua 52 năm lãnh đạo của tổ chức Đảng nhằm kế thùa cho công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn mới
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001469
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã; Si Ma Cai; Lào Cai; Địa chí
78.  Lịch sử Đảng Bộ xã Sín Chéng (1963 -2018) / Biên soạn: Vàng A Vảng, Sùng Lù Pao, Sùng Thị Dung.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2018. - 255 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Si Ma Cai. BCH Đảng bộ xã Sín Chéng
     Tóm tắt: Giới thiệu khái lược về địa dư, truyền thống văn hóa xã sín chéng. Đồng thời, phản ánh chân thực, khách quan một giai đoạn lịch sử, làm nổi bật những khó khăn gian khổ và những thành tựu mà nhân dân xã Sín Chéng đạt được dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001467
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ xã; Si Ma Cai; Sín Chéng; Lào Cai; Đảng cộng sản Việt Nam; Địa chí
79.  Lịch sử Đảng Bộ xã Thượng Hà (1962 - 2010) / Biên soạn: Hoàng Tiến Lục, Bàn Văn Chưởng, Đặng Văn Bậu.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 206 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Yên. BCH Đnảg bộ xã Thượng Hà
     Tóm tắt: Tái hiện lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ những cũng hết sức vẻ vang của Đảng bộ qua các thời kỳ lịch sử
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001511
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Thượng Hà; Bảo Yên; Lào Cai; Địa chí; Lịch sử
80.  Lịch sử Đảng Bộ xã Tả Chải (1945 - 2010). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2013. - 167 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Bộ huyện Bắc Hà. BCH Đảng Bộ xã Tả Chải
     Tóm tắt: Phản ánh chặng đường trên 65 năm hình thành và phát triển của tổ chức Đảng ở cơ sở với những thành tích vẻ vang, đặc biệt là trên 25 năm thực hiện đường lối đổi mới ; từng bước tổng kết thực tiễn cho cách mạng địa phương là cơ sở quan trọng trong việc định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã trong những năm tiếp theo
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001519
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ xã; Tà Chải; Bắc Hà; Lào Cai; Địa chí
81.  Lịch sử Đảng bộ xã Việt Tiến (1948-2005). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2010. - 200 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Yên. BCH Đảng bộ xã Việt Tiến
     Tóm tắt: Giới thiệu về miền đất và con người Việt Tiến. Lịch sử lãnh đạo của Đảng bộ xã Việt Tiến qua các thời kỳ từ cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống Pháp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng hậu phương miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam, những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000736-737, DC.001509
     Từ khoá: Lào Cai; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã; Lịch sử; Việt Tiến; Bảo Yên; Việt Nam
82.  Lịch sử Đảng Bộ xã Vĩnh Yên (1954 - 2005) / Nguyễn Sĩ Hồng biên soạn. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng Bộ xã Vĩnh Yên, 2011. - 194 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cơ bản khái lược những đặc điểm cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội ; phản ánh tương đối toàn diện, chân thực chặng đường hơn nửa thế kỳ đầy khó khăn, gian khổ nhưng cũng rất vảe vang, với nhiều thành tựu quan trọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Vĩnh Yên
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001507
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Lịch sử; Vĩnh Yên; Bảo Yên; Lào Cai; Địa chí
83.  Lịch sử Đảng Bộ xã Xuân Hòa (1948 - 2010) / Biên soạn: Hoàng Đình Kiểu, Lừu Pao Chớ, Lý Văn Tháo.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 223 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Bộ huyện Bảo Yên. BCH Đảng Bộ xã Xuân Hòa
     Tóm tắt: Trình bày khái lược những đặc điểm cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và Lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã kể từ khi có tổ chức Đảng đầu tiên lãnh đạo
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001516
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Xuân Hòa; Bảo Yên; Lào Cai; Địa chí; Lịch sử
84.  Lịch sử Đảng Bộ xã Xuân Thượng (1948 - 2018) / Biên soạn: Nguyễn Quý Trình, Lương Văn Soái, Nguyễn Văn Dũng... ; Nguyễn Trung Thành sưu tầm tư liệu. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 259 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Yên. BCH Đảng bộ xã Xuân Thượng
     Tóm tắt: Phản ánh chân thực, khách quan những giai đoạn lịch sử, làm nổi bật những khó khăn gian khổ và những thành tựu mà nhân dân xã Xuân Thượng đạt được dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Đồng thời qua nghiên cứu, đúc rút những kinh nghiệm nhqằm kế thừa cho sự lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn mới
     Phân loại: 324.259707509597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001514
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Xuân Thượng; Bảo Yên; Lào Cai; Lịch sử; Địa chí
85. Mã A Lềnh. Ghi chép về văn hóa dân gian Hmôngz : Khảo ghi / Mã A Lềnh. - H. : Văn hóa thông tin, 2009. - 211 tr. ; 19 cm.     sLC.034087
     Tóm tắt: Giới thiệu một số nét văn hóa dân gian dân tộc Hmông: Hmôngz tổng quan vắn tắt, về tên gọi và cách viết tộc danh Hmôngz; ngôi nhà đầm ấm; khèn Hmôngz...
     Phân loại: 398.09597 / GH300C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000887-888, DC.001615-1619
                          Kho luân chuyển: LC.034087-34091
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Hmông; Địa chí; Lào Cai
86.  Một số hình ảnh lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh và chuyến thăm, làm việc của tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Lào Cai / Ảnh: Phạm Khắc Xương, Phạm Ngọc Triển, Ngọc Bộ.... - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 89 tr. ; 19x26 cm
     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai.     sLC.034092
     Tóm tắt: Gồm một số hình ảnh Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai và chuyến thăm, làm việc của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Lào Cai
     Phân loại: 320.9597167 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000639, DC.001403, DC.001625-1629
                          Kho luân chuyển: LC.034092-34096
     Từ khoá: Hình ảnh; Kỉ niệm; Thành lập; Địa chí; Lào Cai; Việt Nam
87.  Một số văn bản về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở / Biên soạn: Hồ Tùng Sẩu, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Gia Lâm. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2011. - 245 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Lào Cai. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ
     Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản của Trung ương và của tỉnh Lào Cai về xây dựng và chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
     Phân loại: 342.59708 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001591
                          Kho Đọc: D.035480
     Từ khoá: Qui chế dân chủ; Văn bản pháp luật; Pháp luật; Việt Nam; Lào Cai; Địa chí
88.  55 năm truyền thống hội nông dân tỉnh Lào Cai (1955 - 2010) / Biên soạn: Đinh Văn Toản, Nguyễn Văn Phúc, Đỗ Minh Lương.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2010. - 223 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Hội nông dân tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Các sự kiện, hình ảnh, tư liệu quý về những đong góp của cán bộ, hội viên, cùng giai cấp nông dân trong đấu tranh cách mạng, trong chiến đấu chống kẻ thù và trong lao động sản xuất  xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc
     Phân loại: 305.5633060597167 / N114M
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000805, DC.001600
     Từ khoá: Lào Cai; Địa chí; Hội Nông dân
89.  Những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 / Mai Linh, Nguyên Tuấn, Quỳnh Hoa.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2015. - 259 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đằng sau mỗi tấm gương thi đua là tấm lòng yêu quê hương, đất nước, một nghĩa tình tương thân, tương ái đối với đồng bào, đồng chí và đồng đội...
     Phân loại: 302.09597167 / NH556G
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001387, DC.001613-1614
     Từ khoá: Phong trào thi đua; Yêu nước; Địa chí; Lào Cai; Việt Nam; Điển hình tiên tiến
90.  Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Pa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2015. - 75 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 338.9597167 / QU600H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001582
     Từ khoá: Qui hoạch; Kinh tế; Xã hội; Sa pa; Lào Cai; Địa chí
91.  Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 71 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Bộ tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 324.259707509597167 / QU600T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001590
     Từ khoá: Qui trình; Kiểm tra; Giám sát; Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Lào Cai; Địa chí
92.  Sổ tay công tác mặt trận : Tài liệu dùng cho ban công tác Mặt trận khu dân cư / Biên soạn: Nguyễn Văn Chiến, Bàn Thanh Thảo, Lê Xuân Lợi.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 59 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ. kỹ năng vận động, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc của Ban công tác mặt trận khu dân cư
     Phân loại: 320.9597 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001558
     Từ khoá: Công tác mặt trận; Khu dân cư; Địa chí; Lào Cai; Hướng dẫn
93.  Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 : Dùng cho cán bộ truyền thông cơ sở. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2018. - 199 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở thông tin và truyền thông
     Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản, hướng dẫn một số nội dung cũng như kỹ năng tuyên truyền được áp dụng trong tuyên truyền tại cơ sở
     Phân loại: 307.7209597167 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001563-1566
     Từ khoá: Kĩ năng tuyên truyền; Hướng dẫn; Nông thôn mới; Xây dựng; Lào Cai; Địa chí
94.  Sổ tay tuyên truyền một số chính sách liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2012. - 72 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Sở lao động - TBXH tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Gồm những thông tin thiết thực liên quan đến các kiến thức pháp luật về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
     Phân loại: 342.59708772 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000984, DC.001548
     Từ khoá: Sổ tay; Tuyên truyền; Trẻ em; Địa chí; Lào Cai
95.  Thông tin pháp lý số chuyên đề: Hướng dẫn nghiệp vụ Luật tiếp cận thông tin. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2018. - 188 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở tư pháp
     Phân loại: 342.597066202638 / TH455T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001554
     Từ khoá: Luật tiếp cận thông tin; Văn bản pháp luật; Lào Cai; Địa chí
96.  Thông tin pháp lý số chuyên đề: Pháp luật về phòng chống tham nhũng. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 176 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở tư pháp
     Phân loại: 345.59702323 / TH455T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001556-1557
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Tham nhũng; Lào Cai; Địa chí; Pháp luật
97.  Thông tin pháp lý số chuyên đề: Tìm hiểu quy định về thi đua, khen thưởng. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai. - 21 cm
          T.2 : Văn bản quy định về thi đua, khen thưởng chuyên đề của tỉnh Lào Cai. - 2018. - 201 tr.
     Phân loại: 344.597 / TH455T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001555
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Thi đua; Khen thưởng; Qui đình; Lào Cai; Địa chí
98.  Tiềm năng, thế mạnh và chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Lào Cai. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 23 tr. ; 15 cm
     ĐTTS ghi: Tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 338.9597167 / T304N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001536-1537
     Từ khoá: Kinh tế; Chính sách; Đầu tư; Lào Cai; Địa chí; Tiềm năng
99.  Truyền thống ngành xây dựng tỉnh Lào Cai (1959 - 2015) / Biên soạn: Tô Trọng Tôn, Phan Doãn Thanh, Hà Hải Thanh, Nguyễn Thị Nhung. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2015. - 323 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Sở xây dựng tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Khái quát những nét cơ bản về vùng đất, con người và đặc điểm kiến trúc xây dựng của tỉnh Lào Cai ; đồng thời nêu rõ quá trình hình thành và phát triển ngành xây dựng của tỉnh từ khi thành lập đến nay
     Phân loại: 354.6409597167 / TR527T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001593
     Từ khoá: Ngành xây dựng; Lào Cau; Địa chí; Truyền thống; Phát triển; Lịch sử
100.  Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai 25 năm xây dựng và phát triển 1992 - 2017 = Lao Cai teacher training college / Biên soạn: Phùng Quang Thục, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Thị Bình.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 215 tr. ; 26 cm
     Tóm tắt: Tái hiện lại chặng đường một phần tư thế kỷ vinh quang và tự hào của Trường sư phạm, đồng thời để tri ân các thế hệ nhà giáo, từ đó giáo dục và phát huy truyền thống của Nhà trường
     Phân loại: 378.154209597167 / TR561C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001398, DC.001569
     Từ khoá: Giáo dục cao đẳng; Lịch sử; Thành tựu; Sư phạm; Địa chí; Lào Cai
101.  Trường chính trị tỉnh Lào Cai 25 năm một chặng đường (14/10/1992 - 14/10/2017). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 75 tr. ; 26 x 20 cm
     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, ảnh tư liệu đánh dấu nhưng mốc quan trọng từng bước trưởng thành và phát triển của trường
     Phân loại: 320.0715 / TR561C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001584
     Từ khoá: Kỉ yếu; Trường chính trị; Lào Cai; Địa chí
102.  Trường mầm non Việt Hà: Dấu ấn 10 năm (giai đoạn 2007 - 2017 ). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 99 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 372.21809597167 / D125Â
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001583
     Từ khoá: Nhà giáo Việt Nam; Trường Mầm non; Lào Cai; Địa chí
103.  Tài liệu hướng dẫn hoạt động khuyến nông / Biên soạn: Ninh Anh Vũ, Nguyễn Thị Thơm, ninh Quý Tạo.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2017. - 247 tr. ; 30 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu một số đề án trọng tâm ngành nông nghiệp, nông thôn ; Hướng dẫn các hoạt động khuyến nông và biện pháp kỹ thuật canh tác cây trồng...
     Phân loại: 338.109597167 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001592
     Từ khoá: Nông nghiệp; Khuyến nông; Lào Cai; Địa chí; Kĩ thuật canh tác
104.  Tài liệu hỏi - đáp về phòng, chống mại dâm. - Tái bản có sửa đổi, bổ sung. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 28 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Gồm 15 câu hỏi xoay quanh các quy định của pháp luật và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm
     Phân loại: 344.5970544 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001545-1546
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Vi phạm hành chính; Mại dâm; Lào cai; Địa chí; Xử lí
105.  Tài liệu tuyên truyền 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 2010 - 2015 : Dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở và nhân dân / Tăng Bình, Ái Phương tuyển chọn và hệ thống. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2012. - 183 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai
     Tóm tắt: giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về tên gọi, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và hiệu quả của các chương trình, dự án nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và quán triệt của tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở và sự quan tâm tìm hiểu của các tầng lớp nhân dân
     Phân loại: 324.259701309597167 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001385, DC.001532
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương trình; Đề án; Địa chí; Lào Cai; Việt Nam
106.  Tài liệu tuyên truyền hỏi đáp pháp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2011. - 144 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Sở lao động - TBXH tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Gồm một số câu hỏi về luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em
     Phân loại: 342.59708772 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001003-1004, DC.001547
     Từ khoá: Tài liệu; Tuyên truyền; Pháp luật; Giáo dục; Chăm sóc; Trẻ em; Địa chí; Lào Cai
107.  Tài liệu tuyên truyền một số nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 246 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng; một số văn bản về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và về công tác phòng, chống tham nhũng
     Phân loại: 364.1323 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001407-1408, DC.001571
                          Kho Đọc: D.039797
                          Kho Mượn: M.051949-51950
     Từ khoá: Pháp luật; Tham nhũng; Phòng chống; Tài liệu tuyên truyền; Địa chí; Lào Cai
108.  Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 : Dùng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 119 tr. ; 20 cm
     ĐTTS ghi: Huyện ủy Bảo Thắng
     Tóm tắt: Tập trung giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII ; tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản, giải pháp thực hiện 6 chương trình, 16 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện trong nhyiệm kỳ 2015-2020
     Phân loại: 324.259707509597167 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001488-1490
     Từ khoá: Nghị quyết; Đảng bộ huyện; Đảng công sản Việt Nam; Bảo Thắng; Lào Cai; Địa chí
109.  Tài liệu tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2012. - 166 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: UBND tỉnh Lào Cai. Sở thông tin và truyền thông
     Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những vấn đề đặt ra và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam...
     Phân loại: 305.409597 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001155-1156, DC.001560-1561
     Từ khoá: Tài liệu tuyên truyền; Đạo đức; Phụ nữ; Hiện đại hóa; Lào Cai; Địa chí
110.  Tây Bắc đổi mới và phát triển / Biên soạn: Đặng Thu Hoàn, Bùi Hồng Hạnh, Trần Huyền Vân.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2008. - 375 tr. ; 30 cm
     ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo Tây Bắc. tạp chí Cộng sản
     Phân loại: 338.95971 / T126B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001634-1635
     Từ khoá: Kinh tế; Tây Bắc; Việt Nam; Phát triển; Lào Cai; Địa chí
111.  Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai - khóa XIII. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2006. - 155 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Bàn và quyết nghị những vấn đề quan trọng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa Lào Cai sớm ra khỏi tỉnh nghèo, vững bước cùng cả nước thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá
     Phân loại: 324.259707509597167 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000617, DC.001575
                          Kho Mượn: M.033997
     Từ khoá: Văn kiện; Đại hội đại biểu; Đảng bộ tỉnh; Khóa 13; Đảng cộng sản Việt Nam; Lào Cai; Địa chí
112.  Văn kiện Đại hội Đảng Bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 : Lưu hành nội bộ. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2015. - 116 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Thắng
     Phân loại: 324.259707509597167 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001483-1487
     Từ khoá: Văn kiện; Đảng bộ huyện; Đảng cộng sản Việt Nam; Bảo Thắng; Lào cai; Địa chí
113.  Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 : Tài liệu nghiên cứu nội bộ. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2011. - 193 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Giới thiệu về bài phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng và một số bài báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII... , nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lào Cai...
     Phân loại: 324.259707509597167 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001153, DC.001601-1605
     Từ khoá: Đẳng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện đại hội; Đại hội Đảng; Lào Cai; Địa chí
114.  Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 : Tài liệu lưu hành nội bộ. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 179 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai.     sLC.034082
     Phân loại: 324.259707509597167 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001594-1598
                          Kho luân chuyển: LC.034082-34086
     Từ khoá: Văn kiện; Đại hội đại biểu; Đảng bộ tỉnh; Đảng cộng sản Việt Nam; Lào Cai; Địa chí
115.  Văn kiện Đảng bộ toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          T.24 : 2012. - 2017. - 1312 tr..     sLC.034102
     Tóm tắt: Gồm các báo cáo, nghị quyết, chỉ thị, thông báo, chương trình, quy định, kế hoạch... khẳng định sự lãnh đạo  toàn kiện, kịp thời, sáng tạo của  Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 2012 trong điều kiện công cuộc đổi mới của đất nước tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn
     Phân loại: 324.259707509597167 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.038532
                          Kho Mượn: M.049742-49743
                          Kho luân chuyển: LC.034102
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện; Lào Cai; Địa chí; Đảng bộ tỉnh
116.  Văn kiện Đảng bộ toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          T.26 : 2014. - 2017. - 1807 tr..     sLC.034103
     Tóm tắt: Gồm các báo cáo, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông báo, kết luận, chương trình, quy định, kế hoạch... của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện kịp thời, sáng tạo của Đảng, đưa đến những thành công lớn trong công cuộc đổi mới
     Phân loại: 324.259707509597167 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.038534
                          Kho Mượn: M.049746-49747
                          Kho luân chuyển: LC.034103
     Từ khoá: Đảng bộ tỉnh; Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện; Lào Cai; Địa chí
117.  Văn kiện Đảng bộ toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          T.27 : 2015. - 2017. - 1456 tr..     sLC.034104
     Tóm tắt: Gồm các báo cáo, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông báo, kết luận, chương trình, quy định, kế hoạch... của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời, sáng tạo của Đảng bộ, đưa đến những thành công lớn trong công cuộc đổi mới.
     Phân loại: 324.259707509597167 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.038535
                          Kho Mượn: M.049748-49749
                          Kho luân chuyển: LC.034104
     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện; Lào Cai; Địa chí; Đảng bộ tỉnh
118.  Vị thế Lào Cai : Đặc san báo Lào Cai : Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. - Lào Cai : Báo Lào Cai, 2010. - 160 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Trình bày những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2005-2010
     Phân loại: 338.9597167 / V300T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000930, DC.001632-1633
     Từ khoá: Kinh tế; Văn hóa; Xã Hội; Giáo dục; Lào Cai; Địa chí
119.  Đảng Bộ huyện Bảo Yên 65 năm xây dựng và phát triển (22/4/1947 - 22/4/2012). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2012. - 250 tr. ; 26 cm
     ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Lào Cai. BCH Đảng bộ huyện Bảo Yên
     Tóm tắt: Tổng kết thực tiễn, nêu bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trên các lĩnh vực, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện trong những năm tiếp theo
     Phân loại: 324.259707509597167 / Đ106B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001498-1499
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ huyện; Bảo Yên; Xây dựng; Phát triển; Lào Cai; Địa chí
120.  Đảng Bộ huyện Sa Pa 60 năm xây dựng và trưởng thành. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2010. - 283 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: BCH Đảng bộ huyện Sa Pa
     Tóm tắt: Ghi lại những dấu ấn quan trọng, một mốc son lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sa pa. Tái hiện một chặng đường đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc trong huyện dưới  sự lãnh đạo của Đảng bộ, đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, cùng với nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai và cả nước đóng góp sức người, sức của
     Phân loại: 324.259707509597167 / Đ106B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001493-1495
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ huyện; Sa Pa; Lào Cai; Địa chí
121.  Đảng Bộ khối các cơ quan tỉnh Lào Cai 60 năm xây dựng và phát triển. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 71 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Thông tin khái quát, những hình ảnh tiêu biểu về tổ chức và hoạt động của Đảng ủy khối, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trong 60 năm xây dựng và phát triển
     Phân loại: 324.259707509597167 / Đ106B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001533
     Từ khoá: Đảng bộ; Lịch sử; Xây dựng; Phát triển; Lào Cai; Địa chí
122.  Đồn biên phòng Y Tý 60 năm một chặng đường lịch sử (03/6/1959 - 03/6/2019). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2019. - 200 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 355.35109597167 / Đ454B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001585
     Từ khoá: Lực lượng vũ trang; Lịch sử; Đồn biên phòng; Y tý; Bát Xát; Lào Cai
700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ
123. Lê Hựu. Ảnh Lê Hựu 2002 / Lê Hựu. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý. - Lào Cai : Hội văn học nghệ thuật Lào Cai, 2002. - 40 tr. ; 27x19 cm
     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Lào Cai
     Tóm tắt: Giới thiệu 77 bức ảnh về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những nét văn hóa rất riêng của Lào Cai
     Phân loại: 779 / A107L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001620-1624
     Từ khoá: Nghệ thuật; Nhiếp ảnh; Lào Cai; Địa chí
124.  Mỹ thuật và âm nhạc Lào Cai 2010 : Giới thiệu tác giả - tác phẩm / Đỗ Văn Chung, Nguyễn Thanh Xuân, Lê Thị Lượng.... - Lào Cai : Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai, 2011. - 88 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 700.9597167 / M600T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001011-1012, DC.001588
     Từ khoá: Mỹ thuật; Âm nhạc; Địa chí; Lào Cai
800 - VĂN HỌC
125. Trần Hùng. Trần Hùng thơ / Trần Hùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 201 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.92214 / TR121H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001063-1067, DC.001589
     Từ khoá: Địa chí; Lào Cai; Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
126.  Bảo Thắng trên đường phát triển = Bao Thang on the development / Đặng Đình Chấn, Trần Miêu, Trần Anh Tuấn... ; Biên dịch tiếng Anh: Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Btes. - H. : Văn hóa thông tin : Công ty văn hóa trí tuệ Việt, 2007. - 279 tr.: ảnh ; 21 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về truyền thống cách mạng vẻ vang, những tiềm năng cơ hội đang trên đà phát triển mạnh mẽ của vùng quê Bảo Thắng
     Phân loại: 959.7167 / B108T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000631, DC.001542
                          Kho Mượn: M.036778
     Từ khoá: Địa chí; Lào Cai; Bảo Thắng; Việt Nam
127.  Du lịch Lào Cai. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2002. - 43 tr. ; 17 cm
     Tên sách ngoài bìa ghi: Lào Cai điểm đến của du khách.     sLC.034097
     Phân loại: 915.9716704 / D500L
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001636-1640
                          Kho luân chuyển: LC.034097-34101
     Từ khoá: Du lịch; Lào Cai; Địa chí
128.  Lào Cai 25 năm tái lập và phát triển (01/10/1991 - 01/10/2016) / Biên soạn: Đỗ Viết Lợi, Phùng Nam Trung, Trần Nguyên Tuấn.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 245 tr. : ảnh ; 25x22 cm
     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy, HĐND, UBND. Tỉnh Lào Cai
     Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin khái quát, những hình ảnh tiêu biểu về con người và mảnh đất Lào Cai với những đổi thay lớn lao, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển từ khi tái lập tỉnh đến nay
     Phân loại: 959.7167 / L108C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001289-1293, DC.001541
     Từ khoá: Lịch sử; Phát triển; Đổi mới; Địa chí; Lào Cai
129.  Văn Bàn trong hành trình đổi mới = Van Ban on the renovation itinerary / Biên soạn: Đặng Đình Chấn, Trần Miêu, Trần Anh Tuấn.... - H. : Văn hóa thông tin : Công ty văn hóa trí tuệ Việt, 2007. - 251 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Gương mặt Việt Nam)
     Tóm tắt: Lịch sử và truyền thống huyện Văn Bàn: tiềm năng, nguồn lực, lễ hội ; truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, hành trình phát triển và hội nhập...
     Phân loại: 959.7167 / V115B
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000931, DC.001543-1544
     Từ khoá: Lịch sử; Kinh tế; Văn hóa; Văn Bàn; Lào Cai; Địa chí
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 918 | lượt tải:233

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 894 | lượt tải:222

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 922 | lượt tải:238

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 947 | lượt tải:249

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1065 | lượt tải:267
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây