Thư mục thông báo sách mới số 5/2022

Thứ năm - 18/08/2022 14:03 387 0
200 - TÔN GIÁO
1.  Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0 / Nguyễn Phú Lợi biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 498 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ thông tin và truyền thông. - Thư mục: Tr.485 - 491.     sLC.038929
     Tóm tắt: Khái quát một bức tranh tương đối toàn diện về sự chuyển biến của tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0, góp phần vào việc hoạch định chính sách, phát huy các nguồn lực của tôn giáo cho sự phát triển đất nước
     Phân loại: 200.9597 / S550C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044641
                          Kho Mượn: M.059324-59325
                          Kho luân chuyển: LC.038929-38930
     Từ khoá: Tôn giáo; Toàn cầu hóa; Cách mạng 4.0; Việt Nam
 
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
2. A Jar. Lời nói vần của người Jrai ở Kon Tum / A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 223 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Ghi chép những lời nói vần được sưu tập trong đời sống sinh hoạt, văn hoá, tập tục, sinh hoạt của dân tộc Jrai ở Kon Tum, thể hiện những nét đẹp trong phương ngữ người Jrai
     Phân loại: 398.808995930959761 / L462N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044575
                          Kho Mượn: M.059258
     Từ khoá: Dân tộc Jrai; Văn hóa dân gian; Kon Tum; Lời nói
3. A Jar. Truyện cổ Bahnar, Xơ Đăng ở Kon Tum : Song ngữ: Việt - Bahnar, Việt - Xơ Đăng / A Jar, Nguyễn Tiến Dũng sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 559 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 398.209597 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044593
                          Kho Mượn: M.059275
     Từ khoá: Dân tộc Xơ Đăng; Dân tộc Ba Na; Truyện cổ; Văn học dân gian; Việt Nam
4. Bùi Duy Chiến. Ngôi nhà truyền thống trong đời sống của người Phù Lá ở Lào Cai / Bùi Duy Chiến. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 319 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Khái quát về người Phù Lá ở Lào Cai; hình thái cư trú, kỹ thuật dựng nhà, một số biến đổi về hình thái cư trú và nhà ở trong giai đoạn hiện nay; tập tục liên quan đến dựng nhà mới, tín ngưỡng, một số phong tục tập quán diễn ra trong ngôi nhà và một số biến đổi về phong tục, tín ngưỡng, văn hoá ứng xử dưới nếp nhà của người Phù Lá ở Lào Cai trong giai đoạn hiện nay
     Phân loại: 392.360899540597167 / NG452N
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002312
                          Kho Đọc: D.044570
     Từ khoá: Phong tục cổ truyền; Nhà ở; Dân tộc Phù Lá; Lào Cai; Địa chí
5. Bùi Thị Giang. Ẩm thực của người Pa Dí huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai / Bùi Thị Giang. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 277 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 265-266
     Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; ẩm thực của người Pa Dí; tập quán và những biến đổi trong ăn uống của người Pa Dí
     Phân loại: 394.1208995910597167 / Â120T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002310
                          Kho Đọc: D.044568
     Từ khoá: Văn hóa ẩm thực; Người Pa Di; Mường Khương; Lào Cai; Địa chí
6. Bùi Văn Tiếng. Văn hóa dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại / Bùi Văn Tiếng. - H. : Văn học, 2019. - 285 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá, văn nghệ dân gian đất Quảng; giới thiệu truyện cổ dân gian Việt Nam - một góc nhìn; khái quát Đà nẵng đương đại - nhìn từ văn hoá dân gian
     Phân loại: 390.0959752 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044582
                          Kho Mượn: M.059264
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Quảng Nam; Nghiên cứu; Việt Nam
7. Chử Thị Thu Hà. Văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội / Chử Thị Thu Hà. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 407 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 304-378. - Thư mục: tr. 379-402
     Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái quát về người Dao ở Ba Vì - Hà Nội, tập quán ăn, uống, hút, nhà ở, trang phục của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội và biến đổi trong văn hoá vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội
     Phân loại: 390.008995978059731 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044628
                          Kho Mượn: M.059311
     Từ khoá: Văn hóa vật chất; Dân tộc Dao; Ba Vì; Hà Nội
8.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.18 : Tháng Ba 1872 - Tháng Tư 1875. - 2002. - 1136 tr. : ảnh chân dung. - Phụ lục: tr. 877-1126
     Tóm tắt: Gồm những tác phẩm viết trong thời gian từ Tháng Ba 1872 đến Tháng Tư 1875, C. Mác và Ph. Ăng-ghen tiếp tục phân tích các bài học kinh nghiệm của Công xã Pari, đấu tranh chống các âm mưu chia rẽ và bè phái, phê phán các lí thuyết và tư tưởng vô sản, củng cố sự đoàn kết về tư tưởng và về tổ chức của phong trào vô sản, đề ra đường lối chiến lược, sách lược cho phong trào đó trong tình hình mới
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044473
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
9.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.19 : Tháng Ba 1875 - Tháng Năm 1883. - 2002. - 976 tr. : ảnh chân dung
     Tóm tắt: Gồm những tác phẩm viết trong thời gian từ Tháng Ba 1875 đến Tháng Năm 1883, C. Mác và Ph. Ăng-ghen tiếp tục các hoạt động lí luận cách mạng, kiên trì giúp đỡ giai cấp công nhân các nước xây dựng các đảng cách mạng, vạch trần chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc, bảo vệ các mục tiêu và đường lối cách mạng của phong trào công nhân
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044474
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
10.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.22 : Tháng Giêng 1890 - Tháng Tám 1895. - 2002. - 1104 tr.. - Phụ lục: tr. 787-1096
     Tóm tắt: Gồm những bài viết của Ph. Ăng-Ghen trong những năm 1890 - 1895 về chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các cường quốc tư bản chủ nghĩa tăng cường xâm chiếm thuộc địa, bóc lột và bần cùng hoá quần chúng nhân dân lao động, giai cấp vô sản thế giới đang trong quá trình tập hợp lực lượng để bước vào trận chiến đấu mới, nội bộ phong trào công nhân quốc tế có những biểu hiện của sự phân liệt
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044475
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
11.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.24. - 1994. - 832 tr.
     Tóm tắt: Trọn vẹn tập 2 của bộ "Tư bản" của C. Mác, nghiên cpu sâu về quá trình lưu thông của tư bản
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044476
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
12.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.40 : 1835-1843. - 2000. - 1245 tr.. - Phụ lục: tr. 991-1237
     Tóm tắt: Bao gồm các thi phẩm, văn phẩm của C. Mác viết chủ yếu trong thời gian 1835 - 1843, phản ánh nhiều mặt về thế giới quan của Mác, thái độ của ông đối với hiện thực xung quanh, những nét đang hình thành trong nhân cách của ông
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044477
                          Kho Mượn: M.059180
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
13.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.42. - 2000. - 770 tr.. - Phụ lục: tr. 556-765
     Tóm tắt: Gồm những tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen viết trong thời gian từ Tháng Giêng 1844 đến Tháng Hai 1848, chứa đựng những luận điểm thiên tài về những nguyên lí cơ bản của triết học Mác-xít, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học Mác-xít và chủ nghĩa cộng sản khoa học
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044478
                          Kho Mượn: M.059181
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
14.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.45. - 2001. - 1215 tr.. - Phụ lục: tr. 873-1211
     Tóm tắt: Gồm những tác phẩm do hai nhà kinh điển viết trong thời gian 1867 - 1893, nội dung phân tích và phê phán tác phẩm của một số học giả về lịch sử Ai-rơ-len, về hình thái xã hội trước chủ nghĩa tư bản, cùng một số phương pháp nghiên cứu về vấn đề xã hội học và lịch sử...
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044479
                          Kho Mượn: M.059182
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
15.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.49. - 2000. - 965 tr.
     Tóm tắt: Gồm 4 tác phẩm về kinh tế do Mác viết trong thời gian từ tháng bảy 1863, phân tích những kết quả của quá trình sản xuất trực tiếp, hình thái của giá trị và quá trình lưu thông của tư bản
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044481
                          Kho Mượn: M.059186
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
16.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.50. - 2000. - 989 tr.
     Tóm tắt: Gồm 4 tác phẩm về kinh tế do Mác viết trong thời gian từ tháng bảy 1863, phân tích những kết quả của quá trình sản xuất trực tiếp, hình thái của giá trị và quá trình lưu thông của tư bản
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044507
                          Kho Mượn: M.059214-59215
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
17.  C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : Sự thật. - 22 cm
          T.46, Ph.2. - 2001. - 1109 tr.
     Tóm tắt: Gồm các bản thảo kinh tế do C. Mác viết vào những năm 1857 - 1859, đặc biệt phê phán môn kinh tế chính trị tư sản và quá trình lưu thông của tư bản
     Phân loại: 335.422 / C-000M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044480
                          Kho Mượn: M.059183
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác; Mác;  Các; Ănghen;  Ph.; Toàn tập
18.  Câu đố Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 207 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 398.60959742 / C125Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044588
                          Kho Mượn: M.059270
     Từ khoá: Văn học dân gian; Câu đố; Dân tộc Thái; Việt Nam
19.  Dương Quảng Hàm con người và tác phẩm / Biên soạn: Lê Thi chủ biên. - H. : Giáo dục, 2002. - 877 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Gồm các bài viết của các nhà nghiên cứu văn học về Dương Quảng Hàm, nhà sư phạm mãu mực, nhà văn học sử tiên phong. Tác phẩm chọn tuyển của Dương Quảng Hàm
     Phân loại: 371.10092 / D561Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044540
     Từ khoá: Dương Quảng Hàm (1898-1946); Văn học hiện đại; Tác giả; Tác phẩm; Việt Nam
20.  Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cho đồng bào dân tộc hiện nay / Biên soạn: Lưu Văn An chủ biên, Nguyễn Thị Trường Giang, Nguyễn Thị Phương Thảo.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 445 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ thông tin và truyền thông. - Thư mục: Tr. 427 - 437.     sLC.038927
     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, phát triển bền vững, truyền thông vùng dân tộc thiểu số; kinh nghiệm của một số nước về truyền thông vùng dân tộc thiểu số...
     Phân loại: 302.2309597 / GI-103P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044640
                          Kho Mượn: M.059322-59323
                          Kho luân chuyển: LC.038927-38928
     Từ khoá: Giải pháp; Nâng cao; Hiệu quả; Truyền thông; Đồng bào; Dân tộc thiểu số; Việt Nam
21.  Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên (Sử thi Ba Na) / Nguyễn Việt Hùng, Võ Quang Trọng, Nguyễn Quang Tuệ... ; Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 639 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về các tác phẩm sử thi Ba Na tiêu biểu trong kho tàng sử thi Tây Nguyên như: Giông cưới nàng khỉ, Giông đạp đổ núi đá cao ngất, Giông lấy nàng Bia Phu, Bia Phu bỏ Giông, Dăm Noi, Giông đi đòi nợ...
     Phân loại: 398.209597 / GI-462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044603
                          Kho Mượn: M.059283
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Dân tộc Ba Na; Sử thi; Tây Nguyên; Việt Nam
22. Hoàng Thị Thuận. Phong tục tang ma của người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng / Hoàng Thị Thuận. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 186-239. - Thư mục: tr. 240-246
     Tóm tắt: Khái quát về người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Phong tục, nghi lễ tang ma, tác động của các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo và những biến đổi trong phong tục tang ma của người Tày ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
     Phân loại: 393.0899591059712 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044630
                          Kho Mượn: M.059313
     Từ khoá: Phong tục; Tang lễ; Dân tộc Tày; Trùng Khánh; Cao Bằng
23. Hoàng Tuấn Cư. Lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn / Hoàng Tuấn Cư chủ biên, Hoàng Văn Hạnh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 495 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 487-488
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn như nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi lễ đầy tháng; những tập tục liên quan đến lễ đầy tháng; tổ chức lễ đầy tháng; một số biểu tượng trong lễ đầy tháng; hát pụt trong lễ đầy tháng; những biến đổi trong tổ chức lễ đầy tháng; lễ đầy tháng - nét đẹp văn hoá truyền thống của người Tày. Giới thiệu những bài cúng trong lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn
     Phân loại: 395.1220899591059713 / L250Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044591
                          Kho Mượn: M.059273
     Từ khoá: Nghi lễ truyền thống; Dân tộc Tày; Bắc Kạn; Lễ đầy tháng
24. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 297 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức tổng hợp, cơ bản về những vấn đề mấu chốt liên quan đến cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam
     Phân loại: 328.597 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044642
                          Kho Mượn: M.059326
     Từ khoá: Quốc hội; Bầu cử; Lịch sử; Việt Nam
25.  Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam : Nhóm biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên / Đặng Hoành Loan. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.5 : Lời hát then dân tộc Tày ở Lạng Sơn. - 2020. - 995 tr.
     Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then cầu khoăn; lễ then trình tổ; lễ then nối số; lễ then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa, lễ then phi tỳ...
     Phân loại: 398.8709597 / H110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044599
                          Kho Mượn: M.059281
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Hát then; Dân tộc Tày; Việt Nam; Lạng Sơn; Dân tộc Nùng; Dân tộc Thái
26.  Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam : Nhóm biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên / Đặng Hoành Loan. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.6 : Lời hát then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang. - 2020. - 1119 tr.
     Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then cầu khoăn; lễ then trình tổ; lễ then nối số; lễ then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa, lễ then phi tỳ...
     Phân loại: 398.8709597 / H110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044600
                          Kho Mượn: M.059284
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Hát then; Dân tộc Tày; Việt Nam; Tuyên Quang; Dân tộc Nùng; Dân tộc Thái; Hà Giang
27.  Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam : Nhóm biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên / Đặng Hoành Loan. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.7 : Lời hát then dân tộc Tày ở Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh. - 2020. - 1319 tr.
     Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then cầu khoăn; lễ then trình tổ; lễ then nối số; lễ then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa, lễ then phi tỳ...
     Phân loại: 398.8709597 / H110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044601
                          Kho Mượn: M.059285
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Hát then; Dân tộc Tày; Việt Nam; Lào Cai; Dân tộc Nùng; Dân tộc Thái; Thái Nguyên; Quảng Ninh
28.  Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam / Biên soạn: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thuận. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 479 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 466-474
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu và dân tộc Khơ Mú; nghiên cứu một số đặc trưng văn hoá, tục lệ, phong tục trong hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú; một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú trong giai đoạn hiện nay
     Phân loại: 392.509597 / H454N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044573
                          Kho Mượn: M.059256
     Từ khoá: Dân tộc Sán Dìu; Hôn nhân; Dân tộc Khơ Mú; Gia đình; Việt Nam
29.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.6 : 1949-1950. - 2011. - 620 tr.
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044509
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1980-1969; Toàn tập; Tác phẩm; Bài viết; Thư
30.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.8 : 1953-1954. - 2011. - 631 tr.
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044510
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1980-1969; Toàn tập; Tác phẩm; Bài viết; Thư
31.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.9 : 1954-1955. - 2011. - 592 tr.
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044511
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1980-1969; Toàn tập; Tác phẩm; Bài viết; Thư
32.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.10 : 1955-1957. - 2011. - 704 tr.
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044512
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1980-1969; Toàn tập; Tác phẩm; Bài viết; Thư
33.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.11 : 1957-1958. - 2011. - 683 tr.
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044513
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1980-1969; Toàn tập; Tác phẩm; Bài viết; Thư
34.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.14 : 1963-1965. - 2011. - 822 tr.
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044514
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1980-1969; Toàn tập; Tác phẩm; Bài viết; Thư
35.  Khảo cứu hệ thống loại hình truyện kể Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / Vũ Anh Tuấn sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 699 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 398.209597 / KH108C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044594
                          Kho Mượn: M.059276
     Từ khoá: Văn học dân gian; Khảo cứu; Truyện kể; Loại hình; Đông Bắc; Việt Nam
36.  Khắp Một của người Thái ở Điện Biên / Lương Thị Đại sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 911 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Gồm bản chữ Thái cổ và bản phiên âm tiếng Thái, bản dịch nghĩa tiếng Việt về những nghi lễ truyền thống, phong tục, tín ngưỡng của dân tộc Thái ở Điện Biên
     Phân loại: 398.4108995910597177 / KH117M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044576
                          Kho Mượn: M.059259
     Từ khoá: Tín ngưỡng dân gian; Nghi lễ truyền thống; Dân tộc Thái; Điện Biên
37.  Kinh tế hàng hoá của Thăng Long - Hà Nội / Biên soạn.: Nguyễn Trí Dĩnh chủ biên, Lương Xuân Quỳ, Hoàng Văn Hoa.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 396 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
     ĐTTS ghi: Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09. - Thư mục: tr. 380-390
     Tóm tắt: Kinh tế hàng hoá và phát triển kinh tế hàng hoá ở thủ đô qua các thời kì phong kiến, thời kì thực dân Pháp đô hộ và tạm chiến cho tới thời kỳ đổi mới
     Phân loại: 330.959731 / K312T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044562
     Từ khoá: Kinh tế hàng hóa; Lịch sử; Hà Nội
38. Linh Nga Niê Kdam. Văn hóa Tây Nguyên giàu và đẹp / Linh Nga Niê Kdam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 463 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 454-457
     Tóm tắt: Trình bày khái quát về văn hoá dân gian Tây Nguyên như luật tục, thổ cẩm, nhà sàn, lễ hội, tục uống rượu cần, trò chơi dân gian, phong tục hôn nhân, gia đình truyền thống, nghệ thuật diễn xướng, trường ca, sử thi, dân ca, nhạc cụ dân gian... trong đời sống các tộc người ở Tây Nguyên
     Phân loại: 390.095976 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044634
                          Kho Mượn: M.059317
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tây Nguyên; Việt Nam
39. Lê Thị Dự. Văn hóa dân gian làng Hoạch Trạch / Lê Thị Dự. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 221 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 185-206. - Thư mục: tr. 207-211
     Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lí, cảnh quan, lịch sử và con người làng Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Giới thiệu văn hoá dân gian làng Hoạch Trạch như: tín ngưỡng, phong tục, nhà ở, trang phục...
     Phân loại: 390.0959734 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044632
                          Kho Mượn: M.059315
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Hoạch Trạch; Hải Dương
40. Lê Thị Phượng. Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội / Lê Thị Phượng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 347 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 239-330. - Thư mục: tr. 331-340
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu văn hoá Đông Anh, truyền thuyết, thần tích và di tích thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội, nghi lễ, lễ hội, vai trò của tục thờ và những vẫn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị tục thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh - Hà Nội
     Phân loại: 398.410959731 / D300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044624
                          Kho Mượn: M.059307
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tín ngưỡng dân gian; Di tích; Lễ hội; Thờ thần; Hà Nội; Đông Anh
41. Lê Văn Liêm. Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Gia Rai trong môi trường văn hóa đương đại / Lê Văn Liêm. - H. : Văn học dân tộc, 2020. - 311 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 273-294. - Thư mục: tr. 295-303
     Tóm tắt: Tổng quan về giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Gia Rai ở tỉnh Gia Lai; vấn đề kế thừa và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Gia Rai trong môi trường văn hoá đương đại
     Phân loại: 305.89593059762 / GI-100T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044579
                          Kho Mượn: M.059262
     Từ khoá: Văn hoá truyền thống; Giá trị văn hoá; Dân tộc Gia Rai; Gia Lai
42. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.20 : Tháng Mười một 1910 - tháng Mười một 1911. - 2005. - 705 tr.
     Tóm tắt: Gồm những tác phẩm Lênin viết trong thời kì từ 11/1910 đến 11/1911: Bức thư ngỏ gửi toàn thể những người dân chủ - xã hội ủng hộ Đảng; Những ý kiến bất đồng trong phong trào công nhân Châu Âu, về một số đặc điểm trong sự phát triển lịch sử của chủ nghĩa Mác; L. N. Tôn-Xtôi và thời đại của ông; Chủ nghĩa cải lương trong phong trào dân chủ - xã hội Nga
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044486
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Phong trào công nhân; Châu Âu; Toàn tập
43. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.21 : Tháng Chạp 1911 - tháng Bảy 1912. - 2005. - 856 tr.
     Tóm tắt: Gồm các tác phẩm của V.I. Lênin viết từ tháng Chạp năm 1911 đến tháng Bảy năm 1912 phản ánh cuộc đấu tranh của Lênin nhằm phục hồi và củng cố Đảng Macxít cách mạng
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044487
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Cách mạng tháng 10; Châu Âu; Toàn tập; Nga
44. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.22 : Tháng Bảy 1912 - tháng Hai 1913. - 2005. - 753 tr.
     Tóm tắt: Toàn bộ tác phẩm của Lênin viết trong những năm 1912-1913 về khởi nghĩa, cách mạng và đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Nga
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044488
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Cách mạng; Châu Âu; Toàn tập; Đường lối
45. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.25 : Tháng Ba - tháng Bảy 1914. - 2005. - 782 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm của V.I.Lênin viết từ tháng 3-7/1914 phản ánh hoạt động của người trong giai đoạn này trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân Nga và quốc tế, củng cố Đảng. Chuẩn bị cho quần chúng tiến tới một cuộc cách mạng mới
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044489
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Chủ nghĩa cộng sản; Châu Âu; Toàn tập
46. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.26 : Tháng Bảy 1914 - tháng Tám 1915. - 2005. - 741 tr.
     Tóm tắt: Gồm những tác phẩm của Lênin viết năm thứ nhất của cuộc chiến tranh, từ tháng 7/1914 đến 8/1915 phản ánh thời kì chiến tranh đế quốc chủ nghĩa thế giới
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044490
                          Kho Mượn: M.059197
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Lãnh đạo cách mạng; Châu Âu; Toàn tập
47. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.28 : Bút ký về chủ nghĩa đế quốc. - 2006. - 1059 tr.
     Tóm tắt: Gồm những tác phẩm được Lênin viết từ năm 1912 đến 1916, trong đó Lênin đã tổng kết sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thế giới trong nửa thế kỉ, dựa vào những qui luật phát sinh, phát triển và suy vong của chủ nghĩa tư bản mà Mác và Ăngghen đã phát hiện ra
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044491
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Chủ nghĩa tử bản; Suy thoái; Toàn tập
48. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.29 : Bút ký triết học. - 2006. - 943 tr.
     Tóm tắt: Gồm những bản tóm tắt, những đoạn trích, những ghi chú về cuốn sách và các bài khác nhau viết về triết học và cả những ý kiến, bút tích của Lênin ghi bên lề và trong văn bản các cuốn sách triết học trong tủ sách riêng của Người
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044492
                          Kho Mượn: M.059198
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Triết học; Toàn tập
49. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.30 : Tháng Bảy 1916 - tháng Hai 1917. - 2006. - 698 tr.
     Tóm tắt: Gồm những tác phẩm viết trong thời gian từ tháng Bảy 1916 đến cách mạng dân chủ-tư sản tháng Hai 1917 ở Nga: Tổng kết một cuộc tranh luận về quyền tự quyết, về một sự biếm hoạ của chủ nghĩa Mác và về "Chủ nghĩa kinh tế đế quốc"; Cương lĩnh quân sự của cách mạng vô sản; Chủ nghĩa đế quốc và sự phân biệt trong phong trào XHCN; Báo cáo về cách mạng 1905
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044493
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Cách mạng vô sản; Toàn tập
50. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.31 : Tháng Ba - tháng Tư 1917. - 2005. - 826 tr.
     Tóm tắt: Bao gồm những tác phẩm do Lênin viết từ 3 đến cuối tháng 4/1917, trong đó nhiều tác phẩm được coi như văn kiện mang tính chất cương lĩnh của Đảng Bôn-sê-vích của chủ nghĩa Mác sáng tạo. Những vấn đề lí luận cách mạng, nhà nước, chiến tranh và hoà bình, vai trò của Đảng, sách lược của Đảng cùng các luận điểm
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044494
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Sách lược; Toàn tập; Giai cấp công nhân
51. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.50 : Những thư từ tháng Mười 1917 - tháng Sáu 1919. - 2006. - 805 tr.. - Phụ lục: tr. 481
     Tóm tắt: Gồm các tác phẩm được Lênin viết từ tháng 10/1917 đến tháng 6/1919. Phản ánh hoạt động thực tiễn và hoạt động tổ chức cực kì đa dạng của Lênin với vai trò của vị lãnh đạo trong xây dựng kinh tế-văn hoá, tổ chức công tác phòng thủ đất nước, chính sách đối ngoại...
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044495
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Lãnh đạo cách mạng; Toàn tập; Giai cấp công nhân
52. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.51 : Những thư từ tháng Bảy 1919 - tháng Mười một 1920. - 2006. - 726 tr.. - Phụ lục: tr. 421
     Tóm tắt: Gồm 628 bức thư, điện báo, bản ghi điện thoại chỉ đạo công việc đất nước của Lênin từ 7/1919 đến tháng 10/1920. Phản ánh công cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng của giai cấp công nhân, nông dân Nga bảo vệ chính quyền Xô Viết
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044496
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Lãnh đạo cách mạng; Toàn tập; Giai cấp công nhân
53. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.52 : Những thư từ tháng Mười một 1920 - tháng Sáu 1921. - 2005. - 707 tr.
     Tóm tắt: Bao gồm các bức thư, mẩu thư, điện báo bằng điện thoại viết từ tháng 11/1920 đến tháng 6/1921 phản ánh một thời kì lịch sử mới trong đời sống của nhà nước Xô Viết bắt đầu sau khi đập tan những thế lực chủ chốt của bọn can thiệp nước ngoài và bọn phản cách mạng trong nước
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044497
                          Kho Mượn: M.059199
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Nhà nước Xô Viết; Toàn tập; Giai cấp công nhân
54. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.53 : Những thư từ tháng Sáu - tháng Mười một 1921. - 2006. - 712 tr.. - Phụ lục: tr. 435
     Tóm tắt: Gồm những thư từ, điện tín viết từ tháng 6 đến tháng 11/1921. Phản ánh những công việc to lớn của Lênin trong những ngày đầu xây dựng chính quyền, thực hiện chính sách kinh tế mới, kế hoạch điện khí hoá nước Nga, cải tổ nền kinh tế, chống tệ quan liêu,...
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044498
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Kinh tế; Toàn tập; Giai cấp công nhân
55. Lênin, V.I.. I.I.Lê -nin toàn tập / Lênin, V.I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.55 : Thư gửi người nhà 1893 - 1922. - 2006. - 758 tr.. - Phụ lục: tr. 481
     Tóm tắt: Gồm những bức thư của Lênin gửi những người thân trong những năm 1893-1922
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044499
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Lãnh tụ cách mạng; Toàn tập; Giai cấp công nhân
56. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.1, Ph.1 : Chữ Thái cổ. - 2020. - 531 tr.
     Phân loại: 398.80899591059718 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044604
                          Kho Mượn: M.059286
     Từ khoá: Văn học dân gian; Người Thái đen; Truyện thơ; Mường La; Sơn La; Truyện kể
57. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.1, Ph.2 : Chữ Thái cổ. - 2020. - 371 tr.
     Phân loại: 398.80899591059718 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044605
                          Kho Mượn: M.059287
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Người Thái đen; Truyện thơ; Mường La; Sơn La; Chữ viết cổ
58. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.1, Ph.3 : Chữ Thái cổ. - 2020. - 395 tr.
     Phân loại: 398.80899591059718 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044606
                          Kho Mượn: M.059288
     Từ khoá: Văn học dân gian; Người Thái đen; Truyện thơ; Mường La; Sơn La; Chữ viết cổ
59. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.2, Ph.1 : Phiên âm tiếng thái. - 2020. - 539 tr.
     Phân loại: 398.80899591059718 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044607
                          Kho Mượn: M.059289
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Người Thái đen; Truyện thơ; Mường La; Sơn La
60. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.2, Ph.2 : Phiên âm tiếng thái. - 2020. - 375 tr.
     Phân loại: 398.80899591059718 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044608
                          Kho Mượn: M.059290
     Từ khoá: Văn học dân gian; Người Thái đen; Truyện thơ; Mường La; Sơn La
61. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.2, Ph.3 : Phiên âm tiếng Thái. - 2020. - 379 tr.
     Phân loại: 398.80899591059718 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044609
                          Kho Mượn: M.059291
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Người Thái đen; Truyện thơ; Mường La; Sơn La
62. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.3, Ph.1 : Dịch nghĩa tiếng việt. - 2020. - 511 tr.
     Phân loại: 398.80899591059718 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044610
                          Kho Mượn: M.059292
     Từ khoá: Văn học dân gian; Người Thái đen; Truyện thơ; Mường La; Sơn La
63. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.3, Ph.2 : Dịch nghĩa tiếng việt. - 2020. - 319 tr.
     Phân loại: 398.80899591059718 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044611
                          Kho Mượn: M.059293
     Từ khoá: Văn học dân gian; Người Thái đen; Truyện thơ; Mường La; Sơn La
64. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.3, Ph.3 : Dịch nghĩa tiếng việt. - 2020. - 341 tr.
     Phân loại: 398.80899591059718 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044612
                          Kho Mượn: M.059294
     Từ khoá: Văn học dân gian; Người Thái đen; Truyện thơ; Mường La; Sơn La
65. Lò Xuân Dừa. Đặc điểm truyện thơ Thái "Chàng Lú - Nàng Ủa" (Khun Lú - Náng Ủa) về phương diện thi pháp : Chuyên luận / Lò Xuân Dừa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 259 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 244-254
     Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm thi pháp trong truyện thơ dân gian Thái nói chung và truyện thơ "Chàng Lú - Nàng Ủa" nói riêng về các mặt: trong môi trường địa, văn hoá Thái Tây Bắc; thi pháp kết cấu cốt truyện; thi pháp nhân vật; thi pháp không gian, thời gian nghệ thuật; thi pháp nghệ thuật diễn đạt
     Phân loại: 398.808995910597 / Đ113Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044587
                          Kho Mượn: M.059269
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện thơ; Nghiên cứu văn học; Thi pháp; Dân tộc Thái; Việt Nam
66. Lý Viết Trường. Phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn / Lý Viết Trường. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 255 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn như: Tục thờ Thổ công, đón Tết Nguyên Đán, dán giấy đỏ ngày Tết Nguyên Đán, dựng cây nêu ngày tết...
     Phân loại: 390.08995910959711 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044627
                          Kho Mượn: M.059310
     Từ khoá: Phong tục cổ truyền; Lễ hội; Dân tộc Nùng; Dân tộc Tày; Lạng Sơn; Việt Nam
67. Lương Văn Thiết. Tri thức sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở Nghệ An / Lương Văn Thiết. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 535 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Hệ thống hóa tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở tỉnh Nghệ An. qua đó giới thiệu thêm về tri thức và kinh nghiệm dân gian của người Khơ Mú
     Phân loại: 338.10899593059741 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044613
                          Kho Mượn: M.059295
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tri thức; Sản xuất; Nông nghiệp; Dân tộc Khơ Mú; Nghệ An
68.  Lễ hội của người Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 291 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 237-280. - Thư mục: tr. 281-285
     Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục, nghi lễ trong lễ hội của người Thái như lễ Xên bản, lễ Xên mương, lễ Xên Hươn, Kin chiêng, lễ Xang khan...
     Phân loại: 394.26959742 / L250H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044626
                          Kho Mượn: M.059309
     Từ khoá: Lễ hội truyền thống; Dân tộc Thái; Nghệ An; Việt Nam
69.  Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Lào Cai (1945-2020) / Biên soạn: Hà Thị Khánh Nguyệt chủ biên, Thào Thị Tùng, Vũ Thị Tân.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2021. - 723 tr. ; 22 cm
     ĐTTS ghi: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 305.409597167 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002154, DC.002315
                          Kho Đọc: D.044571
     Từ khoá: Lịch sử; Phong trào phụ nữ; Phụ nữ; Lào Cai; Địa chí
70.  Lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La / Cầm Bao, Quàng Văn Đôi sưu tầm ; Lò Văn Lả biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.1 : Chữ Thái cổ. - 2020. - 699 tr.
     Tóm tắt: Sơ lược về diễn trình thực hiện lễ xên mường của người Thái Đen vùng Mường La, tinh Sơn La; giới thiệu lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La bằng chữ Thái cổ
     Phân loại: 398.80899591059718 / L462C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044620
                          Kho Mượn: M.059302
     Từ khoá: Nghi lễ truyền thống; Người Thái Đen; Văn hóa dân gian; Sơn La; Tín ngưỡng dân gian
71.  Lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La / Cầm Bao, Quàng Văn Đôi sưu tầm ; Lò Văn Lả biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.2 : Phiên âm tiếng Thái và dịch nghĩa tiếng Việt. - 2020. - 983 tr.
     Tóm tắt: Gồm bản phiên âm tiếng Thái dịch nghĩa sang tiếng Việt trong lời ca xên mường của người Thái Đen ở Mường La, tỉnh Sơn La
     Phân loại: 398.80899591059718 / L462C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044617
                          Kho Mượn: M.059299
     Từ khoá: Nghi lễ truyền thống; Người Thái Đen; Văn hóa dân gian; Sơn La
72. Mã A Lềnh. Nét đẹp trong ẩm thực truyền thống của người HMông / Mã A Lềnh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 131 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu về cách chế biến ẩm thực của người Hmông mang đậm nét văn hoá dân giã, đơn giản từ những sản vật ngô và cơm bột ngô, lúa và cơm tẻ, cơm nếp và xôi, các loại bánh, vật nuôi và thịt, thú hoang, vật sống ở nước, côn trùng, rau, quả, củ, cây...
     Phân loại: 394.12089959720597 / N207Đ
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002311
                          Kho Đọc: D.044569
     Từ khoá: Văn hóa ẩm thực; Dân tộc HMông; Việt Nam; Mường Khương; Lào Cai; Địa chí
73.  Một số phong tục, tập quán của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 119 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 111-112
     Tóm tắt: Giới thiệu vài nét khái quát về người Sán Dìu ơ Vĩnh Phúc, một số tục lệ trong đời sống, phong tục lễ tết và một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trong tục lễ truyền thống cảu người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc
     Phân loại: 390.089951059723 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044631
                          Kho Mượn: M.059314
     Từ khoá: Phong tục; Tập quán; Dân tộc Sán Dìu; Vĩnh Phúc
74.  55 năm sự nghiệp "Hiếu nghĩa bác ái" (27/7/1947-27/7/2002) / Biên soạn: Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đình Liêu chủ biên, Nguyễn Đình Khả.... - H. : Lao động xã hội, 2002. - 176 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ lao động - thương binh và xã hội
     Tóm tắt: Trình bày hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng - Nhà nước cùng những thành quả to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp "Hiếu nghĩa, bác ái dối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ"
     Phân loại: 362.8609597 / N114M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044556
     Từ khoá: Thương binh; Liệt sĩ; Đền ơn đáp nghĩa
75. Nguyễn Hữu Hiếu. Văn hóa miệt vườn sông nước Nam Bộ : Sách biên khảo / Nguyễn Hữu Hiếu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 691 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 579-669. - Thư mục: tr. 671-780
     Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về môi trường sông nước Đồng bằng Nam Bộ; khái quát về nơi ăn, chốn ở của cư dân miệt vườn trong mùa nước nổi; phương tiện đi lại và vận chuyển, hoạt động kinh tế, tri thức dân gian, đời sống văn hoá của cư dân miệt vườn vùng Nam Bộ
     Phân loại: 390.09597 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044614
                          Kho Mượn: M.059296
     Từ khoá: Văn hóa truyền thống; Đời sống văn hoá; Nam Bộ; Sách biên khảo; Việt Nam
76. Nguyễn Thị Huế. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam những hướng tiếp cận : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 1271 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận từ những tương đồng; thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận bản chất thể loại và khảo sát loại hình kiểu truyện; truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận thể loại và loại hình nhân vật xấu xí mà tài ba; văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp đặc trưng văn hoá tộc người
     Phân loại: 398.209597 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044586
                          Kho Mượn: M.059268
     Từ khoá: Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Dân tộc thiểu số; Việt Nam
77. Nguyễn Thị Kim Hoa. Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường tỉnh Hòa Bình / Nguyễn Thị Kim Hoa chủ biên, Dương Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Anh Hoàng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 235 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: 213-230
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Mường ở tỉnh Hoà Bình. Văn hoá gia đình truyền thống và sự biến đổi trong văn hoá gia đình truyền thống của tộc Mường Hoà Bình
     Phân loại: 306.850899592059719 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044602
                          Kho Mượn: M.059282
     Từ khoá: Văn hóa; Gia đình truyền thống; Dân tộc Mường; Hòa Bình
78. Nguyễn Thị Lan Hương. Hỏi - đáp về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu / Nguyễn Thị Lan Hương, Trịnh Thị Thanh Thuỷ. - H. : Công thương, 2021. - 230 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và trị giá hải quan, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cùng các câu hỏi tình huống
     Phân loại: 343.59705602638 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044645
                          Kho Mượn: M.059329
     Từ khoá: Xuất nhập khẩu; Pháp luật; Hải quan; Sách hỏi đáp; Việt Nam
79. Nguyễn Thị Thanh Thảo. Hỏi - đáp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Nguyễn Thị Thanh Thảo. - H. : Công thương, 2021. - 238 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời quy định chung của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
     Phân loại: 343.59707102638 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044644
                          Kho Mượn: M.059328
     Từ khoá: Luật bảo vệ người tiêu dùng; Pháp luật; Việt Nam; Sách hỏi đáp
80. Nguyễn Thị Thúy. Văn hóa dân tộc Cống ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy chủ biên, Châm Nhật Tân, Ngyteenx Cảnh Phương. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 691 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 681-685
     Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường cư trú, dân số, tên gọi và nguồn gốc tộc người của dân tộc Cống ở Việt Nam; hoạt động kinh tế truyền thống; văn hoá ứng xử; văn hoá tinh thần; giá trị văn hoá dân tộc Cống và việc bảo tồn, phát huy trong giai đoạn hiện hay
     Phân loại: 390.0899540597 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044585
                          Kho Mượn: M.059267
     Từ khoá: Văn hóa dân tộc; Dân tộc Cống; Văn hóa dân gian; Việt Nam
81. Nguyễn Thị Yên. Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu / Nguyễn Thị Yên chủ biên, Vàng Thị Ngoạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 779 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 775-776
     Tóm tắt: Giới thiệu về người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. Khái quát về Một và Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu và lời ca trong lễ Kin Pang Một
     Phân loại: 394.269597173 / K311P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044589
                          Kho Mượn: M.059271
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Thái; Lễ hội; Lai Châu
82.  Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay / Dương Thị Hương biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông, 2021. - 237 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ thông tin và truyền thông. - Thư mục: Cuối sách
     Tóm tắt: Nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận về văn hóa sinh thái, vai trò của văn hóa sinh thái đối với phát triển bền vững, đồng thời nghiên cứu đánh giá thực trạng về vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam
     Phân loại: 304.209597 / PH110H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044639
                          Kho Mượn: M.059320-59321
     Từ khoá: Văn hóa sinh thái; Vai trò; Phát triển bền vững; Việt Nam
83.  Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành Da - Giày của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện hiệp định thương mại tự do EVFTA và CPTPP / Biên soạn: Đỗ Quang, Đào Thị Thúy Ngà, Đặng Công Hiến. - H. : Công thương, 2021. - 199 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ công thương. - Thư mục: Tr.192-197
     Tóm tắt: Trình bày tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày - một ngành công nghiệp nhiều tiềm năng nhưng cũng còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm khai thác nhiều để có thể hỗ trợ cho quá trình sản xuất được chủ động và đa dạng  về nguyên liệu, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, từng bước phát triển và hội nhập...
     Phân loại: 338.47685309597 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044648
     Từ khoá: Công nghiệp nhẹ; Da; Giày; Việt Nam
84.  Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt - may của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Hiệp định thương mại tự do EVFTA và CPTPP / Biên soạn: Đặng Anh Đào, Nguyễn Thị Chi, Ngô Thị Tuyết Mai. - H. : Công thương, 2021. - 199 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ công thương. - Thư mục: Tr.194-199
     Tóm tắt: Ngành dệt may và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may; Tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may của Việt Nam; Định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may của Việt Nam trong bối cảnh thực thi EVFTA và CPTPP
     Phân loại: 338.4767709597 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044646
     Từ khoá: Phát triển; Công nghiệp dệt; Việt Nam; Hiệp định thương mại tự do
85.  Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất và lắp ráp ô tô của Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc và Thái Lan / Biên soạn: Đào Đình Hưng, Trương Hữu Thắng. - H. : Công thương, 2021. - 239 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ công thương. - Thư mục: Tr.236-237
     Tóm tắt: Khái quát về công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp hỗ trợ sản xuất Ôtô; Công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô tại Hàn Quốc và Thái Lan; Định hướng và giải pháp hỗ trợ công nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam
     Phân loại: 338.4762922209597 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044649
     Từ khoá: Công nghiệp ôtô; Sản xuất; Lắp ráp; Việt Nam
86.  Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. - H. : Công thương, 2021. - 199 tr. ; 24 cm
     Thư mục: Tr.197-199
     Tóm tắt: Cung cấp tình hình phát triển CNHT ngành điện tử của Việt Nam; nân g cao nhận thức của các doạnh nghiệp và các nhà quản lý về thực trạng phát triển CNHT ngành điện tử Việt Nam hiện nay cũng như vai trò to lớn của nó với sự hình thành một số ngành công nghiệp hiện đại của đất nước...
     Phân loại: 338.4762138109597 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044647
     Từ khoá: Phát triển; Công nghiệp điện tử; Việt Nam; Hiệp định thương mại tự do
87. Phạm Văn Kiệm. Tăng cường khai thác cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean đến năm 2025 / Phạm Văn Kiệm, Phạm Hồng Tú. - H. : Công thương, 2021. - 230 tr. ; 21 cm
     Thư mục: Tr.224 - 230
     Tóm tắt: Khái quát về cộng đồng kinh tế Asean (AEC) và cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam; Thực trạng khai thác cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam trong bối cảnh thành lập AEC...
     Phân loại: 382.09597 / T116C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044643
                          Kho Mượn: M.059327
     Từ khoá: Ngoại thương; Thương mại; Khai thác; Cơ hội; Cộng đồng kinh tế ASEAN; Việt Nam
88.  Sử thi Ê Đê nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền : Sách chuyên khảo / Kiều Trung Sơn chủ biên, Lê Văn Kỳ, Vũ Quang Dũng.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 451 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 368-437. - Thư mục: tr. 438-446
     Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận và tổng quan tư liệu và hướng tiếp cận sử thi Tây Nguyên; nghệ thuật ngôn từ trong diễn xướng sử thi Ê Đê; công thức nhạc điệu trong diễn xướng sử thi Ê Đê; nghệ nhân và vấn đề trao truyền sử thi Ê Đê
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044581
                          Kho Mượn: M.059263
     Từ khoá: Văn học dân gian; Sử thi Ê đê; Nghệ thuật; Diễn xướng; Sách chuyên khảo; Việt Nam
89.  Sự tích đoàn kết các dân tộc =  Klei Yăl Dlei Đưm Hgum Mguôp Djăp Djuê Ana : Kho tàng truyện cổ Ê Đê / Trương Bi chủ biên ; Người kể: Y Wih H'wing... ; Y Wơl Knah dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 363 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 398.209597 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044637
                          Kho Mượn: M.059318
     Từ khoá: Dân tộc Ê Đê; Văn học dân gian; Đắk Lắc; Truyện cổ; Việt Nam
90.  Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái / Khuyết Danh, Lò Văn Lả sưu tầm. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.1. - 2020. - 611 tr.
     Phân loại: 398.209597 / TH121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044618
                          Kho Mượn: M.059300
     Từ khoá: Văn học dân gian; Thần thoại; Truyền thuyết; Truyện cổ tích; Dân tộc Thái; Việt Nam
91.  Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái / Khuyết Danh, Lò Văn Lả sưu tầm. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.2. - 2020. - 463 tr.
     Phân loại: 398.209597 / TH121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044619
                          Kho Mượn: M.059301
     Từ khoá: Văn học dân gian; Thần thoại; Truyền thuyết; Truyện cổ tích; Dân tộc Thái; Việt Nam
92.  Thần trong tâm thức của người M'Nông / Bùi Minh Vũ sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 203 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Nghiên cứu các vị thần trong tâm thức của người Mnông; một số quan niệm dân gian trong đời sống tâm linh của người Mnông và giới thiệu một số truyện kể về các vị thần trong văn hoá dân gian của người Mnông
     Phân loại: 398.4108995930597 / TH121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044615
                          Kho Mượn: M.059297
     Từ khoá: Dân tộc Mnông; Văn hóa dân gian; Thần linh; Việt Nam
93.  Tra cứu toàn tập C.Mác và Ph.Ăng Ghen Lào Cai áo dụng giải pháp kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất / Lưu Hòa. - H. : Chính trị quốc gia. - 22 cm
     Kí hiệu báo: EV 12
          T.1 : A-M. - 2006. - 1003 tr.
     Tóm tắt: Khái quát một cách có hệ thống các quan điểm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen, bao gồm các phạm trù triết học, kinh tế học chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học... trong hơn 10000 mục từ và tiểu mục từ và được sắp xếp theo chữ cái tiếng Việt
     Phân loại: 335.42 / TR100C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044471
                          Kho Mượn: M.059176-59177
     Từ khoá: Sách tra cứu; Chủ nghĩa Mác; Toàn tập
94.  Tra cứu toàn tập C.Mác và Ph.Ăng Ghen Lào Cai áo dụng giải pháp kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất / Lưu Hòa. - H. : Chính trị quốc gia. - 22 cm
     Kí hiệu báo: EV 12
          T.2 : N-Y. - 2006. - 1026 tr.
     Tóm tắt: Khái quát một cách có hệ thống các quan điểm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen, bao gồm các phạm trù triết học, kinh tế học chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học... trong hơn 10000 mục từ và tiểu mục từ và được sắp xếp theo chữ cái tiếng Việt
     Phân loại: 335.42 / TR100C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044472
                          Kho Mượn: M.059178-59179
     Từ khoá: Sách tra cứu; Chủ nghĩa Mác; Toàn tập
95.  Truyện cổ Xơ Đăng / Y Mang sưu tầm, biên dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 339 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 398.209597 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044633
                          Kho Mượn: M.059316
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ; Việt Nam
96. Trương Bi. Không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông / Trương Bi. - H. : Sân khấu, 2020. - 687 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục ảnh: tr. 669-676. - Thư mục: tr. 677-679
     Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá dân gian Ê Đê, M'Nông; những kết quả sưu tầm, nghiên cứu sử thi Ê Đê, M'Nông; không gian diễn xướng, nghệ nhân kể sử thi và tên tác phẩm sử thi Ê Đê, M'Nông; những câu chuyện huyền thoại về không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông; không gian "sống" và giải pháp bảo tồn không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông
     Phân loại: 398.09597 / KH455G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044616
                          Kho Mượn: M.059298
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Sử thi Ê Đê; Sử thi M'Nông; Diễn xướng; Việt Nam
97. Trần Thụ. Qua những miền tây : Hồi ức / Trần Thụ. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 250 tr. ; 21 cm.     sLC.038924
     Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội đồng thời để tri ân hàng vạn người con đất Việt đã lặng lẽ nằm lại nơi những cánh rừng đại ngàn của miền Tây Tổ quốc vì sự trường tồn của dân tộc, vì liên minh quốc tế Việt - Lào chống kẻ thù chung
     Phân loại: 355.0209597 / QU100N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044554
                          Kho Mượn: M.059245-59246
                          Kho luân chuyển: LC.038924-38925
     Từ khoá: Quân tình nguyện; Hồi ức; Việt Nam; Quân khu 2
98. Trần Văn Thục. Di sản văn hoá dân gian trên vùng kinh đô cổ Văn Lang / Trần Văn Thục. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 685 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 671-678
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về văn hoá, văn hoá dân gian, di sản văn hoá và hướng tiếp cận; vị thế địa - chính trị và bản sắc địa - văn hoá vùng kinh đô cổ Văn Lang; những di sản văn hoá dân gian tiêu biểu trên vùng kinh đô cổ Văn Lang; tiềm năng, thực trạng và một số giải pháp bảo tồn, dịch sản văn hoá dân gian vùng kinh đô cổ Văn Lang
     Phân loại: 390.0959721 / D300S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044597
                          Kho Mượn: M.059279
     Từ khoá: Kinh đô Văn Lang; Di sản văn hóa; Văn hóa dân gian; Việt Nam
99. Trần Văn Thục. Văn hóa, văn học dân gian Phú Thọ / Trần Văn Thục. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 643 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 629-633
     Tóm tắt: Khái quát chung về văn hoá, đặc điểm văn hoá cội nguồn, văn hoá lễ hội, di chỉ, di tích lịch sử, nghi lễ, phong tục tập quán, ẩm thực ở Phú Thọ. Giới thiệu tổng quan về văn học dân gian, truyện cổ dân gian và các thể loại văn vần dân gian Phú Thọ
     Phân loại: 390.0959721 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044590
                          Kho Mượn: M.059272
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Văn học dân gian; Phú Thọ
100. Trịnh Quang Vũ. Trang phục Triều Lê - Trịnh / Trịnh Quang Vũ. - H. : Từ điển bách khoa, 2008. - 363 tr. ; 20 cm
     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về lễ nghi, phẩm phục với các hoạ tiết hoa văn, rồng phượng của từng triều đại, các kiểu dáng trang phục triều Lê - Trịnh cùng những biến động của trang phục từ thế kỉ 15 đến 18
     Phân loại: 391.009597 / TR106P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044555
                          Kho Mượn: M.059247-59248
     Từ khoá: Trang phục; Triều Lê; Lê trịnh; Việt Nam
101. Tòng Văn Hân. Tang lễ cổ truyền của người Thái Đen ở Điện Biên / Tòng Văn Hân. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 359 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 211-251
     Tóm tắt: Giới thiệu các lễ tiết cụ thể cùng một số quan niệm và kiêng kỵ trong ba ngày lễ tang của người Thái Đen tỉnh Điện Biên với nét đặc sắc và nhân văn từ thời điểm các thành viên trong gia đình tập trung bên cạnh người sắp ra đi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, những công việc chuẩn bị cho tang lễ trong ngày thứ hai, sau ngày chôn cất và một số quy định trong tang lễ
     Phân loại: 393.9308995910597177 / T106L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044638
                          Kho Mượn: M.059319
     Từ khoá: Văn hoá cổ truyền; Người Thái Đen; Tang lễ; Điện Biên; Việt Nam
102. Tống Đại Hồng. Phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở Tuyên Quang / Tống Đại Hồng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 375 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 279-358. - Thư mục: tr. 359-364
     Tóm tắt: Khái quát chung về người Tày và tục cưới hỏi, phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở Tuyên Quang. Giới thiệu một số bài văn khấn trong lễ ăn hỏi, lễ cưới. Ghi chép một số trường hợp lấy rể kế thế của người Tày ở huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) và các tỉnh miền cúi phía Bắc cùng một số hình ảnh đám cưới lấy rể kế thế hiện nay
     Phân loại: 395.2208995910597153 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044580
                          Kho Mượn: M.059330
     Từ khoá: Phong tục; Hôn lễ; Dân tộc Tày; Tuyên Quang
103.  V. I. Lê-nin Tuyển tập / Leenin V. I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.1. - 2007. - 699 tr.
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044484
                          Kho Mượn: M.059193-59194
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tuyển tập
104.  V. I. Lê-nin Tuyển tập / Leenin V. I.. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.2. - 2009. - 755 tr.
     Phân loại: 335.43 / V-000-I
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044485
                          Kho Mượn: M.059195-59196
     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tuyển tập
105.  Việt Nam học kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà Nội 15 - 17.7.1998. - H. : Thế giới. - 29 cm
          T.5/ Bùi Khánh Thế, Đào Thản, Đinh Văn Đức.... - 2001. - 546 tr.
     Tóm tắt: Các vấn đề về ngôn ngữ và tiếng Việt. Các nguồn tư liệu về lịch sử, địa lí, văn hoá... về Việt Nam
     Phân loại: 300.9597 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044563
     Từ khoá: Tư liệu lịch sử; Kỉ yếu; Địa chí; Đô thị; Môi trường; Việt Nam; Kỉ yếu; Việt Nam; Lịch sử
106.  Voi một ngà chở da thú đổi muối / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.1 : Tiếng Việt. - 2020. - 1063 tr.
     Phân loại: 398.209597 / V428M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044577
                          Kho Mượn: M.059260
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ; Việt Nam; Dân tộc Mơ Nông
107.  Voi một ngà chở da thú đổi muối / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.2 : Tiếng Mơ Nông. - 2020. - 1043 tr.
     Phân loại: 398.209597 / V428M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044578
                          Kho Mượn: M.059261
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ; Việt Nam; Dân tộc Mơ Nông
108.  Văn hóa dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh / Trần Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 237-244
     Tóm tắt: Khái quát vềvị trí địa lí tỉnh Quảng Ninh và người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh. Văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh
     Phân loại: 390.08995978059729 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044635
                          Kho Mượn: M.059364
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Dân tộc Dao; Vùng biên giới; Quảng Ninh
109.  Văn hóa truyền thống của người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 179 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 173-174
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc. Nghiên cứu văn hoá truyền thống của người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt trên nhiều phương diện: Kinh tế, văn hoá vật chất, văn hoá ứng xử, văn hoá tinh thần
     Phân loại: 390.0959723 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044584
                          Kho Mượn: M.059266
     Từ khoá: Văn hóa truyền thống; Dân tộc Cao Lan; Dân tộc Dao; Vĩnh Phúc
110.  Văn học dân gian dân tộc Nùng / Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.1. - 2020. - 403 tr.
     Phân loại: 398.209597 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044621
                          Kho Mượn: M.059304
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ; Dân tộc Nùng; Việt Nam
111.  Văn học dân gian dân tộc Nùng / Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.2. - 2020. - 483 tr.
     Phân loại: 398.209597 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044622
                          Kho Mượn: M.059305
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ; Dân tộc Nùng; Việt Nam
112.  Văn học dân gian dân tộc Nùng / Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.3. - 2020. - 443 tr.
     Phân loại: 398.209597 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044623
                          Kho Mượn: M.059306
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ; Dân tộc Nùng; Việt Nam
113.  Văn kiện quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          T.1 : 1945 - 1960. - 2006. - 1567 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Quốc hội và Ban Thường vụ Quốc hội năm 1945-1960 đầy gian nan, thử thách và thu được những thắng lợi to lớn
     Phân loại: 328.597 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036555, D.044501
                          Kho Mượn: M.059201-59203
     Từ khoá: Qyoocs hội; Toàn tập; Văn kiện; Việt Nam
114.  Văn kiện quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          Q.2, T.6 : 1984 - 1987. - 2010. - 1551 tr.
     Tóm tắt: Gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình tại các kỳ họp của Quốc hội khóa VII từ năm 1981-1987
     Phân loại: 328.597 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044502
     Từ khoá: Văn kiện; Quốc hội; Toàn tập; Việt Nam
115.  Văn kiện quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          Q.2, T.7 : 1987 - 1992. - 2010. - 1772 tr.
     Tóm tắt: Gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trnhf tại 11 kỳ họp của Quốc hội khóa VIII
     Phân loại: 328.597 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044503
                          Kho Mượn: M.059205-59206
     Từ khoá: Văn kiện; Quốc hội; Toàn tập; Việt Nam
116.  Văn kiện quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          Q.2, T.8 : 1992 - 1997. - 2011. - 1699 tr.
     Tóm tắt: Gồm lời giới thiệu, các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa IX, các năm 1992-1993
     Phân loại: 328.597 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044505
                          Kho Mượn: M.059210-59211
     Từ khoá: Văn kiện; Quốc hội; Toàn tập; Việt Nam
117.  Văn kiện quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          Q.3, T.7 : 1987 - 1992. - 2010. - 1376 tr.
     Tóm tắt: Gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trnhf tại 11 kỳ họp của Quốc hội khóa VIII
     Phân loại: 328.597 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044504
                          Kho Mượn: M.059207-59208
     Từ khoá: Văn kiện; Quốc hội; Toàn tập; Việt Nam
118.  Văn kiện quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          Q.3, T.9 : 1997 - 2002. - 2014. - 1710 tr..     sLC.038885
     Tóm tắt: Gồm lời giới thiệu, các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội từ năm 2002, Ủy ban thường vụ quốc hội năm 2001, 2002
     Phân loại: 328.597 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044500
                          Kho Mượn: M.059200
     Từ khoá: Văn kiện; Quốc hội; Toàn tập; Việt Nam
119.  Văn kiện quốc hội toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          Q.4, T.8 : 1992 - 1997. - 2011. - 1699 tr.
     Tóm tắt: Gồm lời giới thiệu, các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa IX, các năm 1992-1993
     Phân loại: 328.597 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044506
                          Kho Mượn: M.059213
     Từ khoá: Văn kiện; Quốc hội; Toàn tập; Việt Nam
120.  Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia. - 986 tr. ; 22 cm
          T.24 : 1963. - 2003. - 1032 tr.
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044508
                          Kho Mượn: M.059216
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Văn kiện; Toàn tập; Việt Nam
121.  Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 22 cm
          T.60 : 2001/ Biên soạn: Nguyễn Đức Tài chủ biên, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hải. - 2016. - 981 tr..     sLC.038887
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044482
                          Kho Mượn: M.059189-59190
                          Kho luân chuyển: LC.038887-38888
     Từ khoá: Văn kiện; Đảng cộng sản Việt Nam
122.  Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 22 cm
          T.62 : 2003/ Biên soạn: Nguyễn Ngọc Hà chủ biên, Nguyễn Thị Hằng Phương, Mai Thị  Soa. - 2016. - 981 tr..     sLC.038887
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044483
                          Kho Mượn: M.059191-59192
     Từ khoá: Văn kiện; Đảng cộng sản Việt Nam
123. Vũ Thị Tú Anh. Quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hóa Đạo Mẫu / Vũ Thị Tú Anh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 347 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 293-322. - Thư mục: tr. 323-344
     Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá Đạo Mẫu và vấn đề quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hoá Đạo Mẫu; sự gắn kết của phụ nữ Việt Nam với Đạo Mẫu; thực hành nghi lễ và bổn phận của tín đồ Đạo Mẫu; đền thờ và tục đi lễ thánh; yếu tố thế tục và tính giải trí trong thực hành tín ngưỡng Đạo Mẫu
     Phân loại: 398.4109597 / QU603L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044629
                          Kho Mượn: M.059312
     Từ khoá: Tín ngưỡng dân gian; Quyền lực; Phụ nữ; Văn hóa dân gian; Đạo Mẫu; Việt Nam
124. Y Mang. Cây nêu trong hội mừng cơm mới của người Xơ Đăng ở buôn Kon H'Ring xã Ea H'Đing huyện cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk / Y Mang. - H. : Văn học, 2019. - 331 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 305-306
     Tóm tắt: Giới thiệu về xã hội truyền thống, phong tục tập quán tộc người Xơ Đăng; cây nêu trong hội mừng ăn cơm mới của đồng bào Xơ Đăng (nhóm XTeang) ở buôn Kon H'Ring, xã Ea H'Đing huyện cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk
     Phân loại: 398.410899593059765 / C126N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044574
                          Kho Mượn: M.059257
     Từ khoá: Dân tộc Xơ Đăng; Tín ngưỡng dân gian; Lễ hội; Đắk Lắk; Cây nêu
125. Đinh Thị Hồng Thơm. Thơ ca dân gian của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai / Đinh Thị Hồng Thơm. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 199 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; ngữ cảnh diễn xướng, nội dung phản ánh, giá trị nghệ thuật của thơ ca dân gian và giới thiệu một số bài dân ca của người Pa Dí tại xã Tung Cung Phổ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
     Phân loại: 398.809597167 / TH460C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002308
                          Kho Đọc: D.044566
     Từ khoá: Văn học dân gian; Thơ ca; Người Pa Dí; Mường Khương; Lào Cai; Địa chí
126. Đoàn Thị Tình. Trang phục Việt Nam (Dân tộc Việt) = Vietnamese costumes through the ages / Đoàn Thị Tình ; Trịnh Hồng Hạnh dịch. - Xuất bản lần thứ 2, có bổ sung. - H. : Mỹ thuật, 2006. - 215 tr. ; 35 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu trang phục Việt Nam từ thời Hùng Vương cho đến trang phục sau Cách mạng tháng Tám. Trang phục cho lễ cưới, lễ tang, tôn giáo và trang phục của lực lượng vũ trang cách mạng
     Phân loại: 391.009597 / TR106P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044521
     Từ khoá: Quân áo; Dân tộc kinh; Quần áo dân tộc; Việt Nam
127. Đào Chuông. Phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông. - H. : Văn học, 2019. - 261 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 255-256
     Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, những vấn đề về kiêng kị, cơ sở hình thành nên phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang; các phong tục kiêng kị gắn với vòng đời người từ lúc sinh ra, trưởng thành, lúc mất; kiêng kị gắn với ứng xử về tâm linh, trong cộng đồng và trong xã hội
     Phân loại: 390.08995932059795 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044583
                          Kho Mượn: M.059265
     Từ khoá: Phong tục; Kiêng; Văn hóa truyền thống; Người Khơ Me; Kiên Giang; Việt Nam
128.  Đánh bắt ở hồ thần / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.1 : Tiếng Việt. - 2020. - 1499 tr.
     Phân loại: 398.209597 / Đ107B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044595
                          Kho Mượn: M.059277
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện thơ; Việt Nam
129.  Đánh bắt ở hồ thần / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.2 : Tiếng Mơ Nông. - 2020. - 1483 tr.
     Phân loại: 398.209597 / Đ107B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044596
                          Kho Mượn: M.059278
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện thơ; Việt Nam
130. Đặng Hoành Loan. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam : Nhóm biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên / Đặng Hoành Loan. - H. : Văn hóa dân tộc. - 21 cm
          Q.4 : Lời hát then dân tộc Tày ở Bắc Kạn. - 2020. - 1051 tr.
     Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then cầu khoăn; lễ then trình tổ; lễ then nối số; lễ then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa, lễ then phi tỳ...
     Phân loại: 398.8709597 / H110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044598
                          Kho Mượn: M.059280
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Hát then; Dân tộc Tày; Việt Nam; Bắc Kạn; Dân tộc Nùng; Dân tộc Thái
131. Đặng Kinh. Giọt nước của dòng sông : Hồi ký / Đặng Kinh. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 323 tr. ; 21 cm.     sLC.038909
     Phân loại: 355.0209597 / GI-435N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044545
                          Kho Mượn: M.059240-59241
                          Kho luân chuyển: LC.038909-38913
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Hồi kí; Việt Nam
400 - NGÔN NGỮ
132. Hoàng Hựu. Khảo cứu khảo cứu về chữ Nôm Tày / Hoàng Hựu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 147 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Cung cấp một phần tinh hoa di sản văn hóa dân tộc Tày ở góc độ văn tự như: Nguồn gốc và sự phát triển chữ Nôm Tày; Cấu tạo chữ Nôm Tày...
     Phân loại: 495.922 / KH108C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044625
                          Kho Mượn: M.059308
     Từ khoá: Khảo cứu; Chữ Nôm; Dân tộc Tày; Việt Nam
133. Nguyễn Thị Sửu. Cấu tạo từ tiếng Tà Ôi / Nguyễn Thị Sửu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 815 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: tr. 785-809
     Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý thuyết tiếng Tà Ôi, từ và cấu tạo từ, đặc điểm loại hình trong tiếng Tà Ôi liên quan đến cấu tạo từ, quy ước trình bày; trình bày phương pháp phụ tố; phương pháp láy; phương thức biến âm; phương pháp ghép
     Phân loại: 495.935 / C125T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044636
                          Kho Mượn: M.059303
     Từ khoá: Cấu tạo từ; Tiếng Tà Ôi; Việt Nam
500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN
134. Trần Hà Anh. Lối về quê mẹ : Hồi ký / Trần Hà Anh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 300 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Phản ánh các sự kiện quan trọng về cuộc đời tác giả, một trí thức Việt Kiều, luôn vượt khó vươn lên, giàu lòng yêu quê hương đất nước, đam mê sưu tầm, nghiên cứu khoa học và hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước...
     Phân loại: 509.2 / L452V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044650
     Từ khoá: Nghiên cứu khoa học; Nhà nghiên cứu; Cuộc đời; Việt Nam
600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG
135.  Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam / Biên soạn: Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng chủ biên, Nguyễn Văn Diên.... - H. : Nông nghiệp, 2015. - 395 tr. ; 27 cm
     Thư mục: tr. 391-395
     Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm về ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng, nguồn gốc và sự phân bố của ký sinh trùng. Phương thức gây bệnh của ký sinh trùng, khả năng miễn dịch của vật chủ và hiện tượng kháng thuốc của ký sinh trùng. Bệnh ký sinh trùng ở động vật nhai lại, ngựa, lợn...
     Phân loại: 636.089696 / B256K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044558
                          Kho Mượn: M.059249
     Từ khoá: Bệnh kí sinh trùng; Gia cầm; Gia súc
136.  Giáo sư Tôn Thất Tùng người thầy thuốc mẫu mực của nhân dân / Hoàng Thị Nhung, Nguyễn Đình Soạn, Đặng Hanh Đệ... ; Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đức Hinh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2013. - 631 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tiểu sử, sự nghiệp, lí lịch khoa học, quá trình nghiên cứu khoa học và những cống hiến của Giáo sư Viện sĩ Tôn Thất Tùng cho ngành y học; đồng thời giới thiệu một số bài viết của giáo sư Tôn Thất Tùng thể hiện tình cảm đặc biệt của ông dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, tâm hồn nhạy cảm của ông với cuộc sống, với cuộc kháng chiến, với những ca mổ... và thể hiện niềm lạc quan quan của ông vào sự nghiệp giải phóng dân tộc
     Phân loại: 610.92 / GI-108S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044531
     Từ khoá: Tôn Thất Tùng; 1912-1982; Bác sĩ; Sự nghiêp; Tiểu sử
137.  Môi trường và độc chất / Biên soạn: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa chủ biên, Nông Thanh Sơn, Phùng Đức Trung... - H. : Y học, 2007. - 219 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Trường đại học Y khoa Thái Nguyên. - Thư mục: tr. 219
     Tóm tắt: Trình bày lý thuyết và thực hành khoa học môi trường. Các thành phần môi trường liên quan đến sức khoẻ. Các độc chất học môi trường, kèm theo câu hỏi tự lượng giá và trả lời sau mỗi phần
     Phân loại: 615.9 / M452T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044559
     Từ khoá: Sinh thái học; Sức khỏe cộng đồng; Ô nhiễm môi trường; Khoa học môi trường; Độc chất; Sách giáo trình
138.  Sổ tay lâm sàng chẩn đoán và điều trị. - H. : Y học. - 24 cm
          T.1. - 2009. - 1296 tr.
     Phân loại: 616.047 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044532
     Từ khoá: Y học; Chẩn đoán; Điều trị; Lâm sàng
139.  Thành tựu khoa học công nghệ y, dược cách mạng Việt Nam / Biên soạn.: Nguyễn Viết Tiến chủ biên, Nguyễn Thanh Long, Hoàng Trọng Quang.... - H. : Y học, 2014. - 368 tr. ; 30 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Y tế
     Tóm tắt: Giới thiệu các công trình nghiên cứu nổi bật của ngành y tế về mổ gan khô, nghiên cứu sản xuất văc xin cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1, kỹ thuật ghép tạng... Một số bài viết của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục, Cục, Vụ về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng... để định hướng hoạt động của ngành trong thời gian tới
     Phân loại: 610.9597 / TH107T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044528
                          Kho Mượn: M.059229
     Từ khoá: Thành tựu; Y dược; Việt Nam
140. Tierney, Lawrence M.. Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại / Lawrence M. Tierney, Stephan J. McPhee, Maxine A. Papadakis. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Y học. - 24 cm
          T.2. - 2008. - 1668 tr.
     Tóm tắt: Các phương pháp chuẩn đoán và điều trị bệnh bằng y học hiện đại, từ cách tiếp cận với bệnh nhân, cách tìm nguyên nhân, triệu chứng, thử nghiệm và ra quyết định điều trị đối với các bệnh: bệnh ung thư, bệnh tai, mũi, họng, bệnh tim mạch, phổi, các bệnh ngoài da, các bệnh về cơ, xương khớp và các bệnh sản khoa
     Phân loại: 616.075 / CH121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044552
     Từ khoá: Chẩn đoán; Điều trị; Y học
141. Trương Minh Hằng. Làng nghề thủ công mĩ nghệ miền Bắc / Trương Minh Hằng. - H. : Mỹ thuật, 2006. - 119 tr. ; 30 cm
     Tóm tắt: Tổng quan về làng nghề thủ công mĩ nghệ miền Bắc và việc bảo tồn các giá trị văn hoá nghề. Giới thiệu khái quát một số nghề và làng nghề tiêu biểu
     Phân loại: 680.09597 / L106N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044526
     Từ khoá: Nghề thủ công truyền thống; Văn hóa vật chất; Làng nghề truyền thống; Dân tộc học
142.  Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm
          T.1 : Tổng quan về nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. - 2012. - 1170 tr.
     Phân loại: 680.09597 / T455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044515
                          Kho Mượn: M.059226
     Từ khoá: Làng nghề; Truyền thống; Việt Nam
143.  Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm
          T.2 : Nghề chế tác kim loại. - 2012. - 970 tr.
     Phân loại: 680.09597 / T455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044516
                          Kho Mượn: M.059225
     Từ khoá: Làng nghề; Truyền thống; Việt Nam; Chế tác; Kim loại
144.  Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm
          T.3 : Nghề mộc, chạm/ Biên soạn: Trương Minh Hằng chủ biên, Vũ Quang Dũng. - 2011. - 855 tr.
     Phân loại: 680.09597 / T455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044517
                          Kho Mượn: M.059217-59218
     Từ khoá: Làng nghề; Truyền thống; Việt Nam; Nghề mộc; Chạm
145.  Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm
          T.4 : Nghề gốm/ Biên soạn: Trương Minh Hằng chủ biên, Vũ Quang Dũng. - 2011. - 1310 tr.
     Phân loại: 680.09597 / T455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044518
                          Kho Mượn: M.059219-59220
     Từ khoá: Làng nghề; Truyền thống; Việt Nam; Nghề Gốm
146.  Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm
          T.5 : Nghề đan lát, nghề thêu, dật, nghề làm giấy, đồ mã và nghề làm tranh dân gian/ Biên soạn: Trương Minh Hằng chủ biên, Vũ Quang Dũng. - 2011. - 1502 tr.
     Phân loại: 680.09597 / T455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044519
                          Kho Mượn: M.059221-59222
     Từ khoá: Làng nghề; Truyền thống; Việt Nam; Đan lát; Thêu; Tranh dân gian
147.  Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm
          T.6 : Nghề chế tác đá, nghề sơn và một số nghề khác/ Biên soạn: Trương Minh Hằng chủ biên, Vũ Quang Dũng. - 2012. - 1146 tr.
     Phân loại: 680.09597 / T455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044520
                          Kho Mượn: M.059223-59224
     Từ khoá: Làng nghề; Truyền thống; Việt Nam; Chế tác; Sơn
148. Đồng Thị Thu Thủy. Những điều cần biết về kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp / Đồng Thị Thu Thủy. - H. : Công thương, 2021. - 224 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 217-222
     Tóm tắt: Giới thiệu một số câu hỏi - đáp liên quan đến những quy định chung về kỹ thuật an toàn, môi trường công nghiệp và những vấn đề kỹ thuật an toàn trong cơ khí, điện, mỏ, dầu khí và hoá chất
     Phân loại: 620.86 / NH556Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044651
                          Kho Mượn: M.059331
     Từ khoá: Công nghiệp; Kĩ thuật an toàn; Bảo hộ lao động
700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ
149. Chu Thị Thánh. Chu Thị Thánh các tác phẩm chọn lọc / Chu Thị Thánh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 67 tr. ; 22x21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm tranh bột màu, tranh ký hoạ, tranh sơn dầu và tranh lụa của tác giả
     Phân loại: 759.9597 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044654
                          Kho Mượn: M.059334
     Từ khoá: Tranh sơn dầu; Tranh bột màu; Kí họa; Tác phẩm; Hội họa; Sách tranh; Tranh lụa; Việt Nam
150.  Ký hoạ kháng chiến - Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh = Sketches of resistance - A collection from the Ho Chi Minh City Fine Arts Museum / Mai Văn Hiến, Thái Đắc Phong, Xuân Hồng... ; Mã Thanh Cao b.s. ; Ly Ly Nguyễn dịch. - H. : Mỹ thuật, 2012. - 123 tr. ; 30 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm ký hoạ về kháng chiến được sáng tác từ 1945-1975 của các hoạ sỹ như: Mai Văn Hiến, Thái Đắc Phong, Xuân Hồng...
     Phân loại: 743.9499597 / K600H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044524
     Từ khoá: Kháng chiến chống mỹ; Kháng chiến chống Pháp; Kí họa; Việt Nam
151. Lê Va. Bờ xưa : Sách ảnh / Lê Va. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 163 tr. ; 21x22 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 779.36 / B460X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044655
                          Kho Mượn: M.059335
     Từ khoá: Nhiếp ảnh; Sách ảnh; Tác phẩm; Việt Nam
152.  1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. - H. : Âm nhạc. - 24 cm
          Q.1 : Nhạc vũ cung đình ; ca trù (Tư liệu hán nôm)/ Biên soạn: Dương Viết Á, Vũ Nhật Thăng, Trần Thị Kim Anh.... - 2010. - 719 tr.
     Tóm tắt: Tìm hiểu về nhạc vũ cung đình và ca trù của Việt Nam từ thời kỳ Đại Việt tới thời đại Hồ Chí Minh trên đất Thăng Long Hà Nội. Nhạc vũ cung đình thời Lý, Trần và Lê. Những tư liệu về nhạc vũ cung đình và ca trù cùng những khảo cứu về ca trù
     Phân loại: 780.959731 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044547
     Từ khoá: Âm nhạc; Nhạc cung đình; Ca Trù; Hà Nội; Việt Nam; Nhạc dân tộc
153.  1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. - H. : Âm nhạc. - 24 cm
          Q.2 : Nhạc cổ truyền/ Biên soạn: Dương Viết Á, Vũ Nhật Thăng, Trần Thị Kim Anh.... - 2010. - 720 tr.
     Tóm tắt: Tìm hiểu về nhạc dân gian và nhạc tín ngưỡng của Việt Nam từ thời kỳ Đại Việt tới thời đại Hồ Chí Minh trên đất Thăng Long Hà Nội: Hát ru, đồng giao, hát ví, cò lả, hát trống quân, ngâm thơ, hát ẩm, hát dô, hát chèo tầu, hát văn,...
     Phân loại: 780.959731 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044548
     Từ khoá: Âm nhạc; Nhạc cổ truyền; Hà Nội; Việt Nam; Nhạc dân tộc
154.  1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. - H. : Âm nhạc. - 24 cm
          Q.3 : Nhạc cách tân/ Biên soạn: Dương Viết Á, Vũ Nhật Thăng, Trần Thị Kim Anh.... - 2010. - 696 tr.
     Tóm tắt: Tìm hiểu về nhạc hát dân ca cách tân và các loại nhạc cụ cổ truyền cách tân, công tác đào tạo nhạc cụ cổ truyền cách tân, sáng tác những tác phẩm khí nhạc cổ truyền cách tân và ứng dụng nhân tố âm nhạc mới trong khí nhạc cổ truyền này
     Phân loại: 780.959731 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044549
     Từ khoá: Âm nhạc; Nhạc cách tân; Hà Nội; Việt Nam
155.  1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. - H. : Âm nhạc. - 24 cm
          Q.4 : Nhạc mới/ Biên soạn: Dương Viết Á, Vũ Nhật Thăng, Trần Thị Kim Anh.... - 2010. - 672 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu những ca khúc thuộc dòng nhạc mới viết về Hà Nội từ những ngày đầu tân nhạc cho đến nay cùng một số tác phẩm, những bài viết về nhạc thính phòng giao hưởng hợp xướng
     Phân loại: 780.959731 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044550
     Từ khoá: Âm nhạc; Nhạc mới; Hà Nội; Việt Nam; Nhạc dân tộc
156.  1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. - H. : Âm nhạc. - 24 cm
          Q.5 : Bình luận/ Biên soạn: Dương Viết Á, Vũ Nhật Thăng, Trần Thị Kim Anh.... - 2010. - 717 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu kho tàng âm nhạc cổ truyền và nhạc mới của Thăng Long Hà Nội với những văn nhân và nghệ nhân nổi tiếng trong dòng nhạc này
     Phân loại: 780.959731 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044551
     Từ khoá: Âm nhạc; Bình luận; Hà Nội; Việt Nam; Nghiên cứu
157.  50 năm tranh tượng về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 1944-1994. - H. : Mỹ thuật : Quân đội nhân dân, 1994. - 159 tr. ; 35 cm
     Phân loại: 743.9499597 / N114M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044523
     Từ khoá: Tranh tượng; Lực lượng vũ trang; Chiến tranh cách mạng; Việt Nam
158. Nguyễn Phi Khanh. Nghệ thuật diễn xướng Soọng cô của người Sán Dìu huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang / Nguyễn Phi Khanh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 243 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Sán Dìu ở Tuyên Quang; nguồn gốc, nghi thức diễn xướng Soọng cô - nét nghệ thuật dân gian đặc sắc của người Sán Dìu; một số bài hát Soọng cô được sưu tầm ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về hát đối đáp giao duyên, hát trong lễ cưới, hát trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất
     Phân loại: 781.6208995910597153 / NGH250T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044592
                          Kho Mượn: M.059274
     Từ khoá: Dân tộc Sán Dìu; Nhạc dân gian; Diễn xướng; Tuyên Quang
159.  Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số / Bùi Khắc Thiện, Chu Đức Hoà, Chu Triều Đương.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 171 tr. ; 21x22 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh và hội hoạ về vẻ đẹp của cảnh sắc và con người các dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 779.09597 / NH307A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044656
                          Kho Mượn: M.059336
     Từ khoá: Nhiếp ảnh; Hội họa; Dân tộc thiểu số; Tác phẩm; Sách ảnh; Việt Nam
160. Phạm Công Thắng. Lãng du cùng Phạm Công Thắng : Nhiếp ảnh / Phạm Công Thắng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 173 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà Nội, Vẻ đẹp Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời gian, Bạn thiên nhiên
     Phân loại: 779.09597 / L106D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044653
                          Kho Mượn: M.059333
     Từ khoá: Nhiếp ảnh; Sách ảnh; Tác phẩm; Việt Nam
161. Phạm Trường Thi. Phong cảnh và con người miền núi với nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Trường Thi : Sách ảnh / Phạm Trường Thi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 239 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh, chân dung con người, cảnh sinh hoạt, lao động sản xuất và lễ hội ở vùng núi Việt Nam
     Phân loại: 779.09597 / PH431C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044652
                          Kho Mượn: M.059332
     Từ khoá: Dân tộc thiểu số; Phong cảnh; Nhiếp ảnh; Tác phẩm; Việt Nam
162.  60 năm tranh cổ động Việt Nam 1945-2005. - H. : Nxb. Hà Nội, 2006. - 237 tr. ; 35 cm
     ĐTTS ghi: Bộ văn hóa - thông tin. Cục Văn hóa - thông tin cơ sở
     Phân loại: 759.9597 / S111M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044522
     Từ khoá: Tranh cổ động; Việt Nam
163.  Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật / Đinh Gia Khánh, Phan Tất Liêm, Hoa Bằng... ; Trần Nho Thìn tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm
          T.1. - 2010. - 764 tr.
     Tóm tắt: Tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu tái hiện lại bức tranh văn học nghệ thuật trong suốt gần 1000 năm lịch sử của Thăng Long xưa, của Hà Nội nay trên nhiều phương diện văn học dân gian, văn học viết và nghệ thuật sân khấu của của vùng đất ngàn năm lịch sử
     Phân loại: 700.959731 / TH116L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044533
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học viết; Văn học dân gian; Sân khấu; Công trình nghiên cứu
164.  Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật / Đinh Gia Khánh, Phan Tất Liêm, Hoa Bằng... ; Trần Nho Thìn tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm
          T.2/ Nguyễn Hữu Đang, Trần Ngọc Kha, Chử Hà.... - 2010. - 728 tr.
     Tóm tắt: Tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu tái hiện lại bức tranh văn học nghệ thuật trong suốt gần 1000 năm lịch sử của Thăng Long xưa, của Hà Nội nay như những vấn đề về kiến trúc Thăng Long, sự chuyển biến của kiến trúc cổ truyền trong thời kỳ cận đại và hiện đại; những vấn đề về mỹ thuật, hội họa, điêu khắc, điện ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa… của vùng đất ngàn năm lịch sử
     Phân loại: 700.959731 / TH116L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044534
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học viết; Văn học dân gian; Sân khấu; Công trình nghiên cứu
165. Trần Đàm. Hương núi hồn rừng : Nhiếp ảnh / Trần Đàm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 179 tr. ; 21x22 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam
     Phân loại: 779.36 / H561N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044657
                          Kho Mượn: M.059337
     Từ khoá: Nhiếp ảnh; Sách ảnh; Tác phẩm; Miền núi; Việt Nam
166.  Điêu khắc hiện đại Việt Nam = Vietnamese contemporary sculpture / Vũ An, Vương Học Báo, Lê Đình Bảo.... - H. : Mỹ thuật, 1997. - 142 tr. ; 31 cm
     Tóm tắt: Hệ thống hoá và khái quát một số nền điêu khắc trên thế giới theo diễn trình lịch sử, đặc trưng và mối tương tác lẫn nhau; tìm hiểu điêu khắc hiện đại Việt Nam theo từng giai đoạn và những yếu tố tác động qua lại với điêu khắc thế giới
     Phân loại: 730.9597 / Đ309K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044557
     Từ khoá: Điêu khắc; Việt Nam
800 - VĂN HỌC
167. Bùi Việt Phương. Văn chương - Tầm đón : Tiểu luận, phê bình / Bùi Việt Phương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 375 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92209 / V115C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044676
                          Kho Mượn: M.059353
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu luận; Việt Nam
168. Hoàng Luận. Đêm có mặt trời : Tiểu thuyết / Hoàng Luận. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 207 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / Đ253C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044681
                          Kho Mượn: M.059358
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
169. Hoàng Thế Sinh. Thuốc phiện và lửa : Tiểu thuyết / Hoàng Thế Sinh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 766 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / TH514P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044670
                          Kho Mượn: M.059347
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
170. Hà Minh Đô. Đoàn nữ giao liên mang tên Trường Sơn : Truyện - ký / Hà Minh Đô. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 303 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.9228403 / Đ406N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044663
                          Kho Mượn: M.059343
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam
171.  Ký ức người lính. - H. : Thông tin và truyền thông. - 24 cm
          T.16/ Hồ Thắng, Văn Thực, Hữu Quân.... - 2021. - 500 tr..     sLC.036975
     Phân loại: 895.922803 / K600Ư
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044666
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tạp văn; Việt Nam; Kí ức
172. Lương Liễm. Tiếng xòe trong đêm : Truyện ngắn / Lương Liễm. - H. : Sân khấu, 2020. - 205 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / T306X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044680
                          Kho Mượn: M.059357
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
173. Ma Văn Kháng. Con của nhà trời : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 463 tr.
     Phân loại: 895.922334 / C430C
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002307
                          Kho Đọc: D.044565
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam; Lào Cai; Địa chí
174. Nguyễn Cẩm Hương. Lời nguyền của rừng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Cẩm Hương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 257 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / L462N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044674
                          Kho Mượn: M.059351
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
175. Nguyễn Kiến Quốc. Một thời để nhớ : Kịch bản phim / Nguyễn Kiến Quốc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 295 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92224 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044677
                          Kho Mượn: M.059354
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Kịch bản phim; Việt Nam
176. Nguyễn Long. Mưa nguồn gió núi : Thơ / Nguyễn Long. - H. : Sân khấu, 2020. - 141 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92214 / M551N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044675
                          Kho Mượn: M.059352
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
177. Nguyễn Minh Khiêm. Đường cổng trời huyền thoại : Ký / Nguyễn Minh Khiêm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 395 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.9228403 / Đ561C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044671
                          Kho Mượn: M.059348
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Kí; Việt Nam
178. Nhị Hồ. Điệp viên giữa sa mạc lửa : Truyện tình báo Việt Nam / Nhị Hồ. - H. : Công an nhân dân, 2002. - 755 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.922334 / Đ307V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044553
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tình báo; Việt Nam
179. Nhụy Nguyên. Bóng thuyền ảnh hiện : Tập truyện ngắn / Nhụy Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 181 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / B431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044684
                          Kho Mượn: M.059361
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
180. Nông Quốc Lập. Đường đi trong lòng mình : Tiểu thuyết / Nông Quốc Lập. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 485 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / Đ561Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044683
                          Kho Mượn: M.059360
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
181. Nông Văn Kim. Đào tiên đỏ thắm : Truyện và ký / Nông Văn Kim. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 627 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / Đ108T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044668
                          Kho Mượn: M.059345
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Kí; Việt Nam
182.  Phong Lan rừng : Tuyển tập truyện ngắn các tác giả nữ dân tộc thiểu số / Minh Anh tuyển chọn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2010. - 339 tr. ; 21 cm.     sLC.038914
     Phân loại: 895.92230108 / PH431L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044546
                          Kho Mượn: M.059242-59243
                          Kho luân chuyển: LC.021787, LC.038914-38918
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
183. Phù Ninh. Giã biệt núi Gấu / Phù Ninh. - H. : Sân khấu, 2020. - 247 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / GI-100B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044660
                          Kho Mượn: M.059340
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện; Việt Nam
184. Pờ Sảo Mìn. Cây hai ngàn lá : Tập thơ / Pờ Sảo Mìn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 483 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.922134 / C126H
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002309
                          Kho Đọc: D.044567
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tập thơ; Việt Nam; Địa chí; Lào Cai
185. Trần Hữu Thung. Từ điển ngục trung nhật ký / Trần Hữu Thung, Trần Hữu Dinh, Nguyễn Thế Nữu ; Phan Văn Các hiệu đính và giới thiệu. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2007. - 636 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 895.922132 / T550Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044527
     Từ khoá: Từ điển; Nhật ký; Ngục trung; Việt Nam
186.  Tuyển tập kịch bản kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ / Biên soạn: Vi Thanh Hoài, Trịnh Thị Thu Liên, Nguyễn Lan Hương. - H. : Sân khấu, 2022. - 281 tr. ; 29 cm
     Phân loại: 895.92224 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044664
187.  Tuyển tập Ngô gia văn phái / Tuyển dịch, giới thiệu, chú giải: Trần Thị Băng Thanh chủ trì.... - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm
          T.1/ chú giải: Trần Trị Băng Thanh chủ trì.... - 2010. - 894 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu văn chương của dòng họ Ngô Thì ở Tả Thanh Oai - một vùng đất phụ cận kinh thành Thăng Long xưa, nay thuộc huyện Thanh Trì Hà Nội, bao gồm các tác gia Ngô Thì Ức, Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Đạo, Ngô Thì Nhậm.
     Phân loại: 895.92208001 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044525
     Từ khoá: Văn học trung đại; Tác phẩm văn học; Tuyển tập; Việt Nam
188.  Tuyển tập văn xuôi / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.1. - 2020. - 833 tr.
     Phân loại: 895.922334 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044678
                          Kho Mượn: M.059355
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn xuôi; Việt Nam
189.  Tuyển tập văn xuôi / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.2. - 2020. - 967 tr.
     Phân loại: 895.922334 / T527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044679
                          Kho Mượn: M.059356
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn xuôi; Việt Nam
190. Vi Hồng Nhân. Hương núi - Thi nhân hợp quyển : Thơ / Vi Hồng Nhân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 575 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92214 / H561N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044673
                          Kho Mượn: M.059350
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
191. Vi Hồng. Đọa đầy : Tiểu thuyết / Vi Hồng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 369 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.922334 / Đ401Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044669
                          Kho Mượn: M.059346
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
192.  Vào cõi Bác xưa / Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hậu tuyển chọn. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 394 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 895.9221008 / V108C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044665
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
193.  Vùng biển lửa / Nguyễn Anh Động. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          Q.2. - 2018. - 453 tr.
     Phân loại: 895.922334 / V513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044672
                          Kho Mượn: M.059349
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
194.  Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Thơ ca chữ quốc ngữ Việt Nam đầu thế kỷ XX / Sưu tầm và soạn tuyển: Mai Quốc Liên chủ biên, Lưu Hồng Sơn. - H. : Văn học. - 1179 tr. ; 24 cm
          Q.4, T.6/ Biên soạn và tuyển chọn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ. - 2010. - 1070 tr.
     Phân loại: 895.92213208 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044541
                          Kho Mượn: M.059236-59237
     Từ khoá: Văn học cận đại; Thơ; Thế kỉ 20; Việt Nam
195.  Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Thơ ca chữ quốc ngữ Việt Nam đầu thế kỷ XX / Sưu tầm và soạn tuyển: Mai Quốc Liên chủ biên, Lưu Hồng Sơn. - H. : Văn học. - 1179 tr. ; 24 cm
          Q.4, T.9/ Nhóm biên soạn: Lưu Khánh Thơ chủ biên, Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Bích Thu.... - 2010. - 1123 tr.
     Phân loại: 895.92213408 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044542
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Thế kỉ 20; Việt Nam
196.  Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Thơ ca chữ quốc ngữ Việt Nam đầu thế kỷ XX / Sưu tầm và soạn tuyển: Mai Quốc Liên chủ biên, Lưu Hồng Sơn. - H. : Văn học. - 1179 tr. ; 24 cm
          Q.4, T.13/ Nhóm biên soạn: Lưu Khánh Thơ chủ biên, Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Bích Thu.... - 2010. - 1115 tr.
     Phân loại: 895.92213408 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044543
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Thế kỉ 20; Việt Nam
197. Văn Lợi. Những người trong bóng núi : Tập truyện ký / Văn Lợi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 243 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.9228403 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044659
                          Kho Mượn: M.059339
198. Vũ Thanh Thủy. Nơi không tôi : Thơ / Vũ Thanh Thủy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 213 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92214 / N462K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044658
                          Kho Mượn: M.059338
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
199. Vũ Thị Hạnh. Đường chân trời : Tập truyện ngắn / Vũ Anh Tuấn sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 261 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / Đ561C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044682
                          Kho Mượn: M.059359
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
200. Vương Trung. Đất bản quê cha : Tiểu thuyết / Vương Trung. - H. : Văn hóa dân tộc, 2007. - 291 tr. ; 21 cm.     sLC.038904
     Phân loại: 895.92234 / Đ124B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044544
                          Kho Mượn: M.059238-59239
                          Kho luân chuyển: LC.038904-38908
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
201. Yên Mã Sơn. Đá nảy mầm : Thơ / Yên Mã Sơn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 159 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92214 / Đ100N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044662
                          Kho Mượn: M.059342
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
202. Đoàn Ngọc Minh. Giấc mơ của núi : Tập truyện / Đoàn Ngọc Minh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 715 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / GI-119M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044661
                          Kho Mượn: M.059341
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
203. Đỗ Nhật Minh. Đêm vỡ / Đỗ Nhật Minh. - H. : Sân khấu, 2020. - 175 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 895.92234 / Đ253V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044667
                          Kho Mượn: M.059344
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
204.  Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội / Biên soạn: Nguyễn Văn Tài chủ biên, Văn Đức Thanh, Nguyễn Như Hoạt.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 400 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
     ĐTTS ghi: Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09. - Thư mục: tr. 382-393
     Tóm tắt: Phân tích, đánh giá các sự kiện, nhân vật tiêu biểu qua các thời kỳ phong kiến, cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và giai đoạn thống nhất cả nước đi lên CNXH. Từ đó làm sáng tỏ những đặc trưng, giá trị tinh hoa, bài học lịch sử sáng giá phản ánh bản chất sự vận động có tính quy luật xuyên suốt 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Dự báo tình hình, đề xuất định hướng giải pháp phát huy những giá trị văn hóa-lịch sử quân sự để bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ mới
     Phân loại: 959.731 / B103H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044561
     Từ khoá: Bài học kinh nghiệm; Lịch sử; Giải phòng; Bảo vệ; Hà Nội
205. Chương Thâu. Đông Kinh nghĩa thục / Chương Thâu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm
          T.1. - 2010. - 904 tr.
     Tóm tắt: Trình bày sự ra đời và quá trình hoạt động của phong trào Đông Kinh nghĩa thục, tình hình phong trào Đông Kinh nghĩa thục ở các địa phương, ví trí của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX, ý nghĩa lịch sử của Đông Kinh nghĩa thục. Sơ lược vài nhân vật tiêu biểu của Đông Kinh nghĩa thục và tuyển chọn một số tác phẩm văn thơ Đông Kinh nghĩa thục
     Phân loại: 959.703 / Đ455K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044537
     Từ khoá: Văn học cận đại; Tác phẩm văn học; Việt Nam; Phong trào Đông Dương
206. Lê Cao Đài. Tây Nguyên ngày ấy : Hồi ký / Lê Cao Đài. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 589 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 959.7043 / T126N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044686
                          Kho Mượn: M.059363
207.  1000 hình ảnh Hà Nội - Việt Nam xưa = 1000 images of ancient Hanoi - Vietnam = 1000 images de Hanoi - Vietnam ancien / Nguyễn Khắc Cần, Nguyễn Ngọc Diệp sưu tầm. - H. : Văn hóa dân tộc, 2010. - 391 tr. ; 24 x 20 cm.     sLC.038894
     Tóm tắt: Giới thiệu 1000 bức ảnh hoặc hình vẽ tái hiện lại một thời lịch sử của Hà Nội trong mọi mặt hoạt động xã hội
     Phân loại: 959.731 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044530
                          Kho Mượn: M.059230-59231
                          Kho luân chuyển: LC.038894-38896
     Từ khoá: Lịch sử; Xã hội; Hà Nội; Việt Nam; Sách ảnh
208.  1000 nhân vật lịch sử văn hoá Thăng Long - Hà Nội / Hà Duy Biển ; Nguyễn Thừa Hỷ hiệu đính. - H. : Thông tin và truyền thông, 2010. - 461 tr. ; 24 cm.     sLC.038926
     Tóm tắt: Cung cấp thông tin về 1000 nhân vật đã sinh trưởng, lập nghiệp và có nhiều đóng góp cho Thăng Long - Hà Nội trong tiến trình lịch sử và hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá
     Phân loại: 959.7310099 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044564
                          Kho Mượn: M.059250-59251
                          Kho luân chuyển: LC.038926
     Từ khoá: Văn hóa; Lịch sử; Nhân vật; Hà Nội
209.  Những hình ảnh đấu tranh của phong trào học sinh sinh viên kháng chiến Hà Nội (1947 - 1954). - H. : Nxb.Hà Nội, 2006. - 167 tr. ; 29 cm
     ĐTTS ghi: Ban Liên lạc Đoàn thanh niên và học sinh sinh viên kháng chiến Hà Nội (1947 - 1954)
     Tóm tắt: Vài nét tóm tắt về phong trào học sinh, sinh viên Thủ đô trong thời gian Hà Nội bị địch tạm chiếm (1947-1954). Một số hình ảnh về hoạt động đấu tranh của các tổ chức học sinh kháng chiến thời kỳ 1949-1950
     Phân loại: 959.731 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044529
     Từ khoá: háng chiến chống Pháp; Phong trào công nhân; Phong trào thanh niên; Hoạt động cách mạng
210. Strauss, Claude Lévi. Nhiệt đới buồn / Claude Lévi Strauss ; Ngô Đình Lâm dịch ; Nguyên Ngọc hiệu đính. - H. : Tri thức, 2009. - 441 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách tinh hoa tri thức thế giới)
     Thư mục: Tr.437-438
     Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử thổ dân da đỏ vùng Braxin, Nam Mỹ về đời sống sinh hoạt, đặc điểm nguồn gốc con người, đời sống xã hội, tập tục, quan hệ gia đình, sự phân bố dân cư thành thị và nông thôn
     Phân loại: 981 / NH308Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035760, D.044560
                          Kho Mượn: M.045098
     Từ khoá: Lịch sử; Tộc người; Braxin; Du kí
211.  Vương Triều Lý (1009-1226) / Biên soạn: Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, Nguyễn Ngọc Phúc, Đỗ Thị Hương Thảo.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 964 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
     Phụ lục: tr. 474-958
     Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc dòng họ, quê hương, quá trình vận động thành lập Vương triều Lý, tổ chức triều đình, định đô Thăng Long, đánh giá về công lao, sự nghiệp của Lý Thái Tổ đối với Vương triều và đất nước. Trình bày về thời kỳ đầu hưng thịnh và thời kỳ suy vong của triều đại nhà Lý. Nhận xét đánh giá về những đóng góp của triều đại Lý đối với sự phát triển của đất nước
     Phân loại: 959.7023 / V561T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044538
     Từ khoá: Lịch sử trung đại; Nhà lý; Việt Nam
212.  Đền, Chùa ở Cao Bằng / Hoàng Thị Nhuận biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
     Phân loại: 959.712 / Đ254C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044685
                          Kho Mượn: M.059362
213.  Địa bạ cổ Hà Nội : Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm
          T.1/ Biên soạn: Phan Huy Lê chủ biên., Dịch, hiệu đính: Vũ Văn Quân.... - 2010. - 960 tr.. - Phụ lục: tr. 869-959
     Tóm tắt: Hệ thống hoá các số liệu về ruộng đất của địa bạ cổ Hà Nội sắp xếp theo đơn vị hành chính cơ sở như thôn, phường, tổng, huyện và theo quy mô sở hữu tư điền. Trình bày cơ cấu đô thị Hà Nội nửa đầu thế kỷ 19, hệ thống đơn vị hành chính và tổ chức quản lý di tích lịch sử - văn hoá Hà Nội cũng như dấu tích thành luỹ Thăng Long - Hà Nội qua tư liệu địa bạ cổ
     Phân loại: 915.9731 / Đ301B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044535
     Từ khoá: Địa bạ; Thọ Xương; Vĩnh Thuận; Hà Nội; Việt Nam
214.  Địa bạ cổ Hà Nội : Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm
          T.2/ Biên soạn: Phan Huy Lê chủ biên, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Hải Kế..., Hệ thống tư liệu: Phạm Thế Long. - 2010. - 768 tr.. - Thư mục: tr. 741-764
     Tóm tắt: Hệ thống hoá các số liệu về ruộng đất của địa bạ sắp xếp theo đơn vị hành chính cơ sở như thôn, phường, tổng, huyện và theo quy mô sở hữu tư điền. Trình bày các nghiên cứu chuyên đề về chế độ sở hữu ruộng đất và cơ cấu đô thị Hà Nội nửa đầu thế kỷ 19, hệ thống đơn vị hành chính và tổ chức quản lý, cảnh quan mặt nước và di tích lịch sử - văn hoá Hà Nội cũng như dấu tích thành luỹ Thăng Long - Hà Nội qua tư liệu địa bạ
     Phân loại: 915.9731 / Đ301B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044539
     Từ khoá: Địa bạ; Thọ Xương; Vĩnh Thuận; Hà Nội; Việt Nam
215.  Địa chí Cổ Loa / Biên soạn: Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân chủ biên, Trương Quang Hải.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 832 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
     Thư mục: tr. 932-934
     Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn toàn diện về địa lí, lịch sử, kinh tế - xã hội, đời sống văn hoá, các nhân vật lịch sử của mảnh đất Cổ Loa, kinh đô của hai triều đại, nay là xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
     Phân loại: 915.9731 / Đ301C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044536
     Từ khoá: Địa chí; Hà Nội; Cổ Loa
216. Đỗ Hoàng Linh. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước = Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh: The itinerary to found Democratic Republic of Vietnam (DRV) / Đỗ Hoàng Linh chủ biên, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Bình. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 252 tr. ; 18x24 cm
     Phân loại: 959.704092 / NG527A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.044572
                          Kho Mượn: M.059255
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

16/2023/TT-BVHTTDl

Thông tư ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn triển khai thực hiện

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 184 | lượt tải:46

16/2023/TT-BVHTTDL

Thông tư 16/2023/TT-BVHTTDL

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 35 | lượt tải:9

25/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 9 của quy định về các loại phí

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 163 | lượt tải:32

07/2023/TT-BVHTTDL

Thông tư 07/2023/TT-BVHTTDL

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:9

1346/QĐ-BVHTTDL

Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 319 | lượt tải:137
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây