Cuốn tài liệu quý có giá trị sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn

Thứ ba - 21/02/2023 15:10 179 0

LTS: Tại Tọa đàm khoa học: Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, các đại biểu đã tham luận, khẳng định ý nghĩa, giá trị nội dung của cuốn sách. Báo Quân đội nhân dân trích lược, giới thiệu một số ý kiến tại tọa đàm.

Cuốn tài liệu quý có giá trị sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn

Thượng tướng LƯƠNG ĐÌNH HỒNG, Chính ủy Học viện Quốc phòng:

Sáng tạo vận dụng vào giáo dục và đào tạo

Học viện Quốc phòng với nhiệm vụ chính trị trung tâm là đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 1. Những năm qua, Học viện đã, đang tiếp tục quán triệt sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trong xác định mục tiêu, yêu cầu đào tạo; biên soạn tài liệu, giáo trình; giảng dạy, học tập, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước hết, Học viện nhận thức rõ vai trò quan trọng của tư tưởng chỉ đạo kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC trong xác định mục tiêu, yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược đầy đủ cả về “tâm, tầm, trí, phẩm chất, năng lực, uy tín”. Mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Học viện đó là phải đào tạo được đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; không tham nhũng, tiêu cực; có năng lực, trách nhiệm cao; quyết tâm lớn, quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, sáng tạo, bền bỉ đấu tranh PCTNTC. Đó là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, có tính đảng, tính chiến đấu cao; có lối sống trong sạch, lành mạnh, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Mỗi cán bộ thực sự là tấm gương sáng về tự soi, tự sửa.

Cuốn tài liệu quý có giá trị sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tại tọa đàm khoa học 

Mặt khác, Học viện quyết tâm quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC vào xây dựng chương trình, nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược cả về phẩm chất, năng lực, lý luận và thực tiễn, cả trong nhận thức và hành động. Nội dung, chương trình đào tạo tập trung quán triệt sâu sắc tư duy và tầm nhìn mới của Đảng ta về tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh PCTNTC. Trong đó đặc biệt là bản chất của tham nhũng, tiêu cực; các hình thức, hành vi tham nhũng; tác hại của tham nhũng, tiêu cực; những quan điểm, nguyên tắc, phương châm PCTNTC không có vùng cấm, không nghỉ, kiên quyết, kiên trì, "tâm phục, khẩu phục", phòng ngừa từ sớm, từ xa, với những chủ trương, giải pháp thiết thực.

---------------

Trung tướng NGUYỄN VĂN HÙNG, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương:

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm

Đối với Đảng ta nói chung, Đảng bộ Quân đội nói riêng, cuốn sách của Tổng Bí thư là cẩm nang lý luận và chỉ đạo thực tiễn về công tác PCTNTC hiện nay cũng như trong thời gian tới. Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội cần nghiên cứu, vận dụng những quan điểm lý luận và giải pháp thực tiễn, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo được Tổng Bí thư tổng kết một cách đúng đắn, sáng tạo, phù hợp.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát PCTNTC cần phải được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, hiệu quả. Theo đó, các tổ chức đảng trong Quân đội cần thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của cấp trên và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, PCTNTC. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, PCTNTC theo chức năng, nhiệm vụ và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, PCTNTC sát với thực tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Vì công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, do vậy, công tác kiểm tra, giám sát, PCTNTC phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Phải giữ vững các nguyên tắc, quy định của Đảng, thực hiện đúng phương châm “Chủ động chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Tiếp tục quán triệt phương châm giám sát phải mở rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

--------------

Thiếu tướng, PGS, TS, Nhà giáo Nhân dân NGUYỄN BÁ DƯƠNG:

Một tài liệu đặc biệt - một cẩm nang quý

Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư là một tài liệu đặc biệt, ra đời trong bối cảnh đặc biệt, bàn về những vấn đề đặc biệt quan trọng của Đảng ta, đó là đẩy mạnh, đấu tranh PCTNTC, bảo vệ sự trong sạch, thanh danh, uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước; xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng.

Tôi cho rằng, đây là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc và sức lan tỏa đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuốn sách thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy lý luận chính trị sắc sảo, nhạy bén; sự đúc kết tinh túy,  khái quát rất cao những bài học kinh nghiệm về thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh PCTNTC phong phú của đồng chí Tổng Bí thư. Cuốn sách chỉ rõ sự cần thiết phải đấu tranh PCTNTC; quan điểm, định hướng, phương châm lãnh đạo, chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp, nguyên tắc, điều kiện bảo đảm để tiến hành đấu tranh PCTNTC đạt hiệu quả.

Có thể coi cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh PCTNTC ở nước ta, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tốt hơn, biết tự bảo vệ nhân phẩm, danh dự, giá trị của mình; biết trui rèn, nâng cao bản lĩnh và sức mạnh chiến đấu để không bị lạc hậu, không bị lừa gạt, mắc mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cuốn sách cũng thể hiện sâu sắc cái tầm, cái tâm của người đảng viên Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, luôn đau đáu với sự nghiệp cách mạng của Đảng, vận mệnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong từng bài viết, bài phát biểu, mỗi phần của cuốn sách đều toát lên tư tưởng nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, nhân nghĩa sâu sắc của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của nhân dân ta.

---------------

PGS, TS PHẠM MINH TUẤN, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật:

Vấn đề căn cơ là phòng ngừa từ sớm, từ xa

Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đã nêu lên một luận điểm quan trọng, đó là phải gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Bởi nguyên nhân sâu xa của tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; là biểu hiện cao nhất của tiêu cực.

Tôi cho rằng, cuốn sách đã luận giải một cách sâu sắc, thấu đáo cái gốc của tham nhũng, tiêu cực. Tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau. Nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực. Do đó, vấn đề căn cơ trong đấu tranh PCTNTC là phòng ngừa từ sớm, từ xa; mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán. Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị thúc đẩy chiến lược, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Với ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, chúng tôi tin tưởng cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ củng cố thêm niềm tin, sức mạnh cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng đúng đắn của Đảng và nhân dân ta; không ngừng giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

1346/QĐ-BVHTTDL

Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”

Thời gian đăng: 21/09/2023

lượt xem: 93 | lượt tải:58

830QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 830/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện

Thời gian đăng: 21/09/2023

lượt xem: 94 | lượt tải:47

03/2023/TT-BVHTTDL

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, ngh

Thời gian đăng: 21/09/2023

lượt xem: 89 | lượt tải:0

2114/QĐ-BVHTTDL

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu

Thời gian đăng: 21/09/2023

lượt xem: 89 | lượt tải:75

429

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thời gian đăng: 21/09/2023

lượt xem: 944 | lượt tải:370
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây